Útlevél

A magánútlevél valamint a második magánútlevél rendes eljárás keretében történő kiállításának ügyintézési határideje 20 nap.
Amennyiben a magánútlevél valamint a második magánútlevél kiállítása iránti kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, az ügyintézés határideje 8 nap. Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezését követő napon kezdődik.
Lehetőség van a magánútlevél és a második magánútlevél

 • soron kívüli (5 napon belüli),
 • sürgősségi (3 napon belüli),
 • azonnali (24 órán belüli)

eljárás keretében történő kiállítására,
amennyiben az igazgatási szolgáltatási pótdíjat az ügyfél a rendes eljárásban kiállított magánútlevélért valamint második magánútlevélért fizetendő illetéken felül megfizeti.

Jogosultak köre

Magánútlevélre a magyar állampolgárok jogosultak.
Nem utazhat külföldre:

 • aki letartóztatásban, kiadatási letartóztatásban, ideiglenes kiadatási letartóztatásban, átadási letartóztatásban, ideiglenes átadási letartóztatásban, ideiglenes végrehajtási letartóztatásban van, vagy előzetes kényszergyógykezelés, ideiglenes átadási bűnügyi felügyelet vagy ideiglenes kiadatási bűnügyi felügyelet alatt áll,
 • az a személy, aki olyan bűnügyi felügyelet alatt áll, amelynek során a bíróság előírta számára, hogy meghatározott területet, lakást, egyéb helyiséget, intézményt vagy ahhoz tartozó bekerített helyet engedély nélkül nem hagyhat el,
 • akit végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, illetve akinek felfüggesztett vagy részben felfüggesztett szabadságvesztése végrehajtását utóbb elrendelték, az ítélet jogerőre emelkedésétől
  • a szabadságvesztés végrehajtásának utolsó napjáig, vagy
  • a szabadságvesztés büntetés végrehajthatóságának megszűnéséig,
 • akinek a bíróság a kényszergyógykezelését rendelte el, az ítélet jogerőre emelkedésétől a kényszergyógykezelés tartama alatt,
 • akinek a bíróság a javítóintézeti nevelését rendelte el, az ítélet jogerőre emelkedésétől a javítóintézeti nevelés tartama alatt, illetve a javítóintézetből történő ideiglenes elbocsátás tartama alatt vagy
 • akinek az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló törvény alapján megtiltották Magyarország területének elhagyását és úti okmányának átadására kötelezték.

Fenti esetekben az útlevél kiállítására irányuló kérelmet az útlevélhatóság elutasítja.

Hol intézhető

A rendes eljárásban (20 napon, illetve ha a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, 8 napon belül) kiállított magánútlevél és a második magánútlevél iránti kérelem benyújtható személyesen:

A soron kívül (5 napon belül) a sürgősséggel (3 napon belül) valamint az azonnali eljárásban (24 órán belül) kiállított magánútlevél és a második magánútlevél iránti kérelem benyújtható személyesen:

Meghatalmazott járhat el, ha a kérelmező személyes megjelenését egészségi állapota nem teszi lehetővé, és ezt kezelőorvosa írásban igazolja.

Kiskorú vagy gondnokság alatt álló ügyfél helyett törvényes képviselője jár el.

A kérelem előterjesztésekor a kiskorú, vagy gondnokság alatt álló kérelmezőnek is meg kell jelenni személyesen kivéve, ha

 • 12. életévét még nem töltötte be,
 • személyes megjelenését egészségi állapota nem teszi lehetővé, és ezt kezelőorvosa írásban igazolja.

Külföldön postai úton is benyújtható a kérelem a konzuli tisztviselőhöz, ha

 • a személyes megjelenés aránytalan nehézséget okoz, feltéve ha
 • nem kell ujjnyomat adatot tartalmaznia az útlevél tároló elemének az alábbiak szerint:
  • 12. életévét még nem töltötte be a kérelmező,
  • ujjnyomat adására állandó jelleggel vagy átmenetileg fizikailag képtelen,
  • egészségi állapota miatt nem tud megjelenni, és ezt a kezelőorvosa írásban igazolja.

Ezekben az esetekben a kérelmező személyazonosságát és aláírását az érintett ország gyakorlata szerint erre felhatalmazott külföldi szerv vagy személy hitelesíti. A hitelesítés akkor fogadható el, ha azt a konzuli tisztviselő diplomáciai felülhitelesítéssel látta el.

A rendes eljárásban (20 napon, illetve ha a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, 8 napon belül) kiállított magánútlevél és a második magánútlevél átvehető a kérelmező választása szerint:

 • Belföldön:
  • a járási hivatalnál, illetve az általános hatáskörű útlevélhatóságnál személyesen vagy a törvényes képviselő útján,
  • postai úton a könyvelt küldeményként történő kézbesítésre vonatkozó szabályoknak megfelelően.
 • Külföldön:
  • a konzuli tisztviselőnél személyesen vagy a törvényes képviselő útján,
  • postai úton a konzuli tisztviselő által postára adva a könyvelt küldeményként történő kézbesítésre vonatkozó szabályoknak megfelelően.

Soron kívül (5 napon belül) kiállított magánútlevél és a második magánútlevél átvehető

 • járási hivatalnál, illetve az általános hatáskörű útlevélhatóságnál személyesen vagy a törvényes képviselő útján.

A sürgősségi (3 napon belüli) valamint az azonnali (24 órán belüli) eljárás keretében kiállított magánútlevél és második magánútlevél átvehető

Szükséges iratok

Nagykorú kérelmezőnek az alábbi iratokat kell bemutatnia, illetve csatolnia:

 • személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes – vagy magyar hatóság által kiállított egy éven belül lejárt - hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély),
 • lakcímigazolvány (személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány), ha azzal a kérelmező rendelkezik,
 • születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, ha nem rendelkezik személyazonosításra alkalmas okmánnyal, vagy ha a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek a bemutatott okmány vagy okirat adataival,
 • igazolványkép, ha a személyes megjelenését egészségi állapota nem teszi lehetővé, és ezt a kezelőorvos írásban igazolja,
 • külön törvényben meghatározott, magyar állampolgárságot igazoló okirat (mely lehet: érvényes magyar személyazonosító igazolvány, érvényes magyar útlevél, érvényességi idő lejártát követő egy évig – az érvényesség időtartamának lejárta miatt érvénytelen magyar útlevél, kiállítástól számított 3 évig érvényes állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat), amennyiben a kérelmező a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem szerepel,
 • ha ujjnyomat adatát véglegesen képtelen rendelkezésre bocsátani, ezzel kapcsolatos orvosi igazolás, kivéve ha igazolás nélkül is egyértelműen megállapítható,
 • előző, még érvényes útlevél, ha azzal a kérelmező rendelkezik, amennyiben az előző, le nem járt érvényességű úti okmányát nem tudja bemutatni, nyilatkoznia kell annak fellelhetőségéről, illetve eltulajdonításáról, elvesztéséről, megsemmisüléséről,
 • feljelentésről felvett jegyzőkönyv, ha az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevelet eltulajdonították, és ezt a rendőrségen bejelentették.

Arcképmás, aláírás és ujjnyomat a kérelem benyújtásakor kerül felvételezésre.

Írásképtelen, írástudatlan kérelmező esetén aláírást nem vesznek fel.
Ujjnyomatot nem vesznek, ha a kérelmező

 • ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen,
 • ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen,
 • egészségi állapota miatt nem tud megjelenni és ezt a kezelőorvos írásban igazolja.

Kiskorú és gondnokság alatt álló kérelmező esetén az alábbi iratokat kell bemutatni, illetve csatolni:

 • személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes – vagy magyar hatóság által kiállított egy éven belül lejárt - hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély),
 • lakcímigazolvány (személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány), ha azzal a kérelmező rendelkezik,
 • születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, ha nem rendelkezik személyazonosításra alkalmas okmánnyal, vagy ha a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek a bemutatott okmány vagy okirat adataival,
 • igazolványkép, ha 12. életévét nem töltötte be, és nem jelenik meg személyesen, illetve egészségi állapota miatt nem tud megjelenni, és ezt a kezelőorvos írásban igazolja,
 • a szülők* (törvényes képviselők) személyazonosításra alkalmas okmánya, 
 • külön törvényben meghatározott, magyar állampolgárságot igazoló okirat (mely lehet: érvényes magyar személyazonosító igazolvány, érvényes magyar útlevél, érvényességi idő lejártát követő egy évig – az érvényesség időtartamának lejárta miatt érvénytelen magyar útlevél, kiállítástól számított 3 évig érvényes állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat), amennyiben a kérelmező a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem szerepel,
 • a gondnok-, illetve gyámkirendelő határozat vagy az intézeti gyám igazolása az intézeti gyámság fennállásáról gondnokság, illetve gyámság alatt álló kérelmező esetén,
 • szülőnek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, a büntetés-végrehajtási intézet vezetője, a konzuli tisztviselő, az útlevélhatóság vagy a járási hivatal előtt tett, vagy a szülő által kiállított, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozata vagy elektronikus kapcsolattartás útján tett nyilatkozata*,
 • a szülői felügyelet megszűnését, illetőleg szünetelését igazoló okirat, ha valamely szülő szülői felügyeleti joga szünetel, vagy azt a bíróság megszüntette,
 • előző, még érvényes útlevél, ha azzal a kérelmező rendelkezik, amennyiben az előző, le nem járt érvényességű úti okmányát nem tudja bemutatni, nyilatkoznia kell annak fellelhetőségéről, illetve eltulajdonításáról, elvesztéséről, megsemmisüléséről,
 • feljelentésről felvett jegyzőkönyv, ha az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevelet eltulajdonították, és ezt a rendőrségen bejelentették.

*Alaphelyzetben a kérelem benyújtásakor mindkét szülőnek meg kell jelennie.
Akkor elegendő az egyik szülő (törvényes képviselő) személyes jelenléte, ha a másik szülő (törvényes képviselő) az útlevél kiállításához történő hozzájárulását korábban közjegyző, a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, konzuli tisztviselő, útlevélhatóság, a járási hivatal vagy a büntetés-végrehajtási intézet vezetője tett, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatában már megadta, és ezt okirat igazolja. Ebben az esetben elegendő ezen okirat bemutatása. Szintén elegendő az egyik szülő személyes jelenléte, amennyiben a szülői hozzájáruló nyilatkozat megtételére a másik szülő által elektronikus kapcsolattartás útján került sor (az erről szóló tájékoztatót lásd a letölthető anyagok között). Fontos megjegyezni, hogy a hozzájáruló nyilatkozat – annak megtételétől számított – 15 napig vehető figyelembe.

Arcképmás, aláírás, és ujjnyomat a kérelem benyújtásakor kerül felvételezésre. 

A kérelmező aláírása akkor kerül felvételezésre, ha 12. életévét betöltötte és nem írásképtelen vagy írástudatlan.

Ujjnyomat nem kerül felvételezésre, ha a kérelmező

 • 12. életévét még nem töltötte be,
 • ujjnyomat adására véglegesen fizikailag képtelen,
 • ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen,
 • egészségi állapota miatt nem tud megjelenni, és ezt a kezelőorvos írásban igazolja.
Költségek

Rendes eljárásban (20 napon, illetve ha a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, 8 napon belül) nagykorú kérelmező részére kiállított magánútlevél és második magánútlevél esetén az eljárási illeték

 • 5 évig érvényes magánútlevélnél 7.500 forint,
 • 10 évig érvényes magánútlevélnél 14.000 forint,
 • 1 évig érvényes magánútlevélnél (nem tartalmaz ujjnyomatot) 2.500 forint,
 • legfeljebb 5 évig érvényes második magánútlevél 15.000 forint (munkáltató kérheti a munkavállaló részére),
 • 5 évig érvényes második magánútlevél 15.000 forint (magánszemély kérheti saját részére különös méltánylást érdemlő okból),
 • 1 évig érvényes második magánútlevél 5.000 forint (a munkáltató vagy magánszemély kérelmezi, de az útlevél nem tartalmaz ujjnyomat adatot, lásd: Fogalmak rész A második magánútlevél),
 • illetékmentes az eljárás a 65. életévét betöltött személy magánútlevele és második magánútlevele esetén.

Pótolt úti okmány kiállításának eljárási illetéke

 • 5 évig érvényes magánútlevél pótlása esetén 5500 forint,
 • 10 évig érvényes magánútlevél pótlása esetén 8500 forint,
 • 1 évig érvényes úti okmány pótlása esetén 2500 forint.

Az okmány pótlása kizárólag elektronikus kapcsolattartás útján kérelmezhető.

Rendes eljárásban (20 napon, illetve ha a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, 8 napon belül) kiállított kiskorú kérelmező magánútlevelének és második magánútlevelének eljárási illetékei:
6 év alatt:

 • 3 évig érvényes magánútlevél 2.500 forint,
 • 3 évig érvényes magánútlevél saját háztartásban nevelt két kiskorú gyermek esetén 1.250 forint,
 • 3 évig érvényes magánútlevél saját háztartásban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén 500 forint,
 • második magánútlevél 5.000 forint.

6-12 éves korig:

 • 5 évig érvényes magánútlevél 2.500 forint,
 • 5 évig érvényes magánútlevél saját háztartásban nevelt két kiskorú gyermek esetén 1.250 forint,
 • 5 évig érvényes magánútlevél saját háztartásban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén 500 forint,
 • második magánútlevél 5.000 forint.

12-18 éves korig:

 • 5 évig érvényes magánútlevél 2.500 forint,
 • 5 évig érvényes magánútlevél saját háztartásban nevelt két kiskorú gyermek esetén 1.250 forint,
 • 5 évig érvényes magánútlevél saját háztartásban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén 500 forint,
 • második magánútlevél 5.000 forint.

A kérelem benyújtásának időpontjában:

 • három vagy több kiskorú gyermeket háztartásában nevelő törvényes képviselő esetén a kiskorú gyermek magánútlevele kiadásának illetéke 500 forint,
 • két kiskorú gyermeket háztartásában nevelő törvényes képviselő esetén a kiskorú gyermek magánútlevele kiadásának illetéke 1.250 forint.

Illetékmentes az eljárás,

 • ha az okmány kiállítására az előző útlevél gyártáshibája, valamint a tároló elem hibás adattartalma vagy nem megfelelő működése miatt kerül sor,
 • ha az eltulajdonított okmány pótlására irányul
  (Pótlás: úti okmány kiállítása az útlevélhatóság által kiadott elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült úti okmány helyett, annak érvényességi idején belül a korábbi úti okmánnyal – az okmányazonosító adat és a kiállítás dátumának kivételével – megegyező adattartalommal. Ha az úti okmány tároló eleme a kérelmező második biometrikus adatát tartalmazza, az úti okmány pótlására abban az esetben van lehetőség, ha a kérelmező a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 32/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján a második biometrikus adat tárolásához hozzájárult.) Az okmány pótlása kizárólag elektronikus kapcsolattartás útján kérelmezhető.
 • A 65. életévét betöltött személy magánútlevele és második magánútlevele esetén.

Az ügyfél költségmentességi kérelmet terjeszthet elő, ha
kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni.

A költségmentesség iránti kérelem részletszabályait a közigazgatási hatósági eljárásban az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet határozza meg.

A magánútlevél és a második magánútlevél soron kívüli, sürgősségi és azonnali eljárás keretében történő kiállítása és pótlása esetén az eljárási illetéken felül igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell fizetni:

 • Soron kívüli (5 napon belüli) eljárás igazgatási szolgáltatási pótdíja 19.000 forint.
 • Sürgősségi (3 napon belüli) eljárás igazgatási szolgáltatási pótdíja 29.000 forint.
 • Azonnali (24 órán belüli) eljárás igazgatási szolgáltatási pótdíja 39.000 forint.
További információ
1818   (Külföldről: +36-1-550-1858)
1818@1818.hu

 

Ügyintézési idő

A rendes eljárás keretében kiállított magánútlevél és a második magánútlevél ügyintézési határideje 20 nap. Amennyiben a magánútlevél, valamint a második magánútlevél kiállítása iránti kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, az ügyintézés határideje 8 nap. Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezését követő napon kezdődik. Ez nem tartalmazza a kész okmány kézbesítésének időtartamát.

Soron kívüli eljárás esetében az útlevélhatóság az úti okmányt 5 napon belül állítja ki.

Sürgősségi eljárás keretében az útlevélhatóság az útlevelet a kérelem benyújtásától számított 3 napon belül állítja ki.

Azonnali eljárás keretében az útlevélhatóság az útlevelet a kérelem benyújtásától számított 24 órán belül állítja ki.

Ha   magánútlevél vagy második magánútlevél kiadására irányuló kérelmet nyújtott be okmányirodában, kormányablakban, vagy pótlást indított elektronikusan, akkor a normál eljárás* keretében benyújtott útlevél kérelmek utólag soron kívüli (5 napos) vagy sürgősségi (3 napos) eljárásra is módosíthatóak. Folyamatban lévő útlevél igénylés gyorsítása kezdeményezhető személyes eljárásban okmányirodában, kormányablakban vagy elektronikus úton. Fontos tudnivaló, hogy az igényelt okmány gyártási idejének lerövidítésére akkor kerülhet sor, amennyiben az okmány még nem került gyártásba.

*Normál eljárás: az útlevél kiállításának ügyintézési ideje 20 nap. Ha a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, a hatóság a kérelem benyújtását követő naptól számított 8 napos határidőn belül kiállítja az útlevelet és továbbítja az Ön által megadott helyre (az ügyintézési időbe nem számít bele az okmány kézbesítésének ideje, ha a kézbesítés helye nem a járási/kerületi hivatal).

Lehetőség van SMS vagy/és e-mail értesítés kérésére az elkészült igazolvány postára adásának, illetve az okmányirodába érkezésének napjáról.

Érdemes tudni

A magánútlevél érvényességi ideje:

 • 6 éves kor betöltéséig 3 év, mely időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását követő születésnapja hónapjától és napjától kell számítani,
 • 6 és 18 év közöttiek esetében 5 év*, mely időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását követő születésnapja hónapjától és napjától kell számítani,
 • 18 és 65 év közöttiek esetében 5 év*, mely időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását követő születésnapja hónapjától és napjától kell számítani illetve kérelemre 10 év*(mely időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását megelőző születésnapja hónapjától és napjától kell számítani),
 • 65 éven felülieknél 10 év* mely időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását megelőző születésnapja hónapjától és napjától kell számítani.

*Az érvényességi idő 1 év abban az esetben, ha a 12. életévét betöltött kérelmező részére kiállított okmány tároló eleme ujjnyomat adatot azért nem tartalmaz, mert a kérelmező

 • ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen,
 • egészségi állapota miatt nem képes személyesen megjelenni, és ezt a kezelőorvos írásban igazolja.

Az útlevél érvényességének időtartama nem hosszabbítható meg. Amennyiben az ügyfél február 29-én született és az érvényességi idő lejártának évében ez a nap hiányzik, akkor a magánútlevél érvényességi ideje február 28-án jár le.

Elektronikus értesítést kapnak útlevelük érvényességének lejártáról az ügyfélkapuval rendelkező polgárok. A figyelmeztető e-mailt három alkalommal, az érvényességi idő lejárta előtt hat hónappal, majd egy hónappal és végül a lejárat napján kapják meg.

Elektronikus ügyintézés

A Hivatal honlapjáról elérhető, az ügyfelek távoli ügyintézését segítő, Webes ügysegéd rendszer segítségével, valamint a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (SZÜF) elektronikus úton benyújtható

 • a 2013. január 1-jét követően kiállított elveszett / eltulajdonított / megsemmisült magánútlevél, második magánútlevél, szolgálati útlevél, valamint hajós szolgálati útlevél pótlása iránti kérelem, egyúttal teljesíthető az elvesztés / eltulajdonítás / megsemmisülés tényének bejelentése, ha az korábban még nem történt meg.
 • a második magánútlevél iránti kérelem.

A szolgáltatásokról további információkat a „Webes ügysegéd” címszó alatt, vagy a Webes Ügysegéd nyitóoldalán, illetve az alkalmazás indítását követően a Webes Ügysegéd tájékoztatójában valamint a magyarorszag.hu oldalon lehet olvasni.

Letölthető anyagok

Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik.

Szülői hozzájáruló nyilatkozat rögzítése kiskorú útlevelének ügyintézéséhez a Rendelkezési Nyilvántartásban

Fogalmak
Úti okmány
A külföldre utazásra jogosító okmányok
Az útlevél fogalma és típusai
A második magánútlevél
Az ideiglenes úti okmány (emergency travel document)
A szolgálati útlevél
Hajós szolgálati útlevél
Külügyi szolgálati útlevél
Diplomata útlevél
A menedékesek úti okmánya
A menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmánya
Az oltalmazottként elismert személyek úti okmánya
Egyszeri visszautazásra jogosító úti okmány menekültként elismert személy, oltalmazottként elismert személy és a menedékes részére
A bevándorolt és a letelepedett jogállású személy, valamint a hontalan úti okmánya
Határátlépési igazolvány
Útlevélhatóság
EGT-állam
Biometrikus útlevél
Nagykorú
Kiskorú
Gondnokság alatt álló
Szülői felügyelet
Schengeni övezet
Gyakran ismételt kérdések
Mely országokba lehet személyazonosító igazolvánnyal utazni?
Ki nem utazhat külföldre?
Mennyibe kerül a magánútlevél?
Mennyi ideig érvényes a magánútlevél?
Mennyi idő alatt készül el a magánútlevél?
Mi a teendő a magánútlevél elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén?
Mi a teendő, ha az elveszettnek vélt magánútlevél előkerül?
Mi a biometrikus útlevél?
Milyen útlevelekkel lehet vízummentesen utazni az Egyesült Államokba?
Hogyan léphetjük át a belső határokat Magyarország schengeni csatlakozását követően?
Mi a schengeni belső határ?
Mi a schengeni külső határ?
A (belső) határellenőrzés megszűntével kell-e utazásra jogosító okmány az ország elhagyásához?
Azonos az EU tagországok köre és a schengeni tagországok köre?
Milyen utazásra jogosító okmánnyal lehet külföldre utazni?
Lehet-e vezetői engedéllyel külföldre utazni?
Mi a Schengeni Információs Rendszer (SIS)?
Mi a Schengeni Információs Rendszer (SIS) jelentősége az állampolgárok szempontjából?
Melyek az ügyfelet megillető jogok az útlevél igazgatási eljárásban?
Melyek az ügyfelet terhelő kötelezettségek az útlevél igazgatási eljárásban?
Hogyan kell kifizetni az illetéket és az igazgatási szolgáltatási pótdíjat a különleges eljárás esetén kiadott útlevelek esetében?
Jogszabályok
 • 1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról,
 • 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról,
 • 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról,
 • az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet,
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
 • 69/2011. (XII.30.) BM rendelet a magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali eljárásban történő kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről,

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu honlapon a jogszabálykeresőben.