Szállásadó nyilatkozata a hozzájárulás módjáról »

A nagykorú, cselekvőképes, természetes személy, nyilatkozattételi jogosultsággal rendelkező tulajdonos vagy haszonélvező szállásadó itt nyújthatja be elektronikus úton a lakásába történő lakcímbejelentéshez szükséges hozzájárulásának módjáról szóló nyilatkozatát. A szállásadó nyilatkozhat úgy, hogy a lakcímbejelentéskor a bejelentkezővel együtt személyesen jelenik meg, vagy úgy, hogy a lakcímbejelentéshez a hozzájárulását előzetesen, elektronikusan adja meg. Ha a szállásadó nem él nyilatkozattételi jogával, akkor a lakcímbejelentéshez szükséges hozzájárulását a lakcímjelentő lap aláírásával adja meg. A szállásadó általi hozzájárulásra nincs szükség, ha a bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal (pl. lakásbérleti szerződés) vagy közokirattal (pl. bírósági végzés) rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja. Ebben az esetben az okiratot a lakcímbejelentő lappal együtt kell a járási hivatalnak benyújtani. A hozzájárulás módjával kapcsolatos minden nyilatkozat illetékmentes.

Előzetes hozzájárulás »

A szállásadó itt rögzítheti előzetes elektronikus hozzájárulását arra a címre történő lakcímbejelentéshez, amelyre vonatkozóan korábban úgy nyilatkozott, hogy hozzájárulását előzetesen, elektronikusan adja meg.

Szállásadói értesítési szolgáltatás »

A szállásadó nyilatkozhat arról, hogy az általa megjelölt címre történő lakcímbejelentésről a bejegyzéssel egyidejűleg értesítést kér. Az értesítés a szállásadó választása szerint történhet levélben, telefax, e-mail útján vagy SMS szolgáltatás igénybevételével. A lakcímbejelentésről történő értesítési szolgáltatásért ingatlanonként évente az igényelt szolgáltatástól függően 3.300 - 3.600 Ft/év összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A kombinált szolgáltatás (SMS szolgáltatás és e-mail) díja 4100 Ft/év. A szállásadónak lehetősége van egyidejűleg több értesítési módot is igénybe venni, így pl. a levélbeni értesítést és a kombinált értesítést. Ebben az esetben a fizetendő díj a levélbeni értesítés 3600 Ft-os díjának és a kombinált értesítés 4100 Ft-os díjának összege. A díj egy ingatlan egy évre vonatkozó figyelését tartalmazza, valamint korlátlan darabszámú értesítés küldését az igénylő által választott mód(ok)on. A szolgáltatás – ismételt igénylése hiányában – az igény bejelentésétől számított egy év elteltével megszűnik.