Kapcsolatfelvétel hozzátartozóval, régi baráttal, ismerőssel

Ha Ön keresi hozzátartozóját, rég nem látott barátját, ismerősét, osztálytársát, csupán kapcsolatfelvétel céljából (bármilyen jogi vonatkozás nélkül), azaz csak újra beszélni szeretne vele, hallani akar felőle, kétféle kapcsolat felvételi forma közül választhat:

 • a járási hivatal és Budapest Főváros Kormányhivatala (kijelölt kormányhivatal) megkeresi az Ön által megjelölt személyt, és írásos hozzájárulását kéri, hogy név és lakcím adatait az Ön rendelkezésére bocsáthassa (írásos hozzájárulás kérése)
 • járási hivatal és a kijelölt kormányhivatal értesíti a keresett személyt, hogy Önt közvetlenül keresse meg a megadott címen vagy telefonszámon, amennyiben fel akarja venni Önnel a kapcsolatot (értesítés üzenettovábbítás).
Jogosultak köre
 • magánszemélyek
 • jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek
Hol intézhető

A kapcsolatfelvétel iránti kérelem előterjeszthető:

 • bármely járási hivatalnál
 • kijelölt kormányhivatalnál
 • Külföldről a kérelmező által közvetlenül megküldve, vagy a külföldi lakóhelye szerinti országba akkreditált magyar külképviseleti hatóság útján bármely járási / kerületi hivatalnál

A kérelem benyújtható

 • személyesen vagy meghatalmazott képviselő útján, a szóban előterjesztett kérelem jegyzőkönyvbe foglalásával
 • írásban:
 • postai úton, vagy
 • telefax útján, kivéve, ha meghatalmazott képviselő jár el
Szükséges iratok

A kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

 • a kérelmező adatait (nevét, lakcímét, székhelyét, telephelyét, egyéb elérhetőségét: telefonszámát)
 • a keresett személy azonosítására alkalmas természetes személyazonosító adatait:
  • nevét
  • születési helyét és idejét
  • anyja nevét

  vagy

  • nevét
  • a kérelmező által ismert lakcímét (településnév, közterület elnevezés, házszám)
 • a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a kapcsolat felvételi formák közül melyik teljesítését igényli:
  • írásos hozzájárulás beszerzése vagy
  • az értesítést illetve üzenettovábbítást

Amennyiben az értesítés / üzenettovábbítás teljesítését kéri, fogalmazza meg pár mondatban a továbbítandó üzenetét, elérhetőségeivel (cím, telefonszám, e-mail cím) együtt.
Figyelem! A személyi adat- és lakcímnyilvántartás rokoni, családi kapcsolatokat nem tart nyilván, így csak abban az esetben lehetséges az érintett polgár kutatása (és így írásos hozzájárulás beszerzése), ha a kérelmező a keresett személy nevén kívül legalább még egy azonosító adatát is közli a kérelemben.

Ha a kérelmet a kérelmező meghatalmazott képviselője nyújtja be:

a meghatalmazott a képviseleti jogosultságát – ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza – köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani.

Ha a meghatalmazásból más nem tűnik ki, az kiterjed az eljárással kapcsolatos valamennyi nyilatkozatra és cselekményre.

Ha a külföldön kiállított közokirat eredetiségével vagy tartalmával kapcsolatban kétség merül fel, a hatóság felhívja az ügyfelet felülhitelesített külföldön kiállított közokirat bemutatására. Ha az ügyfél a nem magyar nyelven kiállított irat mellé annak magyar nyelvű hiteles fordítását is csatolja, a hatóság azt a fordítás szerinti tartalommal fogadja el.

Költségek

Egyedi kapcsolatfelvétel (100 vagy annál kevesebb polgár esetén)
Az egyedi kapcsolat felvételi eljárás lefolytatásáért, utólag igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

 • 1-4 fő adatait érintő kapcsolatfelvétel esetén a fizetendő igazgatási szolgáltatási díj összege 3500 Ft
 • 5, illetve 5-nél több főt érintő kapcsolatfelvétel esetén a fizetendő igazgatási szolgáltatási díj összege az érintett személyek számának és a díjtételnek a szorzata.

A díjtétel mértéke: 730 Ft/tétel

Az igazgatási szolgáltatási díjat akkor is meg kell fizetni, ha kapcsolatfelvétel céljából történő megkeresés esetén a keresett személy a hatóság felhívására nem nyilatkozik, az adatszolgáltatáshoz nem járul hozzá, vagy a kiküldött értesítést nem veszi át, illetve az értesítés az adatszolgáltatásra illetékes szervhez a postai úton megkísérelt kézbesítést követően „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza

Külföldről vagy a kérelmező lakóhelye szerinti országba akkreditált magyar külképviseleti hatóság útján előterjesztett kérelem esetén a díjat az illetékes magyar külképviseleti hatóságnál konzuli díjként kell megfizetni, utólagosan.

Csoportos kapcsolatfelvétel díjai

További információ
1818   (Külföldről: +36-1-550-1858)
1818@1818.hu

Ügyintézési idő

Az ügyintézési idő ha a sommás eljárás feltételei fennállnak: 8 nap, egyéb esetekben 60 nap.

Sommás eljárásnak van helye, ha

  a) a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és

  b) nincs ellenérdekű ügyfél.

Elektronikus ügyintézés

A kérelem elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

Letölthető anyagok

Az ügytípushoz letölthető formanyomtatvány nem tartozik.

Fogalmak
Adatszolgáltatás
Csoportos adatszolgáltatás
Kapcsolat-felvételi eljárás
Személyes adatok
Gyakran ismételt kérdések
Ki juthat hozzá adatainkhoz?
Mit tegyünk, ha valakiről meg akarunk tudni valamilyen személyes adatot?
Jogszabályok
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és a tanácsi rendelet (GDPR - általános adatvédelmi rendelet)
 • 1992. évi LXVI törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 16/2007. (III. 13.) IRM-MeHVM rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásokért, valamint a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, illetőleg értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu honlapon a jogszabálykeresőben.