Erkölcsi bizonyítvány »

Hatósági erkölcsi bizonyítványt igényelhet, amely évente négy alkalommal ingyenes. Az ötödik, vagy annál több alkalommal indított eljárásért az első fokú közigazgatási eljárásért fizetendő, általános tételű eljárási illetéket kell fizetni (3000 Ft).
Ellenőrizheti a birtokában lévő bizonyítvány érvényességét. A szolgáltatás specialitása az, hogy nem igényel bejelentkezést.
Tájékoztatást kérhet a bűnügyi nyilvántartásban Önről kezelt adatokról.

Jármű »

A jármű korábbi tulajdonosaként lehetősége van a tulajdonosváltás ingyenes bejelentésére. A jármű tulajdonosaként és üzembentartójaként elektronikus úton kérheti a gépkocsi ideiglenes kivonását / a jármű visszahelyezését / a kivonás meghosszabbítását a 2300 forintos igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében. Lehetőség van elektronikus úton a törzskönyv elvesztésének, eltulajdonításának vagy megsemmisülésének bejelentésére és az okmány pótlására, ha a kérelmező a jármű tulajdonosa és az okmány jogosultja is egyidejűleg.

eSzemélyi »

Lehetősége van a tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolványhoz (eSzemélyi) tartozó vészhelyzet esetén értesítendő telefonszám módosítására, törlésére, valamint a 2016. november 14. előtt kiállított eSzemélyire szolgáltatásazonosító telepítésére.

Rendelkezési nyilvántartás »

Meghatalmazásokat adhat hivatalos ügyeinek intézésére a Rendelkezési Nyilvántartásban szereplő ügytípusokban. Rendelkezhet arról, hogy ügyintézései során milyen formában (telefon, e-mail, postai út) tartsák Önnel a kapcsolatot a hivatalok, illetve, hogy Ön milyen módon kívánja igénybe venni a hivatali, ügyintézési szolgáltatásokat.

Személyazonosító igazolvány elvesztés bejelentése »

Lehetősége van elektronikus úton bejelenteni kártyaformátumú személyazonosító igazolványa elvesztését, eltulajdonítását és megsemmisülését. A bejelentés alapján személyazonosító igazolványa érvénytelenítésre kerül.

Útlevél »

Lehetősége van az ellopott, elvesztett vagy megsemmisült útlevél pótlására, második magánútlevél igénylésére, valamint az útlevél kiállítása iránti kérelem benyújtását követően a normál eljárásban igényelt okmány gyártási idejének lerövidítésére a „Tájékoztató” menüpontban szereplő illeték, igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetése ellenében.

Külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakóhelye címváltozásának bejelentése »

Amennyiben Ön külföldön élő magyar állampolgár, akkor elektronikus kapcsolattartás útján itt jelentheti be a már nyilvántartásba vett külföldi lakóhelye címének megváltozását. A bejelentés díj- és illetékmentes.

Külföldi letelepedés »

Amennyiben Ön Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával kívánja elhagyni, itt nyújthatja be erről szóló nyilatkozatát. Az eljárás illetékmentes.

SZL-adatletiltás »

Lehetősége van megtiltani, hogy személyes adatait a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból (SZL-ből) marketing, illetve kutatási célokra kiadják. A tiltás feloldása is ebben az ügytípusban végezhető el.

Szállásadói ügyek »

A lakás tulajdonosa, haszonélvezője (szállásadó) itt nyilatkozhat arról, hogy a lakásába történő lakcímbejelentéshez személyesen vagy elektronikusan kíván hozzájárulni. Ha az elektronikus módot választja, itt megteheti előzetes elektronikus hozzájárulását is. Korábban megtett nyilatkozatát módosíthatja, vagy törölheti. A szállásadó itt kérhet értesítést arról is, hogy a lakásába lakcímbejelentés történt. A nyilatkozatok megtétele illetékmentes.

Anyakönyvi kivonat »

Lehetősége van a magyar anyakönyvben szereplő születési, házasságkötési vagy bejegyzett élettársi kapcsolat eseményéről születési/házassági/bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonatot igényelni. Az elektronikusan igényelt anyakönyvi kivonathoz többnyelvű formanyomtatvány is kérelmezhető. Az anyakönyvi kivonat és a formanyomtatvány kiállítása illetékmentes.

Tájékoztatás SZL-ben tárolt saját adatokról »

A magánszemélyek elektronikus kapcsolattartás keretében tájékoztatást igényelhetnek a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nyilvántartott saját aktuális adataikról.

Egyéni vállalkozás »

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. július 1-jei hatállyal módosul az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény és az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő részletszabályokról szóló 254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet, amely alapján a Belügyminisztérium - az egyéni vállalkozók nyilvántartásának vezetésével összefüggő valamennyi - hatáskörét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal veszi át.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ezen időponttól a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kezeli az egyéni vállalkozók egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatait, továbbá a nyilvántartás vezetését támogató informatikai szakrendszer, valamint az egyéni vállalkozói bejelentések megtételére szolgáló informatikai szakrendszer működtetése is átkerül a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz!

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a Belügyminisztérium ezen időponttól egyéni vállalkozókkal kapcsolatos tevékenységet nem lát el!

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos bejelentések (tevékenység megkezdése, adatváltozás bejelentése, szünetelés, illetve szünetelés utáni folytatás és a tevékenység megszüntetése) megtételére, illetőleg az egyéni vállalkozók nyilvántartásában kezelt adatok igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány iránti kérelmek benyújtására továbbra is a Webes Ügysegéden keresztül van lehetőség.

Az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában szereplő nyilvános adatok - nyilvántartási szám és adószám alapján történő - lekérdezésére továbbra is lehetőség van honlapunkon ( https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/).A veszélyhelyzet idején egyes egyéni vállalkozói tevékenységek folytatása biztosításáról szóló 131/2020. (IV.17.) Korm. rendelet egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésével összefüggő, az egyéni vállalkozók nyilvántartását érintő rendelkezései

2020. március 31-én és azt követően a veszélyhelyzet ideje alatt bejelentett egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésére az 1 hónapos minimális időtartamot nem kell alkalmazni. Így a szünetelés minimális időtartama 1 napra csökken.

Példán keresztül bemutatva:
Az egyéni vállalkozó április 20. napján bejelenti a szünetelést.
A nyilvántartás szerint tevékenysége április 21. naptól szünetel.
Április 21. napján bejelenti a szünetelés utáni folytatást.
A nyilvántartás szerint április 22. napjától ismét működő státuszú vállalkozó.
Azaz a fenti esetben:
  • a szünetelés kezdő napja: április 21. napja,
  • a szünetelés záró napja: április 21. napja.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tevékenység folytatásának bejelentésére a Webes Ügysegéden keresztül van lehetőség!

Tájékoztatjuk, hogy 2020. március 3. napjától az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése alatt a székhelyadatban bekövetkezett változás - a korábbi, e-Papír alkalmazáson keresztül történő bejelentés helyett - kizárólag a személyes ügyintézési felületen keresztül jelenthető be. Szünetelő egyéni vállalkozó esetében az ügyintézési felületen található a „Szünetelő egyéni vállalkozó székhelyadat változásának bejelentése” menüpontot kiválasztva tehető meg a bejelentés.

Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy a szünetelés időtartama alatt kizárólag a megváltozott székhelyadat jelenthető be, más adat változásának bejelentésére nincs mód.

Bejelentheti egyéni vállalkozói tevékenysége megkezdését, módosíthatja egyéni vállalkozói adatait, bejelentheti tevékenységének szüneteltetését vagy szüneteltetett tevékenységének folytatását. Lehetősége van egyéni vállalkozói tevékenységét megszüntetni. Hatósági bizonyítványt kérhet az egyéni vállalkozók nyilvántartásában kezelt adatairól.

Parkolási igazolvány »

Lehetősége van a természetes személy részére 5 évre kiállított, illetve lejárati határidő nélkül kiadott parkolási igazolvány, a jogosult személyére és jogosultságára vonatkozó adatok megállapítására alkalmatlanná válása okán díj-és illetékmentes cseréjére abban az esetben, ha az igazolvány a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt irat valamelyike alapján került kiállításra. Azon végleges állapotú ügyfelek részére kiállított igazolványok cseréje, amelyek még 5 éves időtartamra kerültek kiállításra, 2020. január 01. napjától kezdve legfeljebb a lejárat előtt 90 nappal kezdeményezhető.

Okmánystátusz lekérdezés »

Lehetősége van gyorsan és egyszerűen tájékozódni az igényelt okmány gyártási állapotáról. Felhívjuk figyelmét, hogy a lekérdezéshez az igénylői adatlapon szereplő bizonylatszám feltétlenül szükséges!

Okmányérvényesség ellenőrzése »

Lehetősége van egy adott okmány érvényességének ellenőrzésére. A szolgáltatás igénybevételéhez személyazonosító adataira, valamint az ellenőrizni kívánt okmány azonosítójára van szüksége.

Vezetői engedély pótlás »

Az űrlap kitöltésével lehetősége van vezetői engedélye pótlására annak elvesztése, eltulajdonítása vagy megsemmisülése esetén. A vezetői engedély pótlása iránti kérelem kizárólag abban az esetben nyújtható be elektronikus úton, ha a pótolandó vezetői engedély 2001. január 1-jét követően került igénylésre.

Az eljárás illetékmentes, ha a pótlás oka a korábbi vezetői engedély eltulajdonítása.

Értesítési cím »

Lehetősége van értesítési címének bejelentésére, a cím megújítására, megváltoztatására vagy törlésére. Továbbá nyilatkozhat, hogy címének értesítési címként történő nyilvántartására ne kerüljön sor és az értesítési cím bejelentéséről a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg értesítést kérhet. Értesítési címe lehet címhely, postafiók vagy postai szolgáltató hely, amelyet a lakcímén kívül, az Önnel való kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségként bejelenthet.

Adatváltozásról értesítés küldése »

Lehetősége van a szolgáltatáshoz csatlakozott szervek esetében kérelmezni, hogy a Belügyminisztérium által kezelt közhiteles nyilvántartásokkal összefüggő adatváltozás esetén a Belügyminisztérium küldjön az adatváltozásról értesítést a csatlakozott szerveknek.