Erkölcsi bizonyítvány »

Hatósági erkölcsi bizonyítványt igényelhet, a bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatok alapján, jogviszony létesítésére, fenntartására vagy egyéb, törvényben meghatározott feltételnek való megfelelés igazolására.

Ellenőrizheti a birtokában lévő bizonyítvány érvényességét. A szolgáltatás specialitása az, hogy nem igényel bejelentkezést.

A bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatokkal kapcsolatos tájékoztatás »

Tájékoztatást kérhet a bűnügyi nyilvántartásban Önről kezelt adatokról.

Jármű »

A jármű korábbi tulajdonosaként lehetősége van a tulajdonosváltás ingyenes bejelentésére. A jármű tulajdonosaként és üzembentartójaként elektronikus úton kérheti a gépkocsi ideiglenes kivonását / a jármű visszahelyezését / a kivonás meghosszabbítását a 2300 forintos igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében. Lehetőség van elektronikus úton a törzskönyv elvesztésének, eltulajdonításának vagy megsemmisülésének bejelentésére és az okmány pótlására, ha a kérelmező a jármű tulajdonosa és az okmány jogosultja is egyidejűleg.

eSzemélyi »

Lehetősége van a tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolványhoz (eSzemélyi) tartozó vészhelyzet esetén értesítendő telefonszám módosítására, törlésére, valamint a 2016. november 14. előtt kiállított eSzemélyire szolgáltatásazonosító telepítésére.

Rendelkezési nyilvántartás »

Meghatalmazásokat adhat hivatalos ügyeinek intézésére a Rendelkezési Nyilvántartásban szereplő ügytípusokban. Rendelkezhet arról, hogy ügyintézései során milyen formában (telefon, e-mail, postai út) tartsák Önnel a kapcsolatot a hivatalok, illetve, hogy Ön milyen módon kívánja igénybe venni a hivatali, ügyintézési szolgáltatásokat.

Személyazonosító igazolvány elvesztés bejelentése »

Lehetősége van elektronikus úton bejelenteni kártyaformátumú személyazonosító igazolványa elvesztését, eltulajdonítását és megsemmisülését. A bejelentés alapján személyazonosító igazolványa érvénytelenítésre kerül.

Útlevél »

Lehetősége van az ellopott, elvesztett vagy megsemmisült útlevél pótlására, második magánútlevél igénylésére, valamint az útlevél kiállítása iránti kérelem benyújtását követően a normál eljárásban igényelt okmány gyártási idejének lerövidítésére a „Tájékoztató” menüpontban szereplő illeték, igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetése ellenében.

Külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakóhelye címváltozásának bejelentése »

Amennyiben Ön külföldön élő magyar állampolgár, akkor elektronikus kapcsolattartás útján itt jelentheti be a már nyilvántartásba vett külföldi lakóhelye címének megváltozását. A bejelentés díj- és illetékmentes.

Külföldi letelepedés »

Amennyiben Ön Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával kívánja elhagyni, itt nyújthatja be erről szóló nyilatkozatát. Az eljárás illetékmentes.

SZL-adatletiltás »

Lehetősége van megtiltani, hogy személyes adatait a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból (SZL-ből) marketing, illetve kutatási célokra kiadják. A tiltás feloldása is ebben az ügytípusban végezhető el.

Szállásadói ügyek »

A lakás tulajdonosa, haszonélvezője (szállásadó) itt nyilatkozhat arról, hogy a lakásába történő lakcímbejelentéshez személyesen vagy elektronikusan kíván hozzájárulni. Ha az elektronikus módot választja, itt megteheti előzetes elektronikus hozzájárulását is. Korábban megtett nyilatkozatát módosíthatja, vagy törölheti. A szállásadó itt kérhet értesítést arról is, hogy a lakásába lakcímbejelentés történt. A nyilatkozatok megtétele illetékmentes.

Anyakönyvi kivonat »

Lehetősége van a magyar anyakönyvben szereplő születési, házasságkötési vagy bejegyzett élettársi kapcsolat eseményéről születési/házassági/bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonatot igényelni. Az elektronikusan igényelt anyakönyvi kivonathoz többnyelvű formanyomtatvány is kérelmezhető. Az anyakönyvi kivonat és a formanyomtatvány kiállítása illetékmentes.

Tájékoztatás SZL-ben tárolt saját adatokról »

A magánszemélyek elektronikus kapcsolattartás keretében tájékoztatást igényelhetnek a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nyilvántartott saját aktuális adataikról.

Egyéni vállalkozás »

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk, hogy 2020. július 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezeti az egyéni vállalkozók nyilvántartását. A Belügyminisztérium ezen időponttól egyéni vállalkozókkal kapcsolatos tevékenységet nem lát el.

Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos bejelentések (tevékenység megkezdése, adatváltozás bejelentése, szünetelés, illetve szünetelés utáni folytatás és a tevékenység megszüntetése) megtételére, illetőleg az egyéni vállalkozók nyilvántartásában kezelt adatok igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány iránti kérelmek benyújtására továbbra is a Webes Ügysegéden keresztül van lehetőség.

Az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában szereplő nyilvános adatok - nyilvántartási szám és adószám alapján történő - lekérdezésére továbbra is lehetőség van honlapunkon. (https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/).Tájékoztatjuk, hogy az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése alatt a székhelyadatban bekövetkezett változás kizárólag a Webes Ügysegéden keresztül jelenthető be.

A szünetelés időtartama alatt kizárólag a megváltozott székhelyadat jelenthető be, más adat változásának bejelentésére nincs mód.

A Webes Ügysegéddel bejelentheti egyéni vállalkozói tevékenysége megkezdését, módosíthatja egyéni vállalkozói adatait, bejelentheti tevékenységének szüneteltetését vagy szüneteltetett tevékenységének folytatását. Az egyéni vállalkozói tevékenységének megszüntetését is bejelentheti. Hatósági bizonyítványt kérhet az egyéni vállalkozók nyilvántartásában kezelt adatairól.

Parkolási igazolvány »

Lehetősége van a kizárólag végleges állapotú természetes személy részére 5 évre kiállított, illetve lejárati határidő nélkül kiadott parkolási igazolvány, a jogosult személyére és jogosultságára vonatkozó adatok megállapítására alkalmatlanná válása okán díj-és illetékmentes cseréjére abban az esetben, ha az igazolvány a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt irat valamelyike alapján került kiállításra. Azon végleges állapotú ügyfelek részére kiállított igazolványok cseréje, amelyek még 5 éves időtartamra kerültek kiállításra, 2020. január 01. napjától kezdve legfeljebb a lejárat előtt 90 nappal kezdeményezhető.

Okmánystátusz lekérdezés »

Lehetősége van gyorsan és egyszerűen tájékozódni az igényelt okmány gyártási állapotáról. Felhívjuk figyelmét, hogy a lekérdezéshez az igénylői adatlapon szereplő bizonylatszám feltétlenül szükséges!

Okmányérvényesség ellenőrzése »

Lehetősége van egy adott okmány érvényességének ellenőrzésére. A szolgáltatás igénybevételéhez személyazonosító adataira, valamint az ellenőrizni kívánt okmány azonosítójára van szüksége.

Vezetői engedély pótlás »

Az űrlap kitöltésével lehetősége van vezetői engedélye pótlására annak elvesztése, eltulajdonítása vagy megsemmisülése esetén. A vezetői engedély pótlása iránti kérelem kizárólag abban az esetben nyújtható be elektronikus úton, ha a pótolandó vezetői engedély 2001. január 1-jét követően került igénylésre.

Az eljárás illetékmentes, ha a pótlás oka a korábbi vezetői engedély eltulajdonítása.

Adatváltozásról értesítés küldése »

Lehetősége van a szolgáltatáshoz csatlakozott szervek esetében kérelmezni, hogy a Belügyminisztérium által kezelt közhiteles nyilvántartásokkal összefüggő adatváltozás esetén a Belügyminisztérium küldjön az adatváltozásról értesítést a csatlakozott szerveknek.