Adatszolgáltatás a közúti közlekedési nyilvántartásból

Adatszolgáltatás az alábbi nyilvántartásokból igényelhető:

 • az engedély-nyilvántartásból
 • a járműnyilvántartásból
 • a származás-ellenőrzési nyilvántartásból
 • a parkolási igazolvány nyilvántartásból
 • az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból
 • az útdíj köteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára jogosultak nyilvántartásábó
 • az ideiglenes rendszámtáblák nyilvántartásából és
 • az okirattárból.

A közúti közlekedési nyilvántartásból adatszolgáltatás jogszabályi rendelkezések alapján teljesíthető.

Az adatszolgáltatás típusai:

 • Egyedi adatszolgáltatás

  Egy személyre (nem természetes személyre), egy vezetői engedélyre, egy, a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványára (a továbbiakban: parkolási igazolvány), egy járműre, egy járműokmányra vonatkozó adat közlése.

  Adategyezőség ellenőrzése: az adatigénylő által ismert adatoknak a nyilvántartási adatokkal való egyezőségének vagy eltérésének ellenőrzése, amelynek eredményeként az adatszolgáltató az egyezőségre, illetve az eltérés tényére vonatkozóan „igen” vagy „nem” választ ad.

 • Csoportos adatszolgáltatás

  Az adatigénylő által meghatározott szempontok (pl. jármű gyártmánya, típusa, gyártási éve, vagy az üzembentartók lakóhelye, székhelye - (telephelye stb.) szerint képzett csoportba tartozó nyilvántartási adatok közlése.

 • Kapcsolatfelvételi eljárás kezdeményezése a központi közúti közlekedési nyilvántartónál

  A Nyilvántartó részéről a kérelmező által megjelölt személynek, személyi kör tagjainak (járműtulajdonosoknak, illetve üzembentartóknak) szóló tájékoztató levél postázása, amelyben:

  • kéri írásos hozzájárulását ahhoz, hogy a felsorolt adatait a kérelmező rendelkezésére bocsáthassa, vagy,
  • tájékoztassa arról, hogy a kérelmezőt közvetlenül keresse meg, ha vele a kapcsolatot fel kívánja venni.

 • Közvetlen hozzáférés útján történő (on-line) adatszolgáltatás

  A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 19. §-ában meghatározott szervek, illetve a 21. § a) pontja és a 24. § (3) bekezdés c) pontja és a 24. § (5) bekezdése szerinti adatigénylők az adatszolgáltatást közvetlen hozzáféréssel (on-line) is igényelhetik, mely kérelmek elbírálása a Nyilvántartó hatáskörébe tartozik.

Jogosultak köre, az adatszolgáltatás feltételei

Természetes és nem természetes személyek kérhetnek adatszolgáltatást a jogszabályi feltételek teljesülése esetén,

 • jog vagy jogos érdek érvényesítése érdekében, vagy
 • tudományos kutatás céljából természetes személyazonosító és járműazonosító adatok kivételével; vagy
 • közvélemény-kutatás és piackutatás céljára a jármű műszaki adataiból időbeli és területi bontásban; vagy
 • közvetlen üzletszerzés céljára a jármű műszaki adataiból időbeli és területi bontásban
Hol intézhető

Az adatszolgáltatás aláírással ellátott, írásbeli kérelem alapján igényelhető.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsz. tv.) rendelkezései alapján elektronikus ügyintézésre is van lehetőség, cégkapus/ügyfélkapus azonosítás útján hitelesített kérelemmel.

A cégkapura/ügyfélkapura történő bejelentkezést követően az epapir.gov.hu felületen lehet adatszolgáltatási kérelmet benyújtani. A kérelmező adatainak, cég esetén a cég nevének és adószámának megadását, valamint az ügytípus (pl.: „Közúti közlekedési nyilvántartásban nyilvántartott saját adatokról tájékoztatás kérés” vagy „Egyéb” kategória) kitöltését és a levél megírását követően a kérelmet az esetleges csatolmányok mellékelésével kell elküldeni.

A Nyilvántartótól történő adatszolgáltatás teljesítése esetén személyes ügyintézésre nincs lehetőség.

Egyedi adatszolgáltatás és adategyezőség ellenőrzése:

 • a közlekedési igazgatási hatóságtól és – a Kormány által rendeletben kijelölt adatigénylő szervek által eseti jelleggel – a Nyilvántartótól igényelhető.

Csoportos adatszolgáltatás, valamint az on-line (közvetlen hozzáféréssel történő) adatszolgáltatás:

 • a Nyilvántartótól (1475 Budapest Pf.: 367.)

Kapcsolat felvételi eljárás:

 • mind egyedi ügyekben, mind a járművek biztonsági visszahívása céljából az üzembentartók értesítése a Nyilvántartótól (1475 Budapest Pf.: 367.)

Az okirattári alapiratokból másolat igényelhető:

 • a Nyilvántartótól

Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból adat igényelhető:

 • a Nyilvántartótól
Szükséges iratok

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a kérelmező (képviselője) nevét, lakcímét, székhelyét (telephelyét)
 • milyen adatok közlését kéri
 • az adatok felhasználásának célját és jogalapját
 • a kérelmező aláírását
 • engedély- és a parkolási igazolvány nyilvántartásból kért adatok esetén a járművezető, illetve a parkolási igazolvány használatára jogosult természetes személyazonosító adatait
 • járműnyilvántartásból kért tulajdonosi (üzembentartói) név- és címadatok esetén a jármű rendszámát és alvázszámát vagy a forgalmi rendszámát és gyártmány megnevezését
 • kapcsolat felvételi eljárás esetén a jármű egyedi azonosító adatát

A kérelemhez csatolandó iratok:

 • az adatfelhasználás célját és jogalapját igazoló okirat
 • a kérelmező képviseleti jogosultságának igazolását, amennyiben más nevében jár el

Az adatszolgáltatási kérelemben megjelölt célt nem kell igazolni, ha az

Költségek

A kérelemre indult adatszolgáltatási eljárásért, valamint a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, illetőleg értesítésért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

Az adatszolgáltatás teljesítésének feltétele, hogy a kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat igazoltan megfizesse.

A díj befizetése igazolható a banki átutalás másolatával vagy a feladóvevény fénymásolatával.

Egyedi azonosító (pl.: forgalmi rendszám, alvázszám) alapján

 • egy eljárásban igényelt adatszolgáltatás díja: 550 Ft/tétel, de legalább 1250 Ft
 • kapcsolatfelvétel céljából történő megkeresés, értesítés díja személyenként
  700 Ft, de legalább 1 400 Ft
Csoportképző ismérvek alapján
 • egy eljárásban történő adatszolgáltatás esetén az előzetes tájékoztatás díja: 6 750 Ft
 • a tudományos, közvélemény- és piackutatás, valamint közvetlen üzletszerzés céljára történő adatszolgáltatás díja:

  Szolgáltatott tétel

  Ft/ tétel

  1-10 000

  55  Ft/tétel

  10 001-50 000

  40 Ft/tétel

  50 001-től

  34 Ft/tétel

 • A fizetendő díj legkisebb mértéke: 10 000 Ft.

 • a csoportképző ismérvek alapján meghatározott személy vagy személyi kör kapcsolatfelvétel céljából történő megkeresésének díja:

  Szolgáltatott tétel

  Ft/ tétel

  1-10 000

  190  Ft/tétel

  10 001-50 000

  175 Ft/tétel

  50 001-től

  162 Ft/tétel

 • A fizetendő díj legkisebb mértéke: 15 000 Ft.

 Az okirattárból szolgáltatott másolat kiadásának díja:

 • oldalanként 130 Ft, de legalább 260 Ft
 • másolat hitelesítésének díja oldalanként 29 Ft

Ügyintézési idő

Teljes eljárásban 60 nap

Az egyes eljárási cselekmények határidejének tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény rendelkezései az irányadók.

Érdemes tudni

Az adatszolgáltatás teljesítésének lehetséges módjai:

 • on-line (közvetlen elektronikus hozzáférés a nyilvántartáshoz)
 • számítástechnikai eszköz
 • papír alapon vagy elektronikus úton történő teljesítés

Adatletiltás:

Kérelemre lehetőség van a közúti közlekedési nyilvántartásból az adatok letiltására, korlátozására.

Az érintett személy megtilthatja, korlátozhatja személyes adatainak szolgáltatását, kivéve, ha az adatszolgáltatás törvényen, nemzetközi szerződésen vagy nemzetközi kötelezettségvállaláson alapul.
Az érintett személy személyes adatainak szolgáltatását korlátozó vagy tiltó nyilatkozatát (a továbbiakban: korlátozó nyilatkozat), valamint annak visszavonását személyesen vagy meghatalmazott képviselője útján a közlekedési igazgatási hatóságnál írásban teheti meg.
A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező személyazonosító adatait (születési hely, születési idő, anyja neve), sajátkezű aláírását és az alábbi nyilatkozatot:
„A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 18. §-ának (1) bekezdésében biztosított jogommal élve nem járulok hozzá a nyilvántartásban tárolt személyes adataimnak a törvényben megjelölt célokon túl való felhasználásához, illetve kiadásához. Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatomat írásban vagy szóban bármikor visszavonhatom."
Meghatalmazás esetén a kérelemhez csatolni kell a képviselő részére adott eredeti meghatalmazást is.

A járműnyilvántartásból, illetve az engedély nyilvántartásból történő piackutatási, illetve direkt marketing célú adatkérések esetén nincs lehetőség a jármű tulajdonosok, üzembentartók, illetve járművezetők adatainak átadására.

Elektronikus ügyintézés

Az Eüsz tv. rendelkezéseinek figyelembe vételével

9. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint

Ha nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján törvény vagy nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi, a 2. § (1) bekezdése szerinti ügy tekintetében

  a) az ügyfélként eljáró
  aa) gazdálkodó szervezet,
  ab) állam,
  ac) önkormányzat,
  ad) költségvetési szerv,
  ae) ügyész,
  af) jegyző,
  ag) köztestület,
  ah) az ac)-ag) alpontok hatálya alá nem tartozó egyéb közigazgatási hatóság, valamint
  b) az ügyfél jogi képviselője.
  (1a) Az (1) bekezdésben megjelölt ügyfél, a jogi képviselő, továbbá törvényben elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfél, valamint az elektronikus ügyintézést önkéntesen vállaló ügyfél részére küldött dokumentum kézbesítésére a 14. § (4) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.
  (2) Elektronikus ügyintézésre az (1) bekezdésben meghatározott eseteken túl az ügyfél vagy annak képviselője kizárólag törvényben meghatározott esetekben és csak akkor köteles, ha az adott ügyintézési cselekmény tekintetében az értelmezhető.
  (3) Természetes személy csak törvényben kötelezhető elektronikus ügyintézésre.

Letölthető anyagok

Adatszolgáltatást kérő lap

Fogalmak
Adatszolgáltatás
A közúti közlekedési nyilvántartás
Járműazonosító adatok
Jogszabályok
  • 2011. évi CXII. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
  • 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról
  • 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
  • 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról
  • 513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről
  • 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
  • 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól
  • 568/2022. (XII.23.) Korm. rendelet a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
  • 54/1999. (XII. 25.) BM rendelet a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról

  A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu honlapon a jogszabálykeresőben.