A Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) egy olyan szolgáltatás, amely a lehetséges elektronikus azonosítási módokat gyűjti össze egy felületen. Ennek köszönhetően lehetőséget kínál az ügyfeleknek, hogy saját döntésük alapján válasszanak az elérhető elektronikus azonosítási módok közül.

Fentiek alapján kibővült tehát az elektronikus azonosítási lehetőségek köre, így a Webes Ügysegédben intézhető ügyek mostantól már nem kizárólag Ügyfélkapus azonosítással és Telefonos Azonosítással, hanem eSzemélyivel is elérhetőek.

Mit kell tudni az egyes elektronikus azonosítási szolgáltatásokról?

Ügyfélkapu: A bejelentkezéshez meg kell adni az Ügyfélkapu-regisztráció során megadott felhasználónevet, valamint az Ügyfélkapus jelszót. Ügyfélkapu-regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton, vagy elektronikus úton – amennyiben Ön rendelkezik ilyen okmánnyal – a 2016. január 1-jét követően kiállított új személyazonosító igazolványával, az okmány igénylésekor kapott regisztrációs kóddal és az okmányszámmal a következő webes felületen: ugyfelkapu.gov.hu

Telefonos Azonosítás: A Részleges Kódú Telefonos Azonosítás (a továbbiakban: Telefonos Azonosítás) egy új azonosítási szolgáltatás. Sajátossága abban rejlik, hogy a telefonos azonosító és a hozzá tartozó jelszó is számokból áll, amely a webes felületen történő bejelentkezés mellett a telefonhíváson keresztül történő azonosítást is lehetővé teszi bizonyos esetekben. A Telefonos Azonosítás igényelhető bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton. A regisztráció során az ügyfél a telefonos azonosítót a regisztrációs jegyzőkönyvön, míg az ehhez tartozó egyszer használatos jelszót e-mailben vagy sms-ben kapja meg. A jelszót az első bejelentkezéskor, de legkésőbb a jelszót tartalmazó értesítésben megadott időpontig meg kell változtatni, amelyre a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalon, vagy a Központi Azonosítási Ügynök által biztosított belépési felületen van lehetőség. Bővebb információ: http://www.nyilvantarto.hu/rendelkezes/

eSzemélyi okmány: Az elektronikus személyazonosító igazolvány eID (e-azonosítás) funkciója révén más azonosítási rendszereknél magasabb hatásfokkal és biztonsági szinten képes biztosítani az elektronikus kormányzati és e-közigazgatási rendszerek igénybe vételéhez szükséges elektronikus azonosítás funkciókat. Az okmány képes arra, hogy - amennyiben a polgár az eSzemélyi okmányhoz tartozó 6 számjegyből álló PIN kód megadásával ehhez hozzájárulását adja – az okmány elektronikus tároló eleméből az arra jogosult szerv a rendelkezésére bocsátott olvasó kulcs segítségével képes legyen kiolvasni az állampolgár azon személyes adatait, amelyekre jogosult és az adott ügyintézéshez szükségesek. Az állampolgárnak a számítógép mellett rendelkeznie kell megfelelő kártyaolvasó eszközzel, valamint eSzemélyi Kliens kártyakezelő alkalmazással is. Bővebb információ: https://eszemelyi.hu/

Adatkezelési Tájékoztató

A WEBES Ügysegéd alkalmazás felhasználóinak
1. Az Adatkezelő megnevezése, a személyes adat és az Érintett fogalma

Adatkezelő az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza.

A jelen tájékoztató kapcsán

Adatkezelő: Belügyminisztérium (jelen tájékoztatóban a továbbiakban: Adatkezelő)
Székhelye: 1051 Budapest József Attila utca 2-4.
Postacím: 1903 Budapest Pf.: 314.
Honlapjának címe: www.kormany.hu
E-mail cím: ügyfelszolgalat@bm.gov.hu
Telefonszám: 061-441-1000
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Tarczi-Ábrahám Dominika
Elérhetősége: adatvedelem@bm.gov.hu

A jelen Tájékoztató szempontjából személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az Érintettre) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (például név, szám, azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező) alapján azonosítható.

2. A jelen Adatkezelési Tájékoztató alapjául szolgáló jogszabályok

A jelen Tájékoztató szerinti adatkezelésekre vonatkozó főbb jogszabályok és a jelen Tájékoztatóban alkalmazott rövidítéseik:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • 2009. évi XLVII.törvény a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról
 • 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
 • 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
 • 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
 • 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól
 • 1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról
 • 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról
 • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
 • 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

A jelen Tájékoztató elkészítésekor figyelembe vételre került a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) ajánlása (a továbbiakban: Ajánlás) az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről.

3. Az Adatkezelő adatkezeléseinek jogalapjai

Az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdése szerint a személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

Így az Adatkezelő adatkezelésének jogalapja elsősorban az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének

 • a) pontja (hozzájáruláson alapuló adatkezelés),
 • b) pontja (szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés),
 • c) pontja (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges kötelező adatkezelés) és
 • e) adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • f) pontja (jogos érdek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés)
4. Adatkezelő adatkezeléseinek a célja

a) a Webes Ügysegéd alkalmazás igénybevétele során az alábbi ügycsoportokhoz köthető személyes adatok kezelése, törlése

 • Hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • Jármű ügyek,
 • Anykönyvi kivonat,
 • Egyéni vállakozás ügyek,
 • Személyazonosító igazolvány elvesztésének bejelentése,
 • eSzemélyivel kapcsolatos szolgáltatások,
 • Útlevél ügyek,
 • Vezetői engedély pótlás,
 • Törzskönyvpótlás,
 • Parkolási igazolvány ügyek,
 • Külföldi letelepedés bejelentése,
 • Külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakóhelye címváltozásának bejelentése,
 • Szállásadói ügyek,
 • Tájékoztatás kérés a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt saját adatokról,
 • Értesítési cím ügyek,
 • Önkéntes adatszolgáltatás,
 • Okmányérvényesség lekérdezés,
 • Okmánystátusz lekérdezés,
5. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról.

A tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az Adatkezelő kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat bármilyen jogalappal továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg jogosultsági szintek szerint. Azokat az Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Az Adatkezelő és Adatfeldolgozó által meghatározott munkakörökhöz rendelten, meghatározott módon, jogosultsági szintek szerint férhetnek hozzá az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó munkavállalói a személyes adatokhoz.

Az Adatkezelő az informatikai rendszerek biztonsága érdekében az informatikai rendszereket tűzfallal védi, valamint a külső- és belső adatvesztések megelőzése érdekében víruskereső és vírusirtó programot használ. Az Adatkezelő gondoskodott továbbá arról, hogy a visszaélések megelőzése érdekében bármely formában történő bejövő és kimenő kommunikációt megfelelően ellenőrizze.

Az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – törvényben meghatározott kivételekkel – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az Érintetthez rendelhetők.

Az Adatkezelő a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét (üzemeltetés- és fejlesztésbiztonság, behatolás elleni védelem és felderítés, a jogosulatlan hozzáférés megelőzése)
 • fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani (az adatszivárgás megelőzése; a sérülékenység- és incidenskezelés)
 • az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást (az üzletfolytonosság fenntartása, kártékony kódok elleni védelme, az adatok biztonságos tárolása, továbbítása, feldolgozása, munkavállalóink biztonsági képzése)

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

6. Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozó az a természetes, vagy jogi személy, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az érintettek személyes adataival kapcsolatban adatfeldolgozóként (Adatfeldolgozó) az alábbi cégek, személyek járnak el:

Adatfeldolgozó neve, székhelye Adatfeldolgozó által végzett tevékenység
Idomsoft Zrt. (1138 Budapest, Váci út 133.) Benyújtáshoz szükséges kérelem összeállítása, majd továbbítása a kérelem feldolgozásában közerműködő szakrendszer felé.
NISZ Zrt. (1081 Budapest, Csokonai u. 3.)
7. Jogok és jogorvoslati lehetőségek
7.1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél az alábbiakat:

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről (az adatkezelés megkezdését megelőzően, illetve az adatkezelés során)
 • hozzáférést személyes adataihoz (személyes adatai adatkezelő általi rendelkezésére bocsátását),
 • személyes adatainak helyesbítését, kiegészítését,
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy korlátozását (zárolását),
 • joga van az adathordozhatósághoz,
 • tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Az Érintett személy, írásban nyújthatja be érintetti kérelmét az Adatkezelő részére. Az Adatkezelő az Érintett jogszerű kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

7.1.1. A tájékoztatás kéréshez való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 13-14. cikkei alapján)

Az Érintett személy írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • alkalmaz-e adatfeldolgozót, ha igen, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 • az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait,
 • az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.
7.1.2. A hozzáféréshez való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 15. cikke alapján)

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adataihoz hozzáférést kapjon, és ezt az Adatkezelőtől a 7.1.1. pont szerint írásban kérheti.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – ha ez nem ütközik más jogszabályi akadályba - az érintett rendelkezésére bocsátja. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

7.1.3. A helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 16. cikke alapján)

Az Érintett személy írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét vagy kérheti, hogy az Adatkezelő által kezelt bármely pontatlan személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse). Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje az Adatkezelő által kezelt hiányos személyes adatai megfelelő kiegészítését.

7.1.4. A törléshez való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikke alapján)

Az Érintett személy írásban kérheti az Adatkezelőtől személyes adatainak a törlését.
A személyes adatok törlése alapvetően akkor kérhető, ha adatkezelésünk az Ön hozzájárulásán alapul, pl. hozzájárulását adta ahhoz, hogy adatait (telefonszám, e-mail cím) kapcsolattartás céljából kezeljük. Ilyen esetben személyes adatait töröljük.
Ha személyes adatait szerződés teljesítése céljából, vagy jogszabály alapján adta meg, ezen személyes adatok ezzel összefüggő kezelése a szerződés megszűnésével nem szűnik meg automatikusan, illetve a törlési kérelmét sem tudjuk teljesíteni.
Ebben az esetben a vonatkozó jogszabályok szerint személyes adatait a szerződés megszűnését követően is kezelnünk kell a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelési időtartamig.

7.1.5. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikke alapján)

Az Érintett személy írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával).
A zárolás addig tart, amíg az Érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.
Az adat zárolását kérheti az Érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványt az Adatkezelő ne törölje.
Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot (például az adott beadványt), ezt követően törli az adatokat.

7.1.6. Adathordozhatósághoz való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 20. cikke alapján)

Az Érintett személy írásban kérheti, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:

 • az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy
 • a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.
7.1.7. A tiltakozáshoz való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikke alapján)

Az Érintett személy tiltakozhat személyes adatainak az Általános Adatvédelmi Rendelet a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti, az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

7.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek

Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Érintett, az Adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszék előtt is megindítható.

Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt megtéríti, ugyanakkor mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az Adatkezelő nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Hatósági eljárás kezdeményezése

Az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055. Budapest Falk Miksa utca 9-11, honlap: http://naih.hu; postacím: 1396 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) jogainak érvényesítése érdekében vizsgálatot, illetve hatósági eljárás lefolytatását kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, így különösen,

Adatkezelés célja Kezelt adatok kategóriái Adatkezelés időtartama Adatkezelés jogalapja Adatok forrása Címzett (ha van) Közlés célja (ha van címzett)
Indított Benyújtott
A Webes Ügysegédben a Felhasználó által indított kérelem intézése Születési név, Viselt név, Anyja neve, Születési hely (valamint, az ahhoz tartozó kerület) Születési idő, Neme, Állampolgárság Webes Ügysegédben tárolt adatok: Születési ország, E-mail cím 1 év Ágazati jogszabályok alapján ügytípusonként eltérhet GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pont közérdekű adatkezelés közvetlenül az érintett KAÜ rendszer adatai Adatfeldolgozók

Az egyes ügytípusok esetében, a kérelem indításához szükséges további kezelt adatok köre és a benyújtott kérelemek esetén meghatározott adatkezelés pontos időtartama:

Ügycsoport Ügytípus Kezelt adatok Benyújtott Adatkezelés jogalapja
Hatósági erkölcsi bizonyítvány Erkölcsi bizonyítvány igénylés Azonosító kód (opcionális), Kézbesítési cím 5 év 2009. évi XLVII. törvény a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról (74.§)
Erkölcsi bizonyítvány ellenőrzés
Tájékoztatás kérése a bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatokról Kézbesítési cím
Jármű ügyek Jármű tulajdonosváltásának bejelentése 15 év 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról (33. §; 100. §)
Anyakönyvi kivonat Születési anyakönyvi kivonat igénylés Kézbesítési cím, E-mail cím 5 év 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról (12. § (3),73/A. § (9).§)
Házassági anyakönyvi kivonat igénylés
Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről anyakönyvi kivonat igénylése
Egyéni vállalkozás ügyek Hatósági bizonyítvány igénylése egyéni vállalkozásról 1 év 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről (4.§)
Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése 10 év
Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése
Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelés utáni folytatása
Egyéni vállalkozással kapcsolatos adatváltozás bejelentése
Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése
Személyazonosító igazolvány elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének bejelentése Személyazonosító igazolvány érvénytelenítése 5 év 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról (29. § (16))
eSzemélyivel kapcsolatos szolgáltatások Vészhelyzet esetén értesítendő telefonszám módosítása Telefonszám 5 év 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól (17/A. §; 17/C. §)
Szolgáltatásazonosító utólagos telepítése
Magánútlevél, szolgálati útlevél, hajós szolgálati útlevél elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés miatti pótlása Útlevél pótlás Értesítési cím, Telefonszám, Értesítendő személy neve 15 év 1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról (21/B. §)
Második magánútlevél igénylése Második magánútlevél igénylés Értesítési cím, Telefonszám 15 év
Elindított útlevél igénylés/pótlás utólag történő gyorsítása Meglévő útlevél igénylés gyorsítása Értesítési cím, Telefonszám 15 év
Vezetői engedély pótlás Vezetői engedély pótlása Azonosító kód, Postai cím 15 év 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról (24. §; 83. §)
Törzskönyv pótlása Törzskönyv pótlása Postai cím 15 év
Parkolási igazolvány ügyek Parkolási igazolvány pótlás Igazolvány sorszáma, Kézbesítési cím 10 év 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról (5-6.§)
Parkolási igazolvány csere Igazolvány sorszáma, Orvosi igazolás adatai, Kézbesítési cím 10 év
Külföldi letelepedés bejelentése Külföldi letelepedés bejelentése Azonosító kód, Szig. szám, Lakcímigazolvány okmányazonosítója, Külföldi lakóhely, Kézbesítési cím 5 év 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról (26. § (3), 28. § (2))
Külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakóhelye címváltozásának bejelentése Külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakóhelye címváltozásának bejelentése Azonosító kód, Igazoló okmány száma, Külföldi lakóhely 5 év 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 15. § (4), 34. § (3)
Külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakóhelye címváltozásának bejelentése Szállásadói nyilatkozattétel Azonosító kód, Postai cím 5 év 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 15. § (1); 26. § (4), 27/A; 27/B, 28/A
Szállásadói nyilatkozat visszavonása
Szállásadói nyilatkozat módosítása
Előzetes hozzájárulás létrehozása Azonosító kód, Bejelentkező adatai (név, születési név, anyja neve, születési hely, születési idő)
Előzetes hozzájárulás módosítása
Előzetes hozzájárulás visszavonása
Értesítési szolgáltatás igénylése Azonosító kód, Postai cím, Telefonszám, E-mail cím
Értesítési nyilatkozat létrehozása
Értesítési szolgáltatás nyilatkozat módosítás
Értesítési szolgáltatás nyilatkozat visszavonása
SZL adatletiltás SZL adatletiltás, adatletiltás, visszavonása Azonosító kód 5 év 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 2. §, 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 2/A. § Általános Adatvédelmi Rendelet 15. cikk
Tájékoztatás kérés a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt saját adatokról Tájékoztatás a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt saját adatokról 5 év 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 34. § (1) Általános Adatvédelmi Rendelet 15. cikk
Adatszolgáltatások alanya kérelem Azonosító kód 5 év
Értesítési cím ügyek Értesítési cím bejelentése Azonosító kód 5 év 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 26. § (2), 27/D. § (1)
Értesítési cím megújítása
Értesítési cím visszavonása
Meglévő értesítési cím módosítása
Értesítési cím bejelentésének tiltása
Önkéntes adatszolgáltatás Adatváltozásról értesítés küldése Lakóhely, Tartózkodási hely 5 év a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 13. §, a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény 14. § és 24. §, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 116/A. § (7) és (7a), 217. § (9) és (9a)
Tájékoztatás személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok nyilvántartásából (Okmányérvényesség lekérdezés) Okmányérvényesség lekérdezés Okmány azonosító Kezelt adatok nem kerülnek megőrzésre. 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról (29/J. § (8)-(10)
Okmánystátusz lekérdezés Okmánystátusz lekérdezés

A Webes Ügysegéd felületén az alábbi elektronikusan indított ügyek kezdeményezésére és nyomonkövetésére van lehetőség. A személyesen indított kérelmek ezen a felületen nem jelennek meg.

Erkölcsi bizonyítvány
Jármű
Útlevél
Külföldi letelepedés
Külföldi lakcím változás
Anyakönyvi kivonat kiállítása
Szállásadói nyilatkozat
Tájékoztatás a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt saját adatokról
Egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyek
Az egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyek kapcsán jelenleg itt tájékozódhat.
Adatváltozásról értesítés küldése
Személyazonosító igazolvány érvénytelenítése
Parkolási igazolvány
Okmánystátusz lekérdezés
Okmányérvényesség ellenőrzése
eSzemélyi okmánnyal kapcsolatos ügy(ek)
Értesítési cím
Bejelentkezés

A szolgáltatás a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) azonosítási szolgáltatásainak valamelyikével vehető igénybe, tehát

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
 • vagy eSzemélyi okmánnyal,
 • vagy Videotechnológián keresztül történő azonosítással

szükséges rendelkeznie.

A fenti azonosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

Bejelentkezéshez nem kötött szolgáltatások

A Webes Ügysegédben azonosítás nélkül az alábbi szolgáltatásokat veheti igénybe:

 • Hatósági erkölcsi bizonyítvány érvényességének ellenőrzése,
 • Külföldi lakóhelyváltozás bejelentése,
 • Okmánystátusz lekérdezés,
 • Okmányérvényesség ellenőrzés.
Elektronikus fizetés

Amennyiben az adott eljárás illeték- vagy díjköteles, rendelkeznie kell pénzintézeti folyószámlával, amelyről az eljárás díját vagy illetékét kiegyenlítheti.

Új kérelem indítása és bejelentkezés

Új kérelem, nyilatkozat indításához a legtöbb szolgáltatás esetében be kell jelentkeznie az alkalmazásba a KAÜ-n keresztül, ahol valamely ott felajánlott bejelentkezési lehetőséget kell kiválasztania. Ezt követően, néhány másodpercen belül automatikusan megjelenik a Webes Ügysegéd főoldala.

Személyes adatok megadása az első belépéskor

Sikeres azonosítást követően a Webes Ügysegéd első használatakor meg kell adnia a hiányzó természetes személyazonosító adatait és elektronikus levélcímét (e-mail címét) is.

Kérelem összeállítása

A sikeres azonosítást követően a kiválasztott ügytípushoz tartozó űrlap jelenik meg, amelynek mezőit értelemszerűen kell kitölteni.

A Webes Ügysegéd a kitöltés során ellenőrzéseket végez, amelynek eredményeként megjeleníti az esetleges hibákat.

Elektronikus fizetés (ha szükséges)

Az űrlap helyes kitöltését követően – amennyiben az eljárás illeték- vagy díjköteles – a Webes Ügysegéd megjeleníti az elektronikus fizetési felületet. A rendszer kétféle fizetési módot támogat:

 • Banki átutalás
 • Online bankkártyás fizetés
Banki átutalás

A banki átutalás kiválasztásakor a Webes Ügysegéd megjeleníti a banki átutalás elvégzéséhez szükséges információkat:

 • fizetendő díj vagy illeték összegét,
 • a kedvezményezett nevét, számlaszámát, amelyre az összeget utalnia kell, valamint
 • az azonosító kódot, amelyet az átutalási megbízás közlemény rovatában kell feltüntetnie.

A közölt adatokkal átutalási megbízást kell adnia, erre a célra javasolt a pénzintézetek online ügyintézési felületének használata.

Az átutalási megbízás pénzintézet általi befogadásának tényét a Webes Ügysegédnek erre a célra szolgáló felületén jeleznie kell, a kérelem ezt követően válik benyújthatóvá.

Online bankkártyás fizetés

A bankkártyás fizetés kiválasztásakor a Webes Ügysegéd felületén kezdeményezhető a befizetés:

 • A fizetés indítása után a rendszer átirányít az OTP által biztosított fizetési oldalra, ahol a bank megjeleníti a befizetendő összeget.
 • A bank biztonságos felületén meg kell adnia a bankkártya adatokat, ezáltal a bank számára minden információ rendelkezésre áll a tranzakció végrehajtásához.
 • Miután jóváhagyja a tranzakciót, a bank végrehajtja a befizetést, egyszersmind automatikusan visszaigazolja a befizetés tényét a Webes Ügysegéd számára.
 • A befizetést követően a bank visszairányít a Webes Ügysegéd oldalára.

A kérelem azt követően válik benyújthatóvá, miután a bank igazolása a befizetésről megérkezett a Webes Ügysegédbe.

Kérelem benyújtása

A kérelem benyújtásával az ügy intézése megkezdődik, amelyet a Webes Ügysegéd visszaigazol.

Kérelem státusza

Ismételt bejelentkezéssel akár utólag is megtekinthetők a Webes Ügysegédben (és az OkmányApp mobil alkalmazásban) indított ügyek és azok ügyintézésének állása.

Szolgáltatás leírása

A bizonyítvány ellenőrző szolgáltatás lehetővé teszi, hogy online leellenőrizhesse a birtokában lévő hatósági erkölcsi bizonyítvány(ok) érvényességét.

A birtokában lévő bizonyítványon szereplő adatok megadását követően a rendszer a bűnügyi nyilvántartás alapján leellenőrzi a megadott adatokat és igen/nem választ ad aszerint, hogy az ellenőrzés sikeres volt-e vagy sem. A sikeres ellenőrzés garantálja, hogy

 • a bizonyítvány érvényes,
 • azt a megadott tartalommal állította ki a Belügyminisztérium ,
 • a bizonyítványnak nem járt le az érvényességi ideje,
 • a bizonyítványt nem vonták vissza.

Az eredményt az alkalmazás felületén (pár másodpercen belül) tekintheti meg.

A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

Jogosultak köre

A tájékoztató szolgáltatást bárki igénybe veheti. Nem igényel bejelentkezést, nincs szükség hozzá Ügyfélkapu-regisztrációra vagy Telefonos Azonosítási Szolgáltatásra vonatkozó regisztrációra.

Költségek

A tájékoztató szolgáltatás ingyenes.

Érdemes tudni

Egy sikertelen ellenőrzés nem feltétlenül jelenti azt, hogy a birtokában lévő bizonyítvány érvénytelen. Előfordulhat, hogy a bizonyítvány tartalma hibásan lett rögzítve. Az ellenőrzés előtt vagy egy sikertelen ellenőrzés után ezért célszerű leellenőriznie, hogy az adatokat helyesen adta-e meg a felületen.

A személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/680 IRÁNYELVE alapján Ön a bűnügyi nyilvántartó szervtől tájékoztatást kérhet a szerv által kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.

A kérelmet elektronikus úton, a Webes Ügysegéd felületén nyújthatja be. A hatóság írásos tájékoztatást ad, amit postai úton kézbesít az Ön által megadott címre. Az ügyintézési határidő a kérelem benyújtásától számított 25 nap.

A szolgáltatás a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) azonosítási szolgáltatásainak valamelyikével vehető igénybe, tehát

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
 • vagy eSzemélyi okmánnyal,
 • vagy Videotechnológián keresztül történő azonosítással

szükséges rendelkeznie.

A fenti azonosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

Költségek

Az eljárás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

Szolgáltatás leírása

A jármű tulajdonosváltásának bejelentése szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a jármű korábbi tulajdonosa (eladó, ajándékozó) elektronikus úton jelentse be a tulajdonjogban bekövetkezett változást, és ezáltal eleget tegyen bejelentési kötelezettségének.

Az űrlap kitöltésével, a jármű korábbi tulajdonosaként lehetősége van a tulajdonosváltás ingyenes bejelentésére.

A bejelentés során az űrlapon meg kell adnia a tulajdonjog-változás egyes adatait, továbbá csatolnia kell a változást igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat (pl. adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés) beszkennelt képét.

Az űrlap kitöltése előtt ellenőrizni szükséges, hogy az okirat tartalmazza-e a kötelező tartalmi elemeket.

A bejelentő űrlap kitöltése során a rendszer automatikusan ellenőrzi a bejelentés jogosultságát, az elektronikus ügyindítás feltételeinek meglétét. A sikeres benyújtást követően a tulajdonjogban bekövetkezett változás nyilvántartásba vétele azonnal, automatikusan megtörténik.

A jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó, ajándékozó) a változástól számított 15 napon belül be kell jelentenie.

A szolgáltatás a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) azonosítási szolgáltatásainak valamelyikével vehető igénybe, tehát

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
 • vagy eSzemélyi okmánnyal,
 • vagy Videotechnológián keresztül történő azonosítással

szükséges rendelkeznie.

A fenti azonosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

Jogosultak köre

Elektronikus úton a jármű korábbi tulajdonosa (eladó, ajándékozó) az alábbi feltételek esetén jelentheti be a tulajdonjog változását:

 • a kérelmező rendelkezik Ügyfélkapu-regisztrációval vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval vagy eSzemélyi okmánnyal,
 • a járműnek egyedüli (1/1-es) tulajdonosa, aki a törzskönyvben is szerepel,
 • a járműre vonatkozóan nem szerepel értékesítési tilalmat tartalmazó záradék a nyilvántartásban,
 • a kérelmét saját maga nyújtja be (azaz képviselő útján nem tehető meg a bejelentés).

Szükséges iratok

A kérelemhez csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokirat szkennelt képét, amelynek kötelező tartalmi elemei a következők:

 • a jogügylet jogcíme,
 • a jogügylet tárgyát képező jármű azonosítói (rendszám, alvázszám), valamint gyártmányadatai,
 • a felek természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve), állampolgársága (hontalansága), a személyazonosságot igazoló okmányának típusa, sorszáma, lakcíme
 • jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a szervezet megnevezése, képviselőjének neve, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék- illetőleg nyilvántartási száma,
 • a járműhöz tartozó okmányok (forgalmi engedély, törzskönyv) sorszáma,
 • a járműnek vevő birtokába kerülési időpontja, valamint a birtokba vételkor a kilométerszámláló műszer által jelzett érték (km-óra állás),
 • a tulajdonjog változás hatályba lépésének napja,
 • a felek nyilatkozata, mely szerint mindkét fél teljesítik a bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog változás hatálybelépését követő, jogszabályban meghatározott határidőn belül,
 • a felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.
 • a bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozó tulajdonjog ténye.

Költségek

Eljáró szerv

Budapest Főváros Kormányhivatala Központi Okmányirodai Főosztály (Központi Okmányiroda)

Felettes szerv/jogorvoslat

Miniszterelnökség/bírósági út (közigazgatási per)

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Ügyintézési idő

Az ügyintézési határidő 3 nap, de az elektronikus kérelem sikeres benyújtását követően, a tulajdonjogban történt változás bejelentés tényének és időpontjának nyilvántartásba vétele azonnal megtörténik.

Érdemes tudni

Teljes körű elektronikus ügyintézés

Az új hatályos jogszabály szerint, a jármű tulajdonában bekövetkezett változás bejelentéséhez a korábbi tulajdonosnak nem szükséges iratot bemutatnia, benyújtania vagy megküldenie. A bejelentés teljes körűen intézhető elektronikus úton. (Vagyis nem szükséges a tulajdonjog-változást igazoló, teljes bizonyító erejű magánokirat benyújtása vagy megküldése, azonban az elektronikus kérelemhez csatolni kell az említett okirat beszkennelt képét.)

Mi a következménye annak, ha korábbi tulajdonosként (eladóként, ajándékozóként) nem jelentem be a tulajdonjog-változást?

Amennyiben az új tulajdonos (vevő, megajándékozott) a bejelentési kötelezettségét elmulasztja, és a korábbi tulajdonos (eladó, ajándékozó) sem jelenti be a tulajdonosváltozást, akkor az illetékes kormányablak nem tud intézkedni a jármű forgalomból kivonására, így a nyilvántartás szerinti tulajdonost (eladót, ajándékozót) terheli a gépjárműadó fizetési kötelezettség, valamint a járművel kapcsolatos esetleges egyéb (pl.: autópálya használati díj, parkolási díj, pótdíj, közigazgatási bírság kiszabására irányuló) eljárásokat is vele szemben fogják megindítani.

Mi a következménye annak, ha az okirat nem felel meg a jogszabályi előírásoknak?

A kérelemhez csatolt okirat szkennelt képét a Budapest Főváros Kormányhivatala Központi Okmányirodai Főosztály (Központi Okmányiroda) munkatársa a benyújtás után ellenőrzi. Amennyiben a dokumentum nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, nem tartalmazza a kötelező tartalmi elemeket, akkor a bejelentés során rögzített adatokat a Budapest Főváros Kormányhivatala Központi Okmányirodai Főosztálya határozattal visszavonja, a határozat egy példányát a bejelentőnek megküldi, és annak véglegessé válását követően a bejelentést törli a nyilvántartásból.

Szolgáltatás leírása

A törzskönyv elektronikus úton történő pótlása lehetővé teszi azt, hogy a törzskönyv kizárólagos jogosultja (a jármű tulajdonosa) elektronikus úton kezdeményezze az elveszett, eltulajdonított, vagy megsemmisült törzskönyvének pótlását. A kérelem benyújtásával eleget tesz bejelentési kötelezettségének is.

Az űrlap kitöltésével lehetősége van elektronikus úton a törzskönyv elvesztése, eltulajdonítása vagy megsemmisülése bejelentésére, és ezekben az esetekben a törzskönyv pótlására.

Törzskönyv eltulajdonítása esetén a feljelentést elektronikus úton a kérelemhez kell csatolni.

Amennyiben a törzskönyv elvesztésének, eltulajdonításának vagy megsemmisülésének bejelentését követően – amely a „Bejelentés megtétele” gomb megnyomásával történik meg – a pótlás iránti kérelem nem kerül benyújtásra, a felületre ismét bejelentkezve, benyújtható a kérelem a „Benyújtás” gomb megnyomásával.

Az eljárás illetékmentes, ha a pótlás oka a korábbi törzskönyv eltulajdonítása volt.

A szolgáltatás a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) azonosítási szolgáltatásainak valamelyikével vehető igénybe, tehát

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
 • vagy eSzemélyi okmánnyal,
 • vagy Videotechnológián keresztül történő azonosítással

szükséges rendelkeznie.

A fenti azonosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

Jogosultak köre

Törzskönyv pótlását elektronikus úton az kezdeményezheti, aki

 • rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval, vagy eSzemélyi okmánnyal, vagy Videotechnológián keresztül történő azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval
 • a jármű tulajdonosa, (az elveszett törzskönyvben szerepelő személy),
 • a törzskönyvvel (a nyilvántartás szerint) jogszerűen rendelkezik,
 • a nyilvántartás a járműre vonatkozó forgalmazási korlátozást nem tartalmaz,
 • a forgalmi engedéllyel rendelkezik,
 • kérelmét saját maga nyújtja be (azaz képviselő útján nem tehető meg a bejelentés, és nem nyújtható be a kérelem).

Kizárólag abban az esetben van lehetőség az ügyet elektronikusan intézni, ha a fenti feltételek mindegyike teljesül.

A pótlás feltételei

Elektronikus úton törzskönyv a fentieken túl akkor pótolható, ha

 • a törzskönyv elveszett/eltulajdonították/megsemmisült

Költségek

A törzskönyv pótlásának illetéke 6000 Ft, amelyet elektronikus ügyintézés esetén a törzskönyv pótlására irányuló kérelem benyújtása előtt, elektronikus úton kell megfizetni. Az eljárás illetékmentes, ha a pótlás oka a korábbi törzskönyv eltulajdonítása.

Az elektronikus eljárásban nincs lehetőség személyes költségmentesség engedélyezésére. A költségmentesség iránti kérelmet csak személyesen terjeszthető elő.

A befizetésről kérésre elektronikus fizetési bizonylat kerül kiállításra, amelyet letölthet a felületen keresztül.

A bizonylat azt követően kerül kiállításra, miután a befizetés beérkezett a Belügyminisztérium számlájára és a kérelem ellenértékeként elszámolásra került. A kérelem sikeres benyújtását követően – bizonyos idő elteltével – a Webes Ügysegéd/Kérelmeim, nyilatkozataim/Megtekintés/Fizetési bizonylat/Letöltés gombra kattintva érheti el a befizetésről szóló elektronikus bizonylatot.

Ügyintézési idő

A törzskönyv elvesztésének, eltulajdonításának vagy megsemmisülésének bejelentése azonnal bekerül a nyilvántartásba.

A törzskönyv a kérelem benyújtását követő naptól számított 8 napon belül kerül kiállításra. Az ügyintézési időbe nem számít bele az okmány kézbesítésének ideje, ha az okmány kézbesítési helye nem a járási/kerületi hivatal.

Érdemes tudni

Törzskönyv pótlása:

Az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült törzskönyv okmány helyett új okmány kiállítása - az okmányazonosító adat és a kiállítás dátumának kivételével - a korábbi okmánnyal megegyező adattartalommal.

A törzskönyvpótlás oka

Törzskönyv pótlására elektronikus úton csak abban az esetben van lehetőség, ha a törzskönyv fizikailag – megsemmisülés, elvesztés, eltulajdonítás okán – már nem érhető el. Névváltozás vagy törzskönyv adataiban bekövetkezett változás miatt csak okmányirodánál, kormányablaknál lehet új törzskönyvet kérelmezni, ugyanis ez törzskönyv cserének minősül.

Amennyiben a törzskönyv – megrongálódása ellenére - kétséget kizáróan azonosításra alkalmas, az új törzskönyv kiállítása elektronikus úton nem kezdeményezhető, mert az eljárás nem pótlás, hanem csere.

Nem kell pótolni a törzskönyvet, ha annak elvesztése, megsemmisülése, megrongálódása az átírása irányuló hatósági eljárás megindítását megelőzően történt, és a jármű tulajdonjogának jogszerű megszerzését az ügyfél az eljárásban hitelt érdemlően igazolja, ebben az esetben az eladó nevére szóló törzskönyv pótlására nem kerül sor, hanem az új tulajdonos nevére kerül kiállításra az új törzskönyv.

Teljes körű elektronikus ügyintézés

A törzskönyv elektronikus úton történő pótlásához a kérelmezőnek nem szükséges iratot bemutatnia, benyújtania vagy megküldenie (kivéve eltulajdonítás esetén a feljelentés másolatát digitális formában a kérelemhez kell csatolni). A bejelentés és a pótlás teljes körűen intézhető elektronikus úton.

Keletkezett iratok

Az elektronikus úton indított törzskönyvpótlás esetében az ügyfél elektronikus úton tett nyilatkozata elektronikus úton kerül a Nyilvántartónak továbbításra. Törzskönyv eltulajdonítása esetén a feljelentést elektronikus úton a kérelemhez kell csatolni.

A pótolt törzskönyv átvétele

A törzskönyvet a kérelmező a kérelem benyújtásakor tett, a közlekedési igazgatási hatóságnál történő átvételre vagy a kézbesítési címre vonatkozó nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően a közlekedési igazgatási hatóságnál személyesen vagy postai úton veheti át. Az át nem vett törzskönyvet az értesítési cím szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóság az okmány kiállításától számított egy évig megőrzi, ezt követően a Nyilvántartónak megsemmisítés céljából megküldi. Az át nem vett törzskönyvet csak a tulajdonosnak, illetve arra feljogosított meghatalmazottnak lehet kiadni.

Szolgáltatás leírása

A magánútlevél, második magánútlevél, szolgálati útlevél, valamint hajós szolgálati útlevél pótlás szolgáltatás lehetővé teszi, hogy elektronikus úton kérelmezze az elveszett/eltulajdonított/megsemmisült okmány pótlását.A kérelem benyújtásával egyszersmind eleget tesz bejelentési kötelezettségének is.

Az útlevél pótlásának elindításához hiánytalanul ki kell töltenie a kérelmet, valamint, ha az korábban még nem történt meg, be kell jelentenie a pótlásra okot adó eseményt is a megfelelő opció kiválasztásával. Az űrlap kitöltése, majd az illeték megfizetése után a kérelmet benyújthatja, az eljárás megindul. Az eljárás illetékmentes, ha a pótlás oka a korábbi útlevél eltulajdonítása volt.

A kérelmet a benyújtását követően is megtekintheti, az ügyintézés státuszát lekérdezheti a Webes Ügysegéd felületén, az „Okmánystátusz lekérdezés” ikonra kattintva.

A szolgáltatás a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) azonosítási szolgáltatásainak valamelyikével vehető igénybe, tehát

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
 • vagy eSzemélyi okmánnyal,
 • vagy Videotechnológián keresztül történő azonosítással

szükséges rendelkeznie.

A fenti azonosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

A pótlás feltételei

Elektronikus úton a magánútlevél, második magánútlevél, szolgálati útlevél, valamint hajós szolgálati útlevél akkor pótolható, ha

 • az útlevél elveszett/eltulajdonították/megsemmisült,
 • a kérelmező rendelkezik Ügyfélkapu–regisztrációval, Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval vagy eSzemélyi okmánnyal, vagy Videotechnológián keresztül történő azonosítással,
 • a kérelmező kérelmét saját maga nyújtja be (azaz képviselő útján nem igényelhető útlevél),
 • a kérelmező cselekvőképes,
 • akinek adataiban nem következett be változás (a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő kérelmező esetén: az elveszett/eltulajdonított/megsemmisült útlevélben szereplő adatok megegyeznek a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő aktuális adatokkal, a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem szereplő kérelmező esetén: az elektronikus kérelemben megadott adatok megegyeznek a pótlandó útlevélben szereplő adatokkal),
 • a pótlandó útlevél – a vesztés/eltulajdonítás/megsemmisülés esetét kivéve – a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény alapján érvényes,
 • a pótlandó útlevél kérelmezésekor felvett ujjnyomat adat tárolásához a kérelmező írásban hozzájárult,
  vagy
  a pótlandó útlevél kérelmezésekor a következő okokból nem történt ujjnyomat felvételezése: a kérelmező a kérelem benyújtásakor az ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen volt, vagy a kérelmező a kérelem benyújtásakor az ujjnyomat adására véglegesen fizikailag képtelen volt, vagy a kérelmező kérelem előterjesztésekor történő személyes megjelenését – a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint – egészségi állapota nem tette lehetővé,
 • a pótlandó útlevél igénylésére 2013. január 1-jét követően került sor,
 • a pótlandó útlevél a pótlás iránti kérelem benyújtásának napját követő legalább 12 napig lejárati idő szempontjából érvényes.

A már pótolt útlevél ismételten pótolható, ha az eredeti útlevél pótlásaként igényelt okmány is elveszett/eltulajdonították/megsemmisült.

Az elveszett/eltulajdonított/megsemmisült útlevél pótlását abban az esetben is kezdeményezheti, ha a pótlásra okot adó körülmény bejelentése korábban már megtörtént. Ebben az esetben az útlevél pótlását kizárólag abból az okból kezdeményezheti, amit bejelentésében korábban megjelölt.

Költségek

Az eljárási illeték

ha a pótlás oka a korábbi útlevél elvesztése, vagy megsemmisülése

 • magánútlevél a 18. és 65. életév közöttiek esetén, ha az okmány 5 éves érvényességi idejű: 5500 forint
 • magánútlevél a 18. és 65. életév közöttiek esetén, ha az okmány 10 éves érvényességi idejű: 8500 forint
 • szolgálati útlevél esetén: 5500 forint
 • hajós szolgálati útlevél esetén: 5500 forint
 • az egy éves érvényességgel kiállított magánútlevél (az útlevél nem tartalmaz ujjnyomat adatot) a 18. és 65. életév közöttiek esetén: 2500 forint
 • az egy éves érvényességgel kiállított szolgálati útlevél, valamint hajós szolgálati útlevél (az útlevél nem tartalmaz ujjnyomat adatot) a 18. év felettiek esetében: 2500 forint
 • a legfeljebb öt évig érvényes második magánútlevél a 18. és 65. életév közöttiek esetén: 5500 forint
 • az egy évig érvényes második magánútlevél: (magánszemély kérheti saját részre különös méltánylást érdemlő okból vagy a munkáltató kérelmezi, de az útlevél nem tartalmaz ujjnyomat adatot) a 18. és 65. életév közöttiek esetén: 2500 forint

amelyet elektronikus ügyintézés esetén a kérelem benyújtását megelőzően az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő bankkártyás fizetéssel kell teljesítenie.

Az eljárás illetékmentes, ha a pótlás oka a korábbi útlevél eltulajdonítása, valamint a 65. életévét betöltött személy magánútlevele vagy második magánútlevele esetén.

A fizetendő illeték mértékét a pótlandó útlevél igénylésekor fennálló életkor határozza meg. Elektronikus eljárásban nincs lehetőség személyes költségmentesség engedélyezésére (amelynek része az illetékmentesség). A költségmentességi kérelem - és ez esetben maga az útlevél kiállítása iránti kérelem is - csak személyesen terjeszthető elő.

A magánútlevél és második magánútlevél soron kívüli (5 napon belüli) eljárás keretében történő kiállításának igazgatási szolgáltatási pótdíja 19.000 forint.

A magánútlevél és második magánútlevél sürgősségi (3 napon belüli) eljárás keretében történő kiállításának igazgatási szolgáltatási pótdíja 29.000 forint.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Webes Ügysegéden keresztül történő útlevél pótlás során jelenleg nincs lehetőség fizetési bizonylat igénylésére. Amennyiben fizetési bizonylat igénylésével élne, kérjük, hogy a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonal elektronikus levélcímére – 1818@1818.hu – szíveskedjen megküldeni a kérelemmel kapcsolatos adatokat (igénylő neve, e-mail cím, bizonylatszám, ügyazonosító, okmánytípus). A Belügyminisztérium a kérelem beazonosítását követően a fizetési bizonylatot elektronikus úton mielőbb megküldi az Ön részére. Megértését köszönjük!

Ügyintézési idő

Az útlevél kiállításának ügyintézési ideje 20 nap. Ha a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, a hatóság a kérelem benyújtását követő naptól számított 8 napos határidőn belül kiállítja az útlevelet és továbbítja az Ön által megadott helyre (az ügyintézési időbe nem számít bele az okmány kézbesítésének ideje, ha a kézbesítés helye nem a járási/kerületi hivatal).

Az útlevélhatóság a magánútlevelet, valamint a második magánútlevelet soron kívüli eljárás keretében öt napon belül kiállítja. Az útlevélhatóság a magánútlevelet, valamint a második magánútlevelet sürgősségi eljárás keretében a kérelem benyújtásától számított három napon belül kiállítja.

Az ügyintézési idő számításának kezdete az eljárási illeték/igazgatási szolgáltatási pótdíj befizetése megtörténtének igazolását, valamint a kérelem előterjesztését követő nap, sürgősségi eljárás esetén az eljárási illeték/igazgatási szolgáltatási pótdíj befizetése megtörténtének igazolása, valamint a kérelem előterjesztésének napja.

Felhívjuk figyelmét, hogy az eljárás meggyorsítására nincs lehetőség, ha az elkészült úti okmány kézbesítését külföldre kéri.

A kész okmány átvehető az Ön választása szerint:

 • személyesen, törvényes képviselő, vagy meghatalmazott útján a járási hivatalban, a Budapest Főváros Kormányhivatala Központi Okmányirodai Főosztályán (1133 Budapest, Visegrádi u. 110.) vagy az általános hatáskörű útlevélhatóságnál,
 • postai úton a könyvelt küldeményként történő kézbesítésre vonatkozó szabályoknak megfelelően,
 • magánútlevél vagy második magánútlevél esetén külföldön a konzuli tisztviselőnél, vagy postai úton a konzuli tisztviselő által a könyvelt küldeményként történő kézbesítésre vonatkozó szabályoknak megfelelően.

Soron kívüli (5 napos) eljárás esetén az elkészült okmány átvételére kizárólag járási/kerületi hivatalnál, illetve az általános hatáskörű útlevélhatóságnál van lehetőség.

Amennyiben a sürgősségi (3 napos) eljárást választja, az elkészült okmányt csak Budapest Főváros Kormányhivatala Központi Okmányirodai Főosztályán (1133 Budapest, Visegrádi u. 110.) vagy az általános hatáskörű útlevélhatóságnál van lehetősége átvenni.

Belföldön történő átvétel esetén lehetősége van SMS és/vagy e-mail értesítés kérésére az elkészült okmány postára adásának napjáról.

Külföldön történő kézbesítés választása esetén a konzulátus megjelölése mellett telefonos elérhetőségét, illetve külföldi postacímét is meg kell adnia.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatása értelmében az elkészült okmány külföldön történő kézbesítéséért – az eljárási illetéken felül - konzuli közreműködői díjat kell fizetni.

Érdemes tudni

Meddig érvényes a pótolt útlevél?

A pótolt útlevél érvényességének időtartama megegyezik az elvesztett/eltulajdonított/megsemmisült útlevél érvényességi idejével. Ebből következően fontos, hogy - a pótlandó útlevél érvényességi idejére figyelemmel - a kérelmező az igénylés megkezdése előtt megfontolja, hogy nem célszerűbb-e új útlevelet igényelnie az elveszett/eltulajdonított/megsemmisült útlevél pótlása helyett. Ugyanakkor figyelembe szükséges venni azt is, hogy új útlevél kizárólag személyesen igényelhető, azaz elektronikus úton erre nincs lehetőség!

Az Ügyfélkapu-regisztrációval rendelkező polgárok elektronikus értesítést kapnak útlevelük érvényességének lejártáról. A figyelmeztető e-mailt három alkalommal, az érvényességi idő lejárta előtt hat hónappal, majd egy hónappal, végül a lejárat napján kapják meg.

Ideiglenes útlevél pótolható-e elektronikus úton?

Ideiglenes magánútlevél elektronikus úton nem pótolható.

Szolgáltatás leírása

A második magánútlevél igénylés szolgáltatás lehetővé teszi, hogy elektronikus úton kérelmezze a második magánútlevél kiállítását.

A második magánútlevél kiállításának kezdeményezéséhez hiánytalanul ki kell töltenie a kérelmet, amelynek során meg kell határoznia a kiállítás indokát (hivatalos útlevélre nem jogosult, de foglalkozása rendszeres külföldre utazással jár, vagy különös méltánylást érdemlő körülmény). A kiállítás indokát igazolnia is kell, ezért az erre a célra biztosított felületen csatolnia kell, ha

 • a második magánútlevél kiállítása azért szükséges, mert hivatalos útlevélre nem jogosult, de foglalkozása rendszeres külföldre utazással jár – munkáltatói igazolást,
 • a második magánútlevél kiállítását különös méltánylást érdemlő körülmény indokolja – nyilatkozatot a különös méltánylást érdemlő körülményre vonatkozóan.

A korábbi második magánútlevél elvesztése/eltulajdonítása/megsemmisülése esetén, ha korábban még nem történt meg, be kell jelentenie az elvesztés/eltulajdonítás/megsemmisülés tényét is a megfelelő opció kiválasztásával.

Az űrlap kitöltése, majd az illeték megfizetése után a kérelmet benyújthatja, az eljárás megindul. A kérelem benyújtását követően a csatolt igazolás, illetve nyilatkozat ellenőrzésre kerül.

A kérelmet a benyújtását követően is megtekintheti, az ügyintézés státuszát lekérdezheti a Webes Ügysegéd felületén, az „Okmánystátusz lekérdezés” ikonra kattintva.

A szolgáltatás a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) azonosítási szolgáltatásainak valamelyikével vehető igénybe, tehát

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
 • vagy eSzemélyi okmánnyal,
 • vagy Videotechnológián keresztül történő azonosítással

szükséges rendelkeznie.

A fenti azonosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

A második magánútlevél igénylésének feltételei

Elektronikus úton második magánútlevelet akkor igényelhet, ha

 • a kérelmező rendelkezik Ügyfélkapu–regisztrációval vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval, eSzemélyi okmánnyal vagy Videotechnológián keresztül történő azonosítással,
 • a kérelmező kérelmét saját maga nyújtja be (azaz képviselő útján nem igényelhető útlevél),
 • a kérelmező cselekvőképes,
 • a kérelmező rendelkezik érvényes magánútlevéllel vagy folyamatban van magánútlevél kiállítására vagy pótlására irányuló eljárás,
 • a kérelmező hivatalos útlevélre nem jogosult, de foglalkozása rendszeres külföldre utazással jár, vagy a második magánútlevél kiállítását különös méltánylást érdemlő okból kéri (különös méltánylást érdemlő ok: ha az utazás célja szerinti országba történő beutazás a meglévő magánútlevélben elhelyezett bejegyzés miatt meghiúsulhatna, vagy emiatt a kérelmezőt más joghátrány érhetné),
 • az alap magánútlevél kérelmezésekor felvett ujjnyomat adat tárolásához a kérelmező írásban hozzájárult,
  vagy
  az alap magánútlevél kérelmezésekor a következő okokból nem történt ujjnyomat felvételezése: a kérelmező a kérelem benyújtásakor az ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen volt, vagy a kérelmező a kérelem benyújtásakor az ujjnyomat adására véglegesen fizikailag képtelen volt, vagy a kérelmező kérelem előterjesztésekor történő személyes megjelenését – a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint – egészségi állapota nem tette lehetővé,
 • az alap magánútlevél igénylésére 2013. január 1-jét követően került sor,
 • az alap magánútlevél a második magánútlevél iránti kérelem benyújtásának napját követő naptól számított legalább 12 napig lejárati idő szempontjából érvényes.

Amennyiben a második magánútlevél igénylését meghatározó okok egyidejűleg állnak fenn, az állampolgár két érvényes második magánútlevéllel is rendelkezhet.

Az elveszett/eltulajdonított/megsemmisült második magánútlevél helyett új második magánútlevél iránti kérelem is benyújthat (a pótlás lehetősége mellett).

A vesztés/eltulajdonítás/megsemmisülés tényét korábban is bejelentheti. Ebben az esetben azonban az igénylés kizárólag abból az okból történhet, amit korábban megjelölt.

Költségek

Az eljárási illeték

új második magánútlevél igénylése esetén

 • foglalkozás gyakorlása céljából legfeljebb 5 évig érvényes második magánútlevél 18. és 65. év közöttiek részére: 15.000 forint (munkáltató kérheti a munkavállaló részére)
 • 5 évig érvényes második magánútlevél 15.000 forint (magánszemély kérheti saját részre különös méltánylást érdemlő okból)
 • 1 évig érvényes második magánútlevél 5.000 forint (munkáltató vagy magánszemély kérheti, de az útlevél nem tartalmaz ujjnyomat adatot)

az elveszett, vagy megsemmisült második magánútlevél pótlása esetén

 • foglalkozás gyakorlása céljából 5 évig érvényes második magánútlevél 18. és 65. év közöttiek részére: 5.500 forint
 • 5 évig érvényes második magánútlevél 5.500 forint (magánszemély kérheti saját részre különös méltánylást érdemlő okból)
 • 1 évig érvényes második magánútlevél 2.500 forint (a munkáltató vagy magánszemély kérheti, de az útlevél nem tartalmaz ujjnyomat adatot)

amelyet elektronikus ügyintézés esetén a kérelem benyújtását megelőzően az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő bankkártyás fizetéssel kell teljesíteni.

Az eljárási illetékmentes, ha a pótlás oka a korábbi második magánútlevél eltulajdonítása, valamint a 65. életévét betöltött személy magánútlevele második magánútlevele esetén.

A fizetendő illeték mértékét a második magánútlevél kiadásának indoka, valamint a kérelmező igénylésekor fennálló életkora határozza meg.

Elektronikus eljárásban nincs lehetőség személyes költségmentesség engedélyezésére (melynek része az illetékmentesség). A költségmentesség iránti kérelem - és ez esetben maga a második magánútlevél kiállítása iránti kérelem is - csak személyesen terjeszthető elő.

A magánútlevél és második magánútlevél soron kívüli (5 napon belüli) eljárás keretében történő kiállításának igazgatási szolgáltatási pótdíja 19.000 forint.

A magánútlevél és második magánútlevél sürgősségi (3 napon belüli) eljárás keretében történő kiállításának igazgatási szolgáltatási pótdíja 29.000 forint.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Webes Ügysegéden keresztül történő második magánútlevél igénylés során jelenleg nincs lehetőség fizetési bizonylat igénylésére. Amennyiben fizetési bizonylat igénylésével élne, kérjük, hogy a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonal elektronikus levélcímére – 1818@1818.hu – szíveskedjen megküldeni a kérelemmel kapcsolatos adatokat (igénylő neve, e-mail cím, bizonylatszám, ügyazonosító, okmánytípus). A Belügyminisztérium a kérelem beazonosítását követően a fizetési bizonylatot elektronikus úton mielőbb megküldi az Ön részére. Megértését köszönjük!

Ügyintézési idő

Az útlevélhatóság a magánútlevelet, valamint a második magánútlevelet soron kívüli eljárás keretében 5 napon belül kiállítja. Az útlevélhatóság a magánútlevelet, valamint a második magánútlevelet sürgősségi eljárás keretében a kérelem benyújtásától számított 3 napon belül kiállítja.

Az ügyintézési idő számításának kezdete az eljárási illeték/igazgatási szolgáltatási pótdíj befizetése megtörténtének igazolását, valamint a kérelem előterjesztését követő nap, sürgősségi eljárás esetén az eljárási illeték/igazgatási szolgáltatási pótdíj befizetése megtörténtének igazolása, valamint a kérelem előterjesztésének napja.

A kész okmány átvehető az Ön választása szerint:

 • személyesen, törvényes képviselő, vagy meghatalmazott útján a járási hivatalban, Budapest Főváros Kormányhivatalánál vagy az általános hatáskörű útlevélhatóságnál,
 • postai úton a könyvelt küldeményként történő kézbesítésre vonatkozó szabályoknak megfelelően,
 • külföldön a konzuli tisztviselőnél, vagy postai úton a konzuli tisztviselő által a könyvelt küldeményként történő kézbesítésre vonatkozó szabályoknak megfelelően.

Soron kívüli (5 napos) eljárás esetén az elkészült okmány átvételére kizárólag járási/kerületi hivatalnál, illetve az általános hatáskörű útlevélhatóságnál van lehetőség.

Amennyiben a sürgősségi (3 napos) eljárást választja, az elkészült okmányt csak Budapest Főváros Kormányhivatala Központi Okmányirodai Főosztályán (1133 Budapest, Visegrádi u. 110.) vagy az általános hatáskörű útlevélhatóságnál van lehetősége átvenni.

Belföldön történő átvétel esetén lehetősége van SMS és/vagy e-mail értesítés kérésére az elkészült okmány postára adásának napjáról.

Felhívjuk figyelmét, hogy az eljárás meggyorsítására nincs lehetőség, ha az elkészült úti okmány kézbesítését külföldre kéri.

Érdemes tudni

A második magánútlevél érvényességi ideje,

 • ha foglalkozás gyakorlása céljából kerül kiállításra, az arra jogosító foglalkozás gyakorlásának időtartamáig, de legfeljebb 5 évig,
 • ha különös méltánylást érdemlő okból kerül kiállításra 5 év,

(az időtartamokat az ügyfélnek az okmány kiállítását követő születésnapja hónapjától és napjától kell számítani),

 • 1 év, ha az útlevél tároló eleme ujjnyomat adatot azért nem tartalmaz, mert a második biometrikus adat adására a kérelmező átmenetileg fizikailag képtelen, vagy mert a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint a kérelmező kérelem előterjesztésekor történő személyes megjelenését egészségi állapota nem teszi lehetővé,

Az Ügyfélkapu-regisztrációval rendelkező polgárok elektronikus értesítést kapnak útlevelük érvényességének lejártáról. A figyelmeztető e-mailt három alkalommal, az érvényességi idő lejárta előtt hat hónappal, majd egy hónappal, végül a lejárat napján kapják meg.

A kérelmet a benyújtást követően is megtekintheti, az ügyintézés státuszát lekérdezheti a Webes Ügysegéd felületén, az „Okmánystátusz lekérdezés” ikonra kattintva.

Szolgáltatás leírása

Ha magánútlevél vagy második magánútlevél kiadására irányuló kérelmet nyújtott be okmányirodában, kormányablakban, vagy pótlást indított elektronikusan, akkor a normál eljárás* keretében benyújtott útlevél-kérelmek utólag akár 3, akár 5 napon belüli gyorsított eljárásra is módosíthatóak. Az igényelt okmány gyártási idejének lerövidítésére akkor kerülhet sor, amennyiben az okmány még nem került gyártásba.

Figyelem! Az utólagos kérelem-módosítás megkezdése előtt, az igényelt útlevél aktuális státuszáról a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalon keresztül érdeklődhet, illetve igénybe veheti az Okmánystátusz lekérdezés szolgáltatást. Tekintettel arra, hogy a normál eljárás keretében beadott kérelmek utólagos, gyorsított eljárásra történő módosítására kizárólag a kérelem beadását követően addig van lehetőség, ameddig (figyelemmel a szakrendszerben lévő aktuális státuszra) a kérelem még nem került gyártásba.

A kérelem űrlap kitöltésével lehetősége van a magánútlevél, második magánútlevél kiállítása iránti kérelem leadását követően az igényelt okmány gyártási idejének lerövidítésére, amennyiben a hivatkozott okmány még nem került gyártásba.

A szolgáltatás a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) azonosítási szolgáltatásainak valamelyikével vehető igénybe, tehát

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
 • vagy eSzemélyi okmánnyal,
 • vagy Videotechnológián keresztül történő azonosítással

szükséges rendelkeznie.

A fenti azonosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

* Az útlevél kiállításának ügyintézési ideje 20 nap. Ha a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, a hatóság a kérelem benyújtását követő naptól számított 8 napos határidőn belül kiállítja az útlevelet és továbbítja az Ön által megadott helyre (az ügyintézési időbe nem számít bele az okmány kézbesítésének ideje, ha a kézbesítés helye nem a járási/kerületi hivatal).

Az okmánykiállítás utólagos gyorsításának feltételei

Elektronikus úton a magánútlevél, második magánútlevél kiállításának gyorsítására van lehetőség, ha

 • a kérelmező rendelkezik Ügyfélkapu–regisztrációval vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval, eSzemélyi okmánnyal, vagy Videotechnológián keresztül történő azonosítással,
 • a kérelmező betöltötte a 18. életévét,
 • a kérelmező benyújtotta magánútlevél, második magánútlevél iránti kérelmét,
 • az útlevél kiállítása iránti kérelem nem került még gyártásba,
 • a kérelmező cselekvőképes.

Felhívjuk figyelmét, hogy az eljárás meggyorsítására nincs lehetőség, ha az elkészült úti okmány kézbesítését külföldre kéri.

1. Magánútlevélre a magyar állampolgárok jogosultak. Ha a kérelmezőt a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása magyar állampolgárként nem tartalmazza és a kérelmező nem rendelkezik az állampolgárság igazolására alkalmas okmánnyal (mely lehet: érvényes magyar személyazonosító igazolvány, érvényes magyar útlevél, érvényességi idő lejártát követő egy évig – az érvényesség időtartamának lejárta miatt érvénytelen magyar útlevél, kiállítástól számított 3 évig érvényes állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat), az eljáró útlevélhatóság vagy az eljárásban közreműködő hatóság az állampolgárság megállapítása érdekében megkeresi a Budapest Főváros Kormányhivatalát.

2. Nem utazhat külföldre:

 • aki letartóztatásban, kiadatási letartóztatásban, ideiglenes kiadatási letartóztatásban, átadási letartóztatásban, ideiglenes átadási letartóztatásban, ideiglenes végrehajtási letartóztatásban van, vagy előzetes kényszergyógykezelés, ideiglenes átadási bűnügyi felügyelet vagy ideiglenes kiadatási bűnügyi felügyelet alatt áll,
 • az a személy, aki olyan bűnügyi felügyelet alatt áll, amelynek során a bíróság előírta számára, hogy meghatározott területet, lakást, egyéb helyiséget, intézményt vagy ahhoz tartozó bekerített helyet engedély nélkül nem hagyhat el,
 • akit végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, illetve akinek felfüggesztett vagy részben felfüggesztett szabadságvesztése végrehajtását utóbb elrendelték, az ítélet jogerőre emelkedésétől
  • a szabadságvesztés végrehajtásának utolsó napjáig, vagy
  • a szabadságvesztés büntetés végrehajthatóságának megszűnéséig,
 • akinek a bíróság a kényszergyógykezelését rendelte el, az ítélet jogerőre emelkedésétől a kényszergyógykezelés tartama alatt,
 • akinek a bíróság a javítóintézeti nevelését rendelte el, az ítélet jogerőre emelkedésétől a javítóintézeti nevelés tartama alatt, illetve a javítóintézetből történő ideiglenes elbocsátás tartama alatt; vagy
 • akinek az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló törvény alapján megtiltották Magyarország területének elhagyását és úti okmányának átadására kötelezték.

Felhívjuk figyelmét, hogy a külföldre utazási korlátozás hatálya alatt álló ügyfél úti okmány kiadására irányuló kérelmét az útlevélhatóság elutasítja.

Költségek

A magánútlevél és második magánútlevél soron kívüli (5 napon belüli) eljárás keretében történő kiállításának igazgatási szolgáltatási pótdíja 19.000 forint.

A magánútlevél és második magánútlevél sürgősségi (3 napon belüli) eljárás keretében történő kiállításának igazgatási szolgáltatási pótdíja 29.000 forint.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Webes Ügysegéden keresztül történő meglévő útlevél igénylés gyorsítása során jelenleg nincs lehetőség fizetési bizonylat igénylésére. Amennyiben fizetési bizonylat igénylésével élne, kérjük, hogy a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonal elektronikus levélcímére – 1818@1818.hu – szíveskedjen megküldeni a kérelemmel kapcsolatos adatokat (igénylő neve, e-mail cím, bizonylatszám, ügyazonosító, okmánytípus). A Belügyminisztérium a kérelem beazonosítását követően a fizetési bizonylatot elektronikus úton mielőbb megküldi az Ön részére. Megértését köszönjük!

Ügyintézési idő

Az útlevélhatóság az úti okmányt soron kívüli eljárás keretében 5 napon belül kiállítja. Az útlevélhatóság a magánútlevelet, valamint a második magánútlevelet sürgősségi eljárás keretében a kérelem benyújtásától számított 3 napon belül kiállítja.

Az ügyintézési idő számításának kezdete az eljárási illeték/igazgatási szolgáltatási pótdíj befizetése megtörténtének igazolását, valamint a kérelem előterjesztését követő nap, sürgősségi eljárás esetén az eljárási illeték/igazgatási szolgáltatási pótdíj befizetése megtörténtének igazolása, valamint a kérelem előterjesztésének napja.

A kész okmány átvehető az Ön választása szerint:

 • személyesen, törvényes képviselő, vagy meghatalmazott útján a járási hivatalban, Budapest Főváros Kormányhivatalánál vagy az általános hatáskörű útlevélhatóságnál,
 • postai úton a könyvelt küldeményként történő kézbesítésre vonatkozó szabályoknak megfelelően.

Soron kívüli (5 napos) eljárás esetén az elkészült okmány átvételére kizárólag járási/kerületi hivatalnál, illetve az általános hatáskörű útlevélhatóságnál van lehetőség.

Amennyiben a sürgősségi (3 napos) eljárást választja, az elkészült okmányt csak Budapest Főváros Kormányhivatala Központi Okmányirodai Főosztályán (1133 Budapest, Visegrádi u. 110.) vagy az általános hatáskörű útlevélhatóságnál van lehetősége átvenni.

Lehetősége van SMS és/vagy e-mail értesítés kérésére az elkészült okmány postára adásának napjáról, vagy az okmányirodai/kormányablak ügyfélszolgálatra történő megérkezéséről.

Érdemes tudni

Az Ügyfélkapu-regisztrációval rendelkező polgárok elektronikus értesítést kapnak útlevelük érvényességének lejártáról. A figyelmeztető e-mailt három alkalommal, az érvényességi idő lejárta előtt hat hónappal, majd egy hónappal, végül a lejárat napján kapják meg.

Szolgáltatás leírása

A személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó polgárnak azt a tényt, hogy Magyarországot a külföldön történő letelepedés szándékával elhagyja, bármely járási hivatalnál - be kell jelentenie. Bejelentését elektronikus úton is megteheti.

A külföldön történő letelepedési szándék bejelentéséhez ki kell töltenie a kérelmet, amelynek során be kell jelentenie a külföldi lakcímét is. Az űrlap kitöltését követően a kérelmet benyújthatja, az eljárás megindul.

Az új lakcímigazolvány átvehető a magyar állampolgár kérelmező választása szerint

 • a járási hivatalban,
 • postai úton (belföldi postai cím vagy belföldi postafiók megadásával),
 • külképviseleten.

Elektronikus úton a külföldön történő letelepedési szándékát az jelentheti be,

 • aki a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozik,
 • aki rendelkezik Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) azonosítási szolgáltatásainak valamelyikével
 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval
 • vagy eSzemélyi okmánnyal
 • vagy Videotechnológián keresztül történő azonosítással.

A fenti azonosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

Jogosultak köre

A személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó

 • magyar állampolgár,
 • bevándorolt,
 • letelepedett,
 • menekült,
 • oltalmazott,
 • szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező polgár.

Költségek

Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési idő

A külföldön történő letelepedési szándék bejelentésének nyilvántartásba vételére (egyidejűleg magyar állampolgár adatainak további kezelésére) ha a kérelem, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott - 8 napos, ennek hiányában 60 napos ügyintézési idő alatt történik meg. Sürgősségi eljárásra nincs mód.

Érdemes tudni

A külföldi letelepedési szándék bejelentésének a 2016. január 1-jét követő jogszabályi változások következtében nem érinti magyar állampolgárok esetén a személyazonosító igazolványra való jogosultságot, valamint a személyazonosító igazolvány érvényességét. A személyazonosító igazolványt a magyar állampolgárnak az eljáró hatóságnak nem kell leadni. A külföldi letelepedési szándék bejelentése a nem magyar állampolgárok esetén a személyazonosító igazolványra való jogosultságot megszüntetni, ezért a személyazonosító igazolványt le kell adni.

A hatályos magyar jogszabályok értelmében 2013. március 1-jétől megszűnt az állampolgárok 3 hónapon túli ideiglenes külföldön tartózkodás bejelentésére vonatkozó kötelezettsége. Azaz, aki „ideiglenesen” külföldön dolgozik, de nem a külföldi letelepedés szándékával távozott Magyarországról, jelenleg nincsen bejelentési kötelezettsége az ideiglenes külföldön tartózkodására (külföldi címére) vonatkozóan. Mindazonáltal az természetesen célszerű, hogy a külföldi távolléttel kapcsolatban az érintett az esetleges magyarországi kötelezettségei rendezéséről is (legyenek azok az állami szervek vagy más szervezetek, személyek felé teljesítendők) megfelelően gondoskodjon.

Szolgáltatás leírása

A személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó külföldön élő magyar állampolgárnak a külföldi lakóhelyének változását be kell jelentenie a Budapest Főváros Kormányhivatalánál. Az a külföldön élő magyar állampolgár, akinek még nincs bejelentett külföldi lakóhelye nyilvántartva, szintén itt jelentheti be külföldi lakóhelyének címét.

A bejelentés elektronikus úton is megtehető.

A külföldi lakóhely változásának bejelentéséhez ki kell töltenie egy kérelmet, ezen keresztül jelentheti be az új külföldi lakóhelyének címét. Az űrlap kitöltését követően a kérelmet benyújthatja, az eljárás megindul.

Az azonosításhoz az alábbi adatokat kell megadnia:

 • természetes személyazonosító adatait,
 • személyi azonosítóját,
 • magyar állampolgárságát igazoló okiratának számát vagy magyar állampolgárságát igazoló okmányának számát.

A kérelem benyújtásának feltétele a magyar állampolgárság igazolására alkalmas okmány vagy okirat számának megadása és a kérelem annak megfelelő kitöltése.

Az állampolgárság az alábbiakkal igazolható:

 • érvényes magyar személyazonosító igazolvány,
 • érvényes magyar útlevél,
 • állampolgársági bizonyítvány,
 • honosítási okirat.

Jogosultak köre

A személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó

 • külföldön élő magyar állampolgárok.

Elektronikus úton a külföldi lakóhely változását az jelentheti be,

 • aki a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozik, mint külföldön élő magyar állampolgár.

Nem igényel bejelentkezést, nincs szükség hozzá Ügyfélkapu-regisztrációra vagy Telefonos Azonosítási Szolgáltatásra vonatkozó regisztrációra.

Költségek

Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési idő

Az ügyintézési határidő - ha a kérelem, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott - 8 nap, ennek hiányában 30 nap. Sürgősségi eljárásra nincs mód.

Érdemes tudni

A külföldi lakóhely változásának bejelentése okán a lakcímigazolvány cseréjére nem kerül sor, abban továbbra is „külföldi cím” megjelölés fog szerepelni.

Külföldi lakóhelyként az Ön által megadott ország, település, lakcím, postai irányítószám és tartomány (amennyiben létezik) kerül bejegyzésre a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba.

A külföldi lakóhely változásának nyilvántartásba vételéről a Budapest Főváros Kormányhivatala értesíti Önt.

Szolgáltatás leírása

A magyar anyakönyvi nyilvántartásba bejegyzett születési, házassági vagy bejegyzett élettársi eseményről születési/házassági/ bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonat kiállítására vonatkozó kérelmet nyújthat be. Az anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes.

Az anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem előterjesztése érdekében ki kell töltenie az elektronikus űrlapot, amelynek során meg kell jelölnie az anyakönyvi kivonat kiállításának okát (jogalapot). Az űrlap kitöltését követően a kérelmet benyújthatja, az eljárás megindul.

A szolgáltatás a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) azonosítási szolgáltatásainak valamelyikével vehető igénybe, tehát

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
 • vagy eSzemélyi okmánnyal,
 • vagy Videotechnológián keresztül történő azonosítással

szükséges rendelkeznie.

A fenti azonosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

Jogosultak köre

Elektronikus úton a születési/házassági/bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonat kiállítását az igényelheti

 • aki rendelkezik Ügyfélkapu–regisztrációval, Telefonos Azonosítási szolgáltatásra irányuló regisztrációval, eSzemélyi okmánnyal vagy Videotechnológián keresztül történő azonosítással,
 • aki az anyakönyvi kivonatot saját születési, házassági vagy bejegyzett élettársi eseményéről igényli, és saját maga nyújtja be (azaz képviselő útján nem igényelhető születési/házassági/bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem), és
 • a születési/házassági/bejegyzett élettársi eseménye szerepel az elektronikus anyakönyvi nyilvántartásban.

Költségek

A kivonat kiállítása illetékmentes.

Ügyintézési idő

Az anyakönyvi kivonat kiadására irányuló kérelem elbírálásának ügyintézési határideje – ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott – 8 nap, egyéb esetekben 15 nap. Sürgősségi eljárásra nincs mód.

Érdemes tudni

Az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás 2014. július 1-én került bevezetésre, addig a születési, házassági és halotti anyakönyvi eseményeket településenként, születési, házassági és halotti papír alapú anyakönyvekben vezették az anyakönyvvezetők. A 2009. július 1-jén bevezetett bejegyzett élettársi kapcsolatról vezetett anyakönyvek kizárólag a járási székhelytelepüléseken találhatóak meg. A településenként vezetett anyakönyvekbe bejegyzett anyakönyvi események az elektronikus anyakönyvi nyilvántartásba – a fenti időpontot követően – jogszabályban meghatározottak szerint kerülhetnek bejegyzésre.

Például ha az Ön anyakönyvi eseménye 2014. július 1-e előtt történt, akkor az elektronikus anyakönyvi nyilvántartásban akkor szerepel ez az esemény, ha már erről a születési eseményről 2014. július 1-jét követően – nem elektronikus úton – igényelt anyakönyvi kivonatot vagy például 2014. július 1-jét követően házasságot kötött vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesített, esetleg születési adataiban 2014. július 1-jét követően változás következett be.

A nyelvi akadályok kiküszöbölése és ezáltal a közokiratok tagállamok közötti felhasználásának további megkönnyítése céljából az uniós intézmények valamennyi hivatalos nyelvén többnyelvű formanyomtatványt lehet igényelni a születési, a házassági, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozó anyakönyvi kivonatok tekintetében. A többnyelvű formanyomtatványok kizárólagos rendeltetése az, hogy megkönnyítsék az anyakönyvi kivonatok fordítását, tehát az ilyen formanyomtatványok nem továbbíthatóak önálló okiratokként a tagállamok között. Az elektronikus úton igényelt anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelemhez egy eljárás keretében maximum 5 nyelven van lehetősége formanyomtatványt igényelni.

Szolgáltatás leírása

A szállásadó nyilatkozhat arról, hogy a lakcímbejelentéshez szükséges hozzájárulását olyan módon adja meg, hogy

 • a lakcímbejelentéskor a bejelentkezővel együtt személyesen jelenik meg, vagy
 • a lakcímbejelentéshez az elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján előzetesen járul hozzá.

A szállásadó nyilatkozhat továbbá arról, hogy a címre történő lakcímbejelentésről a bejegyzéssel egyidejűleg értesítést kér. Az értesítés a szállásadó választása szerint történhet levélben, telefax, e-mail útján vagy szöveges üzenetközvetítési szolgáltatás igénybevételével.

Ezek a nyilatkozatok elektronikus úton is megtehetők.

Elektronikus úton terjesztheti elő a szállásadói hozzájárulás módjával kapcsolatos nyilatkozatot, valamint az értesítés szolgáltatás igénylésével kapcsolatos nyilatkozatot.

A szállásadói hozzájárulás módjával kapcsolatos nyilatkozathoz, valamint az értesítés szolgáltatás igénylésével kapcsolatos nyilatkozathoz ki kell töltenie az ezzel kapcsolatos kérelmet, amelynek során nyilatkozik a szállásadói hozzájárulás választott módjáról, illetve a választott értesítés szolgáltatásról. A kérelem űrlap kitöltését követően a kérelmet benyújthatja, az eljárás megindul.

A szolgáltatás a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) azonosítási szolgáltatásainak valamelyikével vehető igénybe, tehát

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
 • vagy eSzemélyi okmánnyal,
 • vagy Videotechnológián keresztül történő azonosítással

szükséges rendelkeznie.

A fenti azonosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

Jogosultak köre

Elektronikus úton a szállásadói hozzájárulás módjával kapcsolatos nyilatkozatot, valamint az értesítés szolgáltatás igénylésével kapcsolatos nyilatkozatot az terjesztheti elő

 • aki a nyilatkozattal érintett ingatlan tekintetében jogszabályban meghatározottak szerint szállásadónak minősül.

Költségek

A szállásadói hozzájárulás módjával kapcsolatos nyilatkozat illetékmentes. Az értesítés szolgáltatásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie, az igazgatási szolgáltatási díj egy ingatlan egy évre vonatkozó figyelését tartalmazza, valamint korlátlan darabszámú értesítés küldését az igénylő által választott módon vagy módokon. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke

 • levélben történő értesítésért: 3600 Ft/év,
 • telefax útján történő értesítésért: 3300 Ft/év,
 • e-mail útján történő értesítésért: 3300 Ft/év,
 • szöveges üzenetközvetítési szolgáltatás útján történő értesítésért: 3600 Ft/év,
 • kombinált szolgáltatás (szöveges üzenetközvetítési szolgáltatás és e-mail) útján történő értesítésért: 4100 Ft/év.

Egyidejűleg több értesítés típus is igényelhető.

Ügyintézési idő

Az ügyintézési határidő - ha a kérelem, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott - 8 nap, ennek hiányában 21 nap. Sürgősségi eljárásra nincs mód.

Érdemes tudni

A szállásadói hozzájárulás módjával kapcsolatos nyilatkozatot, valamint az értesítés szolgáltatás igénylésével kapcsolatos nyilatkozatot megteheti együtt, valamint külön-külön is.

Szolgáltatás leírása

A magánszemélyek elektronikus úton tájékoztatást igényelhetnek a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nyilvántartott saját aktuális adataikról.

A nyilvántartás azokat az alapvető személyi, lakcím adatokat tartalmazza, amelyek a polgárok egymás közötti jogviszonyaiban személyazonosságuk igazolásához, továbbá a közigazgatási és igazságszolgáltatási szervek, a helyi önkormányzatok, valamint más természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek törvényen alapuló adatigényeinek kielégítéséhez szükségesek.

A nyilvántartott adatokról szóló tájékoztatás a „Tájékoztatás a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt saját adatokról” gomb megnyomását követően azonnal megjelenik, amelynek letöltésére is lehetősége van.

A szolgáltatás a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) azonosítási szolgáltatásainak valamelyikével vehető igénybe, tehát

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
 • vagy eSzemélyi okmánnyal,
 • vagy Videotechnológián keresztül történő azonosítással

szükséges rendelkeznie.

A fenti azonosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

Jogosultak köre

Elektronikus úton a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt adatok közlését az igényelheti

 • akinek az adatai a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szerepelnek.
 • aki rendelkezik a fent felsorolt KAÜ azonosítási szolgáltatás valamelyikével.

Költségek

A személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt adatokról szóló tájékoztatás kérése illetékmentes.

Ügyintézési idő

A személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt adatok közlése az elektronikus úton benyújtott kérelem sikeres befogadása után azonnal megtörténik. Továbbá kérelméről egy PDF formátumú dokumentumot is letölthet, elmenthet és kinyomtathat. A Webes Ügysegédben a Kérelmeim, Nyilatkozataim menüpontban a „Megtekintés” gombra kattintva nyithatja meg a tájékoztatást.

Érdemes tudni

A tájékoztatás a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt alábbi adatokra terjed ki:

Személyi adatok

 • Név
 • Személyi azonosító
 • Születési név
 • Születési hely
 • Születési hely magyar vagy külföldi megnevezés
 • Születési idő
 • Anyja születési neve
 • Neme
 • Állampolgársága
 • Családi állapot
 • Nyilvántartás jogcíme
 • Adatait letiltotta

Lakóhely adatok

A polgár lakóhelye: annak a lakásnak vagy szállásnak (a továbbiakban együtt: lakás) a címe, amely a polgár állammal, továbbá a természetes és jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel való hivatalos kapcsolattartása, valamint lakóhelyhez kötött jogai és kötelezettségei megalapozásául szolgál.

Tartózkodási hely adatok

A polgár tartózkodási helye: annak a lakásnak a címe, ahol a polgár – a lakóhely-változtatás szándéka nélkül – három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.

Külföldi cím

A külföldön élő magyar állampolgár lakóhelyeként az általa bejelentett országot, települést és lakcímet (postacímet) kell bejegyezni.

Személyazonosító igazolvány adatai

A személyazonosító igazolvány a polgár írásbeli nyilatkozata, valamint az anyakönyv és a nyilvántartás – nem magyar állampolgár esetén ezeken túlmenően a polgár útlevele és a magyarországi tartózkodásának jogcímét igazoló közokirat – alapján kiállított olyan hatósági igazolvány, mely a polgár személyazonosságát és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvényben meghatározott adatait közhitelűen igazolja.

Személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány adatai

A személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány célja a polgár tájékoztatása személyi azonosítójáról és bejelentett lakcíméről annak érdekében, hogy azokat a polgár törvényben előírt kötelezettsége teljesítéséhez közhitelűen igazolhassa.

Vonatkozó jogszabályok

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE ( a továbbiakban: GDPR)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
 • 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról;

A tájékoztatás a GDPR 15. cikk (1) bekezdésén, valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) végrehajtására kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 46/A. §-án alapul. A személyiadat- és lakcímnyilvántartás történeti, illetve archív állományában tárolt saját adatairól való tájékoztatás iránti kérelmét – papír alapon – személyesen, illetve postai úton nyújthatja be bármely járási hivatalnál vagy a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Személyes Ügyfélszolgálati és Okmányügyeleti Főosztályán (cím: 1133 Budapest, Visegrádi u. 112., postacím: 1476 Budapest, Pf. 281.)

Egyéni vállalkozás alapítása előtt érdemes ellenőrizni, hogy a választott tevékenység engedély-, illetve bejelentésköteles-e, valamint tájékozódni a tevékenységi körök képesítési követelményeiről a hatályos jogszabályokban, és a gazdasági kamaráknál.

Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásba olyan tevékenységet jelenthet be, amely szerepel az Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzékében (ÖVTJ-kódok), és amelynek jogszabályi feltételeit teljesíti. Ha nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, tevékenységét törölnie kell.

A tevékenységi körök képesítési követelményeiről a gazdasági kamaráktól részletes tájékoztatást kaphat. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján elérhető a bejelentéshez, hatósági engedélyhez kötött gazdasági tevékenységek katalógusa: https://e-tus.hu/etus/ .

A KSH honlapján további segítség található a választható tevékenységek ÖVTJ-kód szerinti besorolásáról: ÖVTJ’21 Tartalom

Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásba vétel napján kezdheti meg tevékenységét.

Ha a bejelentő a bejelentési űrlapot nem megfelelően töltötte ki, erről a tényről – a bejelentés hiányainak, illetve hibáinak megjelölését és az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentés nélküli megkezdésének, valamint folytatásának jogkövetkezményeire való figyelmeztetést tartalmazó – a Webes Ügysegéd felületén azonnal automatikus visszajelzést kap.

A gazdasági kamarák tájékoztatást adnak a képesítéshez, hatósági engedélyhez, valamint bejelentéshez kötött gazdasági tevékenységekről. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján elérhető a Kamarai Vállalkozói Információs Rendszer (KAVIR, https://kavir.mkik.hu/), amely az egyes tevékenységek képesítési, engedélyeztetési, bejelentési követelményeiről nyújt tájékoztatást.

A KSH honlapján további segítség található a választható tevékenységek ÖVTJ-kód szerinti besorolásáról: ÖVTJ’21 Tartalom

Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásba vétel napján kezdheti meg tevékenységét.

Ha a bejelentő a bejelentési űrlapot nem megfelelően töltötte ki, erről a tényről – a bejelentés hiányainak, illetve hibáinak megjelölését és az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentés nélküli megkezdésének, valamint folytatásának jogkövetkezményeire való figyelmeztetést tartalmazó – a Webes Ügysegéd felületén azonnal automatikus visszajelzést kap.

A bejelentett adatok ellenőrizhetőek az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában.

Az egyéni vállalkozó köteles 15 napon belül a Webes Ügysegéd változásbejelentési űrlapján bejelenteni, ha az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában szereplő adatai megváltoznak.

Nem kell azonban bejelentenie

 • a természetes személyazonosító adatokat: név, születési hely, születési idő, anyja neve, valamint
 • a lakcím-
 • és állampolgársági adatokat,

mivel ezeket a NAV automatikusan frissíti.

A Webes Ügysegéden keresztül megtett adatváltozás-bejelentés akkor eredményes, ha a megváltozott adatok nyilvántartásban is szerepelnek. Az erről szóló értesítés a Webes Ügysegéden elérhető, onnan letölthető.

A bejelentett adatok ellenőrizhetők az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában.

Új tevékenység bejelentése előtt érdemes ellenőrizni az Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzékében (ÖVTJ-kódok), hogy a választott tevékenység engedély-, illetve bejelentésköteles-e, valamint tájékozódni a tevékenységi körök képesítési követelményeiről a hatályos jogszabályokban, és a gazdasági kamaráknál.

A gazdasági kamarák tájékoztatást adnak a képesítéshez, hatósági engedélyhez, valamint bejelentéshez kötött gazdasági tevékenységekről. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján elérhető a Kamarai Vállalkozói Információs Rendszer (KAVIR, https://kavir.mkik.hu/ ), amely az egyes tevékenységek képesítési, engedélyeztetési, bejelentési követelményeiről nyújt tájékoztatást.

Az egyéni vállalkozó csak olyan tevékenységet jelenthet be a nyilvántartásba, melynek jogszabályi feltételeit teljesíti. Ha nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, tevékenységét törölnie kell.

A KSH honlapján további segítség található a választható tevékenységek ÖVTJ-kód szerinti besorolásáról: ÖVTJ’21 Tartalom .

Az adózási nyilatkozatok, például az áfanyilatkozatok változását továbbra is a

 • ’T101E jelű űrlapon az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK) vagy
 • az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) az „Egyéni vállalkozó bejelentése” menüpontjában kell bejelenteni.

Az ÁNYK-s nyomtatványt az Ügyfélkapun keresztül kell benyújtani, az ONYA-n a bejelentés – KAÜ-azonosítás után – közvetlenül, online megtehető a NAV-hoz, az alkalmazás a bejelentés eredményéről és esetleges hibáiról, hiányosságairól azonnali visszajelzést ad.

Az egyéni vállalkozói tevékenység minimum 1 hónapig és legfeljebb 3 évig szüneteltethető. A 2021. július 1-jét megelőzően bejelentett szünetelés legfeljebb 2 évig tarthat, a 2017. január 1-jét megelőzően bejelentett szünetelés legfeljebb 5 évig.

Ha az egyéni vállalkozó tevékenységét szüneteltetni kívánja, azt köteles a Webes Ügysegéd változásbejelentési űrlapján bejelenteni.

Kérjük, hogy fokozott figyelemmel járjon el a szüneteltetés bejelentése során, mert a szünetelés sikeresen bejelentett kezdőnapja később nem módosítható!

A tevékenység legkorábban a bejelentést követő naptól szünetelhet. A szünetelés kezdőnapja nem lehet korábbi a bejelentést követő napnál, és a bejelentés után nem módosítható. Egyszerre csak egy kezdőidőpont jelenthető be.

A korábban bejelentett kezdő dátumot megelőző új szüneteléskezdet bejelenthető, de ez nem törli a későbbi kezdetet, és minden egyes bejelentett szünetelésre érvényes, hogy legalább egy hónapig tartania kell.

A legelőször bejelentett szünetelés kezdő időpontját követő új szüneteléskezdet csak akkor jelenthető be, ha a legelőször bejelentett szünetelés 1 hónapos minimális időtartama letelt, és a vállalkozó bejelentette tevékenységének újrakezdését.

A szünetelés bejelentése után, annak tartama alatt az egyéni vállalkozó

 • egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet,
 • egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultságot nem szerezhet,
 • új kötelezettséget nem vállalhat.

Az egyéni vállalkozó a szünetelésig keletkezett és azt követően esedékessé váló fizetési kötelezettségeit a szünetelés ideje alatt is köteles fizetni.

Az elektronikus bejelentés akkor eredményes, ha az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése a nyilvántartásban szerepel. Az erről szóló értesítés a Webes Ügysegéden elérhető, onnan letölthető. A bejelentett adatok ellenőrizhetők az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában. Az egyéni vállalkozók nyilvántartásának nyilvános lekérdezőfelületén a sikeres bejelentést követően a következő legelső szüneteléskezdet látható.

Ha a vállalkozó a szünetelés kezdő napja után 3 éven belül nem jelenti be a tevékenység folytatását vagy megszüntetését, akkor a 3 év elteltét követő napon megszűnik az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultsága, és a NAV a 3 év elteltét követő nappal törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. A 2021. július 1-je előtt bejelentett szünetelésre kétéves – a 2017. január 1-je előtt bejelentett szünetelésre ötéves – időtartam érvényes a törlés szempontjából is.

A tevékenység folytatásának kezdő napja a bejelentést követő nap, ha például az egyéni vállalkozó április 1-től folytatni kívánja a tevékenységét, akkor azt március 31-én kell bejelentenie.

A tevékenység nem folytatható a szünetelés kezdetét követő 1 hónapon belül, mert a szünetelés minimális időtartama 1 hónap. Az 1 hónapos időtartam a kezdőnapjának megfelelő számú napon ér véget, ennek hiányában a hónap utolsó napján. Példa: az egyéni vállalkozó március 1-jétől szüneteltetett egyéni vállalkozói tevékenységének folytatását legkorábban április 1-jén jelentheti be, a tevékenység ekkor április 2-től folytatható.

A szünetelés időtartama alatt az egyéni vállalkozó székhelyadatának változását bejelentheti. A bejelentés az ügyintézési felületen található a „Szünetelő egyéni vállalkozó székhelyadat változásának bejelentése” menüpontban tehető meg.

Az egyéni vállalkozói tevékenység minimum 1 hónapig és legfeljebb 3 évig szüneteltethető. A 2021. július 1-jét megelőzően bejelentett szünetelés legfeljebb 2 évig tarthat, a 2017. január 1-je előtt bejelentett pedig legfeljebb 5 évig.

A szüneteltetett vállalkozói tevékenység – 3 éven belül, az 1 hónapos minimális időtartam letelte után – bármikor folytatható, ezt a Webes Ügysegéden kell bejelenteni.

Az elektronikus bejelentés akkor eredményes, ha az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelés utáni folytatása a nyilvántartásban szerepel. Az erről szóló értesítés a Webes Ügysegéden elérhető, onnan letölthető. A bejelentett adatok ellenőrizhetők az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában.

A bejelentésben nyilatkozni kell arról, hogy az egyéni vállalkozói tevékenység feltételeinek továbbra is megfelel.

A tevékenység folytatásának kezdő napja a bejelentést követő nap, ha például az egyéni vállalkozó április 1-től folytatni kívánja a tevékenységét, akkor azt március 31-én kell bejelentenie.

A tevékenység nem folytatható a szünetelés kezdetét követő 1 hónapon belül, mert a szünetelés minimális időtartama 1 hónap. Az 1 hónapos időtartam a kezdőnapjának megfelelő számú napon ér véget, ennek hiányában a hónap utolsó napján. Példa: az egyéni vállalkozó március 1-jétől szüneteltetett egyéni vállalkozói tevékenységének folytatását legkorábban április 1-jén jelentheti be, a tevékenység ekkor április 2-től folytatható.

Ha a vállalkozó a szünetelés kezdő napja után 3 éven belül nem jelenti be a tevékenység folytatását vagy megszüntetését, akkor a 3 év elteltét követő napon megszűnik az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultsága, és a NAV a 3 év elteltét követő nappal törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. A 2021. július 1-je előtt bejelentett szünetelésre kétéves – a 2017. január 1-je előtt bejelentett szünetelésre ötéves – időtartam érvényes a törlés szempontjából is.

A bejelentett adatok ellenőrizhetők az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában.

Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése

Az egyéni vállalkozói tevékenységet a bejelentésben megjelölt napig lehet végezni, amely nem lehet korábbi a bejelentést követő napnál.

Kérjük, hogy fokozott figyelemmel járjon el a megszüntetés bejelentése során, mert a megszűnés bejelentett napja a bejelentés után nem módosítható!

A korábban bejelentett megszüntetésnél korábbi megszüntetés bejelenthető, de az utóbb bejelentett időpont sem módosítható.

A vállalkozó a bejelentés nyilvántartásba vételéről értesítést kap. Az elektronikus bejelentés akkor eredményes, ha az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése a nyilvántartásban szerepel. Az erről szóló értesítés a Webes Ügysegéd felületén elérhető, onnan letölthető.

Az egyéni vállalkozói tevékenység megszűnik:

 • ha az egyéni vállalkozó tevékenysége megszüntetését a NAV-hoz bejelenti, a bejelentésben megjelölt napon, ami legkorábban a bejelentés utáni nap lehet (az időpont a bejelentés után nem módosítható),
 • ha az egyéni vállalkozó egyéni céget vagy korlátolt felelősségű társaságot alapított, egyéni cég tagjává vált, akkor a cégbejegyző határozat jogerőre emelkedésének napját megelőző napon, vagy ha az egyéni vállalkozó átruházással megszerezte az egyéni cég vagyoni betétjét, az átruházás napján,
 • az egyéni vállalkozó halála napján,
 • az egyéni vállalkozó gondnokság alá helyezéséről szóló bírósági határozat jogerőre emelkedésének a napján,
 • ha a NAV törölte az egyéni vállalkozó adószámát, a törlést kimondó határozat véglegessé válásának napján,
 • ha az egyéni vállalkozás megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn,
 • ha az egyéni vállalkozó 3 éven belül nem jelentette be a tevékenység szünetelés utáni folytatását vagy megszüntetését, a szünetelés kezdőnapjától számított 3 év eltelte utáni napon. A 2021. július 1-je előtt megkezdett szünetelésre 2 éves – a 2017. január 1-je előtt megkezdett szünetelésre 5 éves – határidő vonatkozik.

A bejelentett adatok ellenőrizhetők az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában.

Hatósági bizonyítványt kérhet, aki egyéni vállalkozó, illetve korábban az volt, vagy annak igazolását kéri, hogy nem szerepel az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában. A hatósági bizonyítvány igénylése díj- és illetékmentes, azaz ingyenes.

A NAV a hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított nyolc napon belül kiadja, és elektronikusan továbbítja a kérelmező tárhelyére, vagy postán az általa megadott címre.

A NAV az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában. szereplő adatokat a megszűnéstől számított tíz évig kezeli az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény értelmében.

Az új szabályozás 2010. január 1-jén lépett hatályba, ezzel egyidejűleg az egyéni vállalkozók korábbi nyilvántartása, az Egyéni Vállalkozói Igazolvánnyal Rendelkező Vállalkozók Központi Nyilvántartása megszűnt. A korábbi nyilvántartásból a jogszabály által meghatározott adatkör átkerült a jelenlegi, Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásába, a többi adatot pedig a nyilvántartó szerv törölte. A korábbi nyilvántartásban az egyéni vállalkozók adatait a vállalkozói tevékenység megszűnésétől számított két évig kezelte a nyilvántartást vezető szerv a korábbi szabályozás, vagyis az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény értelmében.

Ebből következően lehetséges, ha a kérelmező korábban már volt egyéni vállalkozó, de tevékenysége 2008. január 1. előtt megszűnt, a NAV adatbázisában már nem szerepelhet. Ezeket az adatokat az egyéni vállalkozó utolsó székhelye szerint illetékes járási hivatal tartja nyilván. Ebben az esetben javasoljuk, hogy a vállakozó az illetékes járási hivataltól kérje a hatósági bizonyítvány kiadását.

Annak igazolása, hogy a kérelmező nem szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában.

Hatósági bizonyítványt kérhet, aki egyéni vállalkozó, illetve korábban az volt, vagy annak igazolását kéri, hogy nem szerepel az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában. A hatósági bizonyítvány igénylése díj- és illetékmentes, azaz ingyenes.

A NAV a hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított nyolc napon belül kiadja, és elektronikusan továbbítja a kérelmező tárhelyére, vagy postán az általa megadott címre.

A NAV az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában szereplő adatokat a megszűnéstől számított tíz évig kezeli az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény értelmében.

Az új szabályozás 2010. január 1-jén lépett hatályba, ezzel egyidejűleg az egyéni vállalkozók korábbi nyilvántartása, az Egyéni Vállalkozói Igazolvánnyal Rendelkező Vállalkozók Központi Nyilvántartása megszűnt. A korábbi nyilvántartásból a jogszabály által meghatározott adatkör átkerült a jelenlegi, Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásába, a többi adatot pedig a nyilvántartó szerv törölte. A korábbi nyilvántartásban az egyéni vállalkozók adatait a vállalkozói tevékenység megszűnésétől számított két évig kezelte a nyilvántartást vezető szerv a korábbi szabályozás, vagyis az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény értelmében.

Ebből következően lehetséges, ha a kérelmező korábban már volt egyéni vállalkozó, de tevékenysége 2008. január 1. előtt megszűnt, a NAV adatbázisában már nem szerepelhet. Ezeket az adatokat az egyéni vállalkozó utolsó székhelye szerint illetékes járási hivatal tartja nyilván. Ebben az esetben javasoljuk, hogy a vállalkozó az illetékes járási hivataltól kérje a hatósági bizonyítvány kiadását.

Abban az esetben, ha a kérelmező korábban nem szerepelt az egyéni vállalkozók nyilvántartásában, és ennek igazolását kéri, akkor a
https://www.nav.gov.hu/nav/egyeni_vallalkozok_nyilvantartasa/hatosagi_igazolvany_igenylese
oldalon megtalálható „Kérelem hatósági bizonyítvány kiállítására” letöltését és kitöltését követően postai úton vagy személyesen juttathatja el kérelmét a NAV részére.

Szolgáltatás leírása

Egyes ágazati jogszabályok lehetővé teszik, hogy a jogszabályban előírt, adatváltozás bejelentésével összefüggő kötelezettségét – azon adatok tekintetében, amelyet más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz – úgy is teljesíthesse, hogy a közhiteles nyilvántartást vezető szervet kéri meg, hogy az adatok változásáról küldje meg az értesítést.

A szolgáltatás igénybevételével lehetősége van arra, hogy a Belügyminisztérium által kezelt közhiteles nyilvántartásokkal összefüggésben előterjessze az ezzel kapcsolatos kérelmét.

Az adatváltozásról történő értesítés megküldéséhez meg kell jelölnie, hogy mely szerv irányába tenne eleget adatváltozás bejelentési kötelezettségének, továbbá ki kell választania, hogy mely adatainak a megváltozásáról kéri az értesítés megküldését.

A szolgáltatás a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) azonosítási szolgáltatásainak valamelyikével vehető igénybe, tehát

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
 • vagy eSzemélyi okmánnyal,
 • vagy Videotechnológián keresztül történő azonosítással

szükséges rendelkeznie.

A fenti azonosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

Csatlakozott szervek köre

A szolgáltatáshoz csatlakozott szervek (és az érintett nyilvántartások):

 • Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (államilag támogatott képzésben részt vevőkről vezetett nyilvántartás; halottvizsgálati szaktanácsadói névjegyzék),
 • Igazságügyi miniszter (közvetítői névjegyzék),
 • Magyar Nemzeti Bank (bizalmi vagyonkezelési jogviszonyok nyilvántartása).

Költségek

Az adatváltozásról történő értesítés megküldése illetékmentes.

Fontos, hogy az egyes adatváltozás bejelentési kötelezettséget meghatározó ágazati jogszabályok meghatározhatnak díjfizetési kötelezettséget az adatváltozásnak az átvezetésével összefüggésben. A Webes Ügysegéden keresztül előterjesztett kérelem ezen fizetési kötelezettség alól nem mentesíti, a fizetési kötelezettségnek az ágazati jogszabályban foglaltak szerint kell eleget tennie a jogszabályban meghatározott szerv részére.

Ügyintézési idő

A kérelem kitöltését és benyújtását követően az értesítés azonnal megküldésre kerül a kiválasztott szerv hivatali kapujába. Továbbá értesítéséről egy PDF formátumú dokumentumot is letölthet, elmenthet és kinyomtathat. A Webes Ügysegédben a Kérelmeim, Nyilatkozataim menüpontban a „Megtekintés” gombra kattintva nyithatja meg az adatváltozásról történő értesítését.

Érdemes tudni

Az adatváltozásról történő értesítés mindig egy adott, az Ön által megjelölt adatváltozásról történő értesítés megküldésére irányul, az adatok ismételt változása esetén a kérelmet szükséges újból benyújtani.

Az adatváltozásról történő értesítés megküldésére a saját adatai tekintetében kerül sor.

A szolgáltatás igénybevételével csak a Belügyminisztérium által kezelt közhiteles nyilvántartásokkal összefüggő adatváltozás tekintetében van lehetősége a kérelem előterjesztésére.

Szolgáltatás leírása

Akinek a személyazonosító igazolványát eltulajdonították, megsemmisült vagy elvesztette, köteles azt legkésőbb a tudomására jutásától számított három munkanapon belül bármely járási hivatalnál, Budapest Főváros Kormányhivatalánál vagy külföldön a külképviseletnél bejelenteni.

A szolgáltatás igénybevételével lehetősége van arra, hogy a jogszabályban előírt bejelentési kötelezettségének elektronikus úton tegyen eleget. A bejelentés alapján a személyazonosító igazolvány érvénytelenítésre kerül. A személyazonosító igazolvány érvénytelenítéséhez meg kell adnia az érintett okmány okmányazonosítóját, továbbá meg kell jelölnie, hogy az okmány milyen okból nincs az Ön birtokában.

A szolgáltatás a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) azonosítási szolgáltatásainak valamelyikével vehető igénybe, tehát

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
 • vagy eSzemélyi okmánnyal,
 • vagy Videotechnológián keresztül történő azonosítással

szükséges rendelkeznie.

A fenti azonosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

Jogosultak köre

Minden polgár, akinek magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolványa azért nincs a birtokában, mert

 • eltulajdonították,
 • megsemmisült vagy
 • elveszett

Költségek

A személyazonosító igazolvány eltulajdonításának, megsemmisülésének és elvesztésének bejelentése illetékmentes.

Ügyintézési idő

A kérelem kitöltését és benyújtását követően a személyazonosító igazolvány azonnal érvénytelenítésre kerül.

Érdemes tudni

A jogszabályban előírt bejelentési kötelezettség elektronikus úton történő teljesítésére csak kártyaformátumú személyazonosító igazolvány esetén van lehetőség, a 2000. január 1-jét megelőzően kiállított könyv formátumú személyazonosító igazolványok esetén a szolgáltatás nem vehető igénybe.

Szolgáltatás leírása

A természetes személyek elektronikus úton kezdeményezhetik parkolási igazolványuk pótlását abban az esetben, ha az igazolványt eltulajdonították, megsemmisült, vagy elveszett.

A szolgáltatás a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) azonosítási szolgáltatásainak valamelyikével vehető igénybe, tehát

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
 • vagy eSzemélyi okmánnyal,
 • vagy Videotechnológián keresztül történő azonosítással

szükséges rendelkeznie.

A fenti azonosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

Jogosultak köre

Aki érvényes igazolvánnyal rendelkezett, és ezen érvényes igazolványát eltulajdonították, megsemmisült, vagy elvesztette.

Költségek

A természetes személyek részére kiállított parkolási igazolvány pótlása díj- és illetékmentes.

Érdemes tudni

Akinek az igazolványát eltulajdonították, megsemmisült vagy elvesztette, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított tíz napon belül bármely járási hivatalnál bejelenteni.

Érvénytelen az igazolvány, ha

 • a jogosult meghalt,
 • időbeli hatálya lejárt,
 • a jogosult személyére és jogosultságára vonatkozó adatok megállapítására alkalmatlan,
 • meghamisították,
 • a visszavonása a nyilvántartásba bejegyezésre került,
 • az elvesztés, eltulajdonítás, vagy megsemmisülés ténye a nyilvántartásba bejegyezésre került.

Az elektronikus úton intézhető pótlás és csere esetében az okmány 15 napon belül kerül kiállításra és postázásra.

A parkolási igazolvány birtokban tartására vonatkozó szabályok

 • Használatkor az igazolványt a mozgásában korlátozott személyt szállító jármű szélvédője mögött kell elhelyezni oly módon, hogy előlapja a hatályosság és a jogosultság ellenőrzése céljából látható legyen.
 • A jogosultat szállító jármű vezetője az igazolvány által biztosított kedvezményekkel csak a jogosult szállítása esetén élhet.
 • Az igazolványt az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására ellenőrzés céljából át kell adni.
 • Az igazolvány nem adható át használatra az arra jogosulatlan személynek.
 • Amennyiben a jogosult maga él vissza az igazolvány biztosította kedvezményekkel, az igazolványt vissza kell vonni, és a visszavonástól számított egy évig részére új igazolvány nem állítható ki.
 • Eltulajdonítás, megsemmisülés vagy elvesztés tényét haladéktalanul be kell jelenti bármelyik járási hivatalban.
 • Az adatváltozás tényét 15 napon belül be kell jelenteni az okmányirodában.
 • Az érvénytelenné vált, megrongálódott vagy egyéb okból cserére szoruló igazolványt haladéktalanul le kell adni bármelyik okmányirodában.

Vonatkozó jogszabályok

 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról
 • 1990. évi CXIII. törvény az illetékekről
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR)
 • 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról
 • 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól
 • 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet a súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről
 • 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről
 • 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól
 • 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról
 • 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ)

Szolgáltatás leírása

A végleges állapotú természetes személyek elektronikus úton kezdeményezhetik parkolási igazolványuk cseréjét abban az esetben, ha az igazolvány a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt irat valamelyike alapján került kiállításra. Azon végleges állapotú ügyfelek részére kiállított igazolványok cseréje, amelyek még 5 éves időtartamra kerültek kiállításra, 2020. január 01. napjától kezdve legfeljebb a lejárat előtt 90 nappal kezdeményezhető.

A szolgáltatás a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) azonosítási szolgáltatásainak valamelyikével vehető igénybe, tehát

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
 • vagy eSzemélyi okmánnyal,
 • vagy Videotechnológián keresztül történő azonosítással

szükséges rendelkeznie.

A fenti azonosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

Jogosultak köre

Akinek állapota - a fentiekben megjelöltek szerint – végleges, és

 • közlekedőképességében súlyosan akadályozott,
 • látási fogyatékos,
 • értelmi fogyatékos,
 • autista,
 • mozgásszervi fogyatékos,
 • vak vagy gyengén látó.

Költségek

A végleges állapotú természetes személyek részére kiállított parkolási igazolvány cseréje díj- és illetékmentes.

Érdemes tudni

A parkolási igazolvány érvényességi ideje (időbeli hatálya)

 • határidő nélküli, ha a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt irat valamelyike szerint a mozgásában korlátozott személy állapota végleges.

Érvénytelen az igazolvány, ha

 • a jogosult meghalt
 • időbeli hatálya lejárt
 • a jogosult személyére és jogosultságára vonatkozó adatok megállapítására alkalmatlan
 • meghamisították
 • a visszavonása a nyilvántartásba bejegyezésre került
 • az elvesztés, eltulajdonítás, vagy megsemmisülés ténye a nyilvántartásba bejegyezésre került.

Az elektronikus úton intézhető pótlás és csere esetében az okmány 15 napon belül kerül kiállításra és postázásra a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala által.

A parkolási igazolvány birtokban tartására vonatkozó szabályok

 • Használatkor az igazolványt a mozgásában korlátozott személyt szállító jármű szélvédője mögött kell elhelyezni oly módon, hogy előlapja a hatályosság és a jogosultság ellenőrzése céljából látható legyen.
 • A jogosultat szállító jármű vezetője az igazolvány által biztosított kedvezményekkel csak a jogosult szállítása esetén élhet.
 • Az igazolványt az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására ellenőrzés céljából át kell adni.
 • Az igazolvány nem adható át használatra az arra jogosulatlan személynek.
 • Amennyiben a jogosult maga él vissza az igazolvány biztosította kedvezményekkel, az igazolványt vissza kell vonni, és a visszavonástól számított egy évig részére új igazolvány nem állítható ki.
 • Eltulajdonítás, megsemmisülés vagy elvesztés tényét haladéktalanul be kell jelenti bármelyik járási hivatalban.
 • Az adatváltozás tényét 15 napon belül be kell jelenteni az okmányirodában.
 • Az érvénytelenné vált, megrongálódott vagy egyéb okból cserére szoruló igazolványt haladéktalanul le kell adni bármelyik okmányirodában.

Vonatkozó jogszabályok

 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR)
 • 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról
 • 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól
 • 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet a súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről
 • 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről
 • 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól
 • 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról
 • 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ)

Szolgáltatás leírása

A 2016. január 1-jétől kiállított személyazonosító igazolvány már elektronikus adathordozó egységet, tároló elemet (chipet) is tartalmaz. A tároló elem biztonságát, valamint az adatok jogosulatlan felhasználástól való védelmét az okmányhoz tartozó PIN kódok biztosítják, amelyek az állampolgár birtokában vannak.

Az okmány vizuális adattartalma – a különböző biztonsági elemekkel történt bővülés mellett – megegyezik a korábbi kártya alapú személyazonosító igazolvány adattartalmával. Az elektronikus tároló elem ugyanakkor mindezeken túl tartalmazza az állampolgár társadalombiztosítási azonosító jelét, adóazonosító jelét (amennyiben az okmány igénylésekor rendelkezik azokkal), lakcímadatát, személyi azonosítóját, az igazolvány elektronikus egyedi azonosítóját, vészhelyzet esetén értesítendő telefonszámot (legfeljebb kettőt), valamint – 12. életév betöltését követően – opcionálisan az ujjnyomatát is.

A személyazonosító igazolvány érvényességi ideje – 18. életévet betöltött személy esetén, főszabályként, figyelemmel a gyors technológiai változásokra – már csak 6 év.

Az okmányban megtalálható elektronikus tároló elemet* a következő szimbólum jelzi:

A 2016. november 14. előtt kiállított és elektronikus tároló elemmel rendelkező személyazonosító igazolványra a szolgáltatásazonosítót telepítheti. (A művelet elvégzéséhez az eSzemélyi okmányhoz tartozó PIN kód megadása szükséges.) Ezt követően a személyazonosító igazolvány alkalmas lesz az egyes közösségi közlekedési szolgáltatók által nyújtott díjtermék rögzítésére, valamint az elektronikus utazási funkció igénybevételére.

A szolgáltatásazonosító telepítéséhez műszakilag és alkalmazhatóság szempontjából bevizsgált kártyaolvasók listáját, illetve a kártyaolvasók használatához a kártyaolvasó alkalmazás (eSzemélyi Kliens) telepítéséhez szükséges leírást az eszemelyi.hu weboldalon találhatja.

A szolgáltatás a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) azonosítási szolgáltatásainak valamelyikével vehető igénybe, tehát

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
 • vagy eSzemélyi okmánnyal,
 • vagy Videotechnológián keresztül történő azonosítással

szükséges rendelkeznie.

A fenti azonosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

* A 65. életévet betöltött állampolgár kérheti, hogy részére határidő nélküli érvényességi idejű új személyazonosító okmány kerüljön kiállításra. A határidő nélküli érvényességi idejű személyazonosító igazolvány tároló elemet nem tartalmaz(!), így elektronikusan igénybe vehető szolgáltatásokhoz, elektronikus személyazonosításhoz, elektronikus aláíráshoz nem alkalmazható.

Szolgáltatás leírása

A szolgáltatást az veheti igénybe, aki rendelkezik:

 • 2016. november 14. előtt kiállított és elektronikus tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolvánnyal,
 • kártyaolvasóval és kártyaolvasó alkalmazással (eSzemélyi Kliens),
 • Ügyfélkapu-regisztrációval vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval vagy eSzemélyi okmánnyal.

Költségek

A szolgáltatás telepítése ingyenes.

Ügyintézési idő

A szolgáltatásazonosító azonnal telepítésre kerül az igazolványon.

Érdemes tudni

A megújult személyazonosító igazolvány az alábbi funkciókkal rendelkezik:

elektronikus azonosítási funkció (eID)

2016. január 1-től az eID kártyafunkció más azonosítási rendszernél magasabb hatásfokkal és biztonsági szinten valósítja meg az elektronikus kormányzati és e-közigazgatási rendszerek igénybe vételéhez szükséges elektronikus azonosítás/hitelesítés funkciókat.

elektronikus úti okmány funkció (ePASS)

Az okmány ezen funkciója a 2000. és 2015. évek között kiállított személyazonosító igazolványok által is gyakorolható, a schengeni, vagy más államközi egyezmények által szabályozott utazási jogot magasabb technikai és biztonsági szinten valósítja meg. Ez a funkció tehát nem kiváltja az útlevelet, hanem – az elektronikus tér segítségével – annak a biztonsági szintjére emeli a személyazonosító igazolványt.

2016. január 1-től a személyazonosító igazolvány segítségével a reptéri határátlépések során a zsilipkapus beléptető rendszereket használatára csak akkor van lehetőség, ha az okmány igénylésekor az ujjnyomatok rögzítésre kerültek.

közösségi közlekedési funkció

A közösségi közlekedési ágazatban folyamatosan bevezetésre kerülő elektronikus jegyrendszer keretében a személyazonosító igazolvány is alkalmas lesz az egyes közösségi közlekedési szolgáltatások támogatására, többek között a közlekedésben nyújtott egyes szolgáltatások igénybevételére, díjtermékek (pl.: bérlet, kedvezmények) igazolására is. Ennek feltétele, hogy a közlekedési szolgáltatóknál kialakításra kerüljenek a szolgáltatásazonosítóval kompatibilis informatikai megoldások.

Szolgáltatás leírása

A szolgáltatás igénybevételével könnyen és gyorsan tájékozódhat az igényelt okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély) előállítására vonatkozó aktuális státuszról. Az igénylést követően az igénylő adatlapon szereplő bizonylatszám segítségével információt kaphat az igényelt okmány gyártási állapotáról (mikor áll feldolgozás, kiállítás, továbbítás alatt, illetve hogy mikortól vehető át).

Az eredményt az alkalmazás felületén (pár másodpercen belül) tekintheti meg.

A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

Jogosultak köre

A szolgáltatást bárki igénybe veheti. Nem igényel bejelentkezést, nincs szükség hozzá Ügyfélkapu-regisztrációra vagy Telefonos Azonosítási Szolgáltatásra vonatkozó regisztrációra.

Költségek

A szolgáltatás ingyenes.

Szolgáltatás leírása

A szolgáltatás segítségével lehetősége nyílik egy adott okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély) érvényességének ellenőrzésére. A lekérdező igénybevételéhez a személyazonosító adataira, valamint az okmányazonosítóra van szüksége.

Az eredményt az alkalmazás felületén (pár másodpercen belül) tekintheti meg.

A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

Jogosultak köre

A tájékoztató szolgáltatást bárki igénybe veheti. Nem igényel bejelentkezést, nincs szükség hozzá Ügyfélkapu-regisztrációra vagy Telefonos Azonosítási Szolgáltatásra vonatkozó regisztrációra.

Költségek

A tájékoztató szolgáltatás ingyenes.

Érdemes tudni

Egy sikertelen ellenőrzés nem feltétlenül jelenti azt, hogy a birtokában lévő igazolvány érvénytelen. Előfordulhat, hogy az igazolvány tartalma hibásan lett rögzítve. Az ellenőrzés előtt vagy egy sikertelen ellenőrzés után ezért célszerű leellenőriznie, hogy az adatokat helyesen adta-e meg a felületen.

Szolgáltatás leírása

A szolgáltatás igénybevételével lehetősége van arra, hogy vészhelyzet esetén értesítendő, legfeljebb két telefonszámot rögzítsen a tároló elemmel (chippel) rendelkező személyazonosító igazolványa tároló elemén, valamint hogy a már meglévő, vészhelyzet esetén értesítendő telefonszámot módosítsa, vagy azt törölje.

A vészhelyzet esetén értesítendő telefonszám megadása nem kötelező, annak megadása azt szolgálja, hogy az Ön által választott személy értesülhessen az egészségi állapotáról abban az esetben, amikor tájékoztatás adására képtelen állapotban van.

A szolgáltatás a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) azonosítási szolgáltatásainak valamelyikével vehető igénybe, tehát

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
 • vagy eSzemélyi okmánnyal,
 • vagy Videotechnológián keresztül történő azonosítással

szükséges rendelkeznie.

A fenti azonosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

Jogosultak köre

A vészhelyzet esetén értesítendő telefonszám rögzítését elektronikus úton intézheti mindenki, aki tároló elemmel (chippel) ellátott személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik.

Hogyan intézhető

A Webes Ügysegéd használatával kérelmezhető a vészhelyzet esetén értesítendő telefonszám rögzítése, módosítása, valamint törlése, a kérelem előterjesztéséhez ügyfélkapu regisztráció szükséges.

A vészhelyzet esetén értesítendő telefonszámmal kapcsolatos szolgáltatás igénybevételéhez kártyaolvasó eszközre van szüksége, a kérelem indításához szükséges továbbá a személyazonosító igazolványához tartozó PIN kód megadása is. A vészhelyzet esetén értesítendő telefonszám rögzítése és módosítása esetén nyilatkoznia szükséges arról, hogy a vészhelyzet esetén értesítendő telefonszámot annak birtokosa hozzájárulásával adja meg.

Költségek

A vészhelyzet esetén értesítendő telefonszám rögzítése, cseréje és törlése illetékmentes.

Ügyintézési idő

A kérelem kitöltését és benyújtását követően a megadott vészhelyet esetén értesítendő telefonszám automatikusan rögzítésre kerül személyazonosító igazolványa tároló elemén. Erre irányuló kérelem esetén a vészhelyzet esetén értesítendő telefonszám automatikusan törlődik személyazonosító igazolványa tároló eleméről.

Érdemes tudni

Vészhelyzet esetén értesítendő telefonszámként legfeljebb két telefonszám megadására van lehetőség.

A vészhelyzet esetén értesítendő telefonszám rögzítése és módosítása esetén nyilatkoznia szükséges arról, hogy a vészhelyzet esetén értesítendő telefonszámot annak birtokosa hozzájárulásával adja meg.

A vészhelyzet esetén értesítendő telefonszám kiolvasására kizárólag jogszabály által meghatározott esetben, az értesítendő személy tájékoztatása céljából kerülhet sor.

Szolgáltatás leírása

A vezetői engedély pótlás szolgáltatás lehetővé teszi, hogy elektronikus úton kérelmezze az elveszett/eltulajdonított/megsemmisült okmány pótlását. A kérelem benyújtásával egyszersmind eleget tesz a vezetői engedély elvesztése/eltulajdonítása/megsemmisülése esetén fennálló bejelentési kötelezettségének is.

A vezetői engedély pótlás ügy elindításához hiánytalanul ki kell töltenie a kérelmet, amelynek során be kell jelenteni a pótlásra okot adó eseményt is a megfelelő opció kiválasztásával.

Amennyiben a pótlás oka eltulajdonítás, az űrlap kitöltése és a kérelem benyújtása után indul meg az eljárás.

Elvesztés, megsemmisülés ok esetén az űrlap kitöltése és az illeték sikeres megfizetését követően a kérelem automatikusan benyújtásra kerül.

Az eljárás illetékmentes, ha a pótlás oka a korábbi vezetői engedély eltulajdonítása volt.

Az eljárás megindulását követően ellenőrizheti az ügyintézés státuszát a magyarorszag.hu felületén, az „Okmánystátusz lekérdezés” szolgáltatás segítségével.

A szolgáltatás a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) azonosítási szolgáltatásainak valamelyikével vehető igénybe, tehát

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
 • vagy eSzemélyi okmánnyal,
 • vagy Videotechnológián keresztül történő azonosítással

szükséges rendelkeznie.

A fenti azonosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

Jogosultak köre

Vezetői engedély pótlását elektronikus úton az kezdeményezheti, aki

 • rendelkezik valamely KAÜ azonosítási szolgáltatással,
 • a kérelmét saját maga nyújtja be (azaz képviselő útján nem igényelhető),
 • megfelel:
  • az egészségi,
  • a pályaalkalmassági,
  • a képzési és vizsgáztatási előírásoknak,
  • a megszerzett vezetési jogosultsági kategória tekintetében az életkori és jártassági feltételeknek,
 • közlekedésbiztonsági szempontból nem minősül járművezetésre alkalmatlannak,
 • a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van.

A pótlás feltételei

Elektronikus úton vezetői engedély akkor pótolható, ha

 • a vezetői engedély elveszett/eltulajdonították/megsemmisült,
 • a pótlandó vezetői engedély még érvényes legalább a kérelem benyújtásának napját követő 12 napig,
 • a pótlandó vezetői engedély igénylésére 2001. január 1-jét követően került sor,

Költségek

Az eljárás illetéke főszabály szerint 4000 Ft. Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött kérelmező esetében, valamint ha az egészségügyi hatóság előírása alapján a vezetői engedély érvényessége 1 év vagy annál rövidebb, a vezetői engedély kiadásának illetéke 1500 Ft. Az illetéket elektronikus ügyintézés esetén a vezetői engedély pótlására irányuló kérelem benyújtása előtt, elektronikus úton kell megfizetni. Az eljárás illetékmentes, ha a pótlás oka a korábbi vezetői engedély eltulajdonítása.

Az elektronikus eljárásban nincs lehetőség személyes költségmentesség engedélyezésére. A költségmentesség iránti kérelmet csak személyesen terjesztheti elő.

A befizetésről kérésére elektronikus bizonylatot állít ki a Belügyminisztérium, amelyet letölthet a magyarorszag.hu oldalon keresztül. A bizonylat azt követően kerül kiállításra, miután a befizetés jóváírása megtörtént a Belügyminisztérium számlájára és a kérelem ellenértékeként a befizetés elszámolásra került. A kérelem sikeres benyújtását követően a Webes Ügysegéd/Kérelmeim, nyilatkozataim/Megtekintés/ Fizetési bizonylat/Letöltés gombra kattintva érheti el a befizetésről szóló elektronikus bizonylatot.

Ügyintézési idő

Ha a kérelem, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, a hatóság a kérelem benyújtását követő naptól számított 8 napos határidőn belül kiállítja a vezetői engedélyt és továbbítja az Ön által megadott helyre (az ügyintézési időbe nem számít bele az okmány kézbesítésének ideje, ha az okmány kézbesítési helye nem a járási/kerületi hivatal).

Érdemes tudni

Bejelentési kötelezettség

Akinek a vezetői engedélyét eltulajdonították, megsemmisült, vagy elvesztette, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 3 munkanapon belül bejelenteni.

Vezetői engedély pótlás fogalma:

Az elektronikus úton kezdeményezett pótlás esetén – az okmányazonosító adat és a kiállítás dátumának kivételével – a korábbi vezetői engedéllyel megegyező adattartalommal kerül kiállításra az okmány, annak érvényességi idején belül.

Teljes körű elektronikus ügyintézés

A hatályos jogszabályok szerint, a vezetői engedély elektronikus úton történő pótlásához a kérelmezőnek nem szükséges iratot bemutatnia, benyújtania vagy megküldenie (kivéve eltulajdonítás esetén, ahol meg kell adni a magyar rendőrhatóság nevét, az ügy számát és a feljelentés dátumát). Az elektronikus úton indított vezetői engedély pótlás ügyben eljáró hatóságként a Budapest Főváros Kormányhivatala Központi Okmányirodai Főosztály jár el.

Keletkezett iratok

Az elektronikus úton indított vezetői engedély pótlása esetében az ügyfél elektronikus úton tett nyilatkozata elektronikus úton kerül a Nyilvántartónak továbbításra.

A pótolt vezetői engedély átvétele

A vezetői engedélyt a kérelmező a kérelem benyújtásakor tett, a közlekedési igazgatási hatóságnál történő átvételre vagy a kézbesítési címre vonatkozó nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően a közlekedési igazgatási hatóságnál személyesen vagy postai úton veheti át. Az át nem vett vezetői engedélyt az értesítési cím szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóság az okmány kiállításától számított hatvan napig megőrzi, ezt követően a Nyilvántartónak megsemmisítés céljából megküldi. Az át nem vett vezetői engedélyt csak a jogosultnak, illetve arra feljogosított meghatalmazottnak lehet kiadni.

Nem pótolható a vezetői engedély:

Ha a vezetői engedély elvesztése, eltulajdonítása vagy megsemmisülése korábban már bejelentésre került, és ezáltal a vezetői engedély a nyilvántartásban érvénytelen, úgy az okmány pótlása elektronikusan nem kezdeményezhető.

TÁMOGATOTT BÖNGÉSZŐK

A Webes Ügysegéd rendszerben az alábbi böngészők támogatottak:

 • Microsoft Internet Explorer 8-as verziótól, de a kompatibilitási nézet nem támogatott
 • Mozilla Firefox 15-ös verziótól
 • Google Chrome 20-as verziótól
 • Safari 3-as verziótól