Adatletiltás

Az adatletiltással megakadályozhatja, hogy név- és lakcímadatai kiadásra kerüljenek
harmadik fél számára.

Az adatletiltással a nyilvántartott adatai

 • piackutatás és közvélemény kutatás céljából
 • tudományos kutatás céljából vagy
 • teljes körű
  kiadását tilthatja meg.

Az adatletiltás esetében az érintett polgár adatairól más polgárnak, jogi személynek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek adatszolgáltatás csak akkor teljesíthető, ha azt törvény, nemzetközi szerződés, vagy viszonosság előírja, illetve ha a kérelmező az adatok felhasználásához fűződő jogát, vagy jogos érdekét okirattal igazolja, vagy jogi személy a polgárral szemben igazolt joga érvényesítése vagy kötelezettsége teljesítése érdekében kéri.
A nyilatkozat visszavonható, melynek megtételére személyesen, postai vagy elektronikus úton is lehetőség van.

Jogosultak köre

Minden polgár, aki a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozik jogosult megtiltani, korlátozni a róla nyilvántartott adatok kiadását a személyiségi jogok védelmének biztosítékaként, a személyes adataival való önrendelkezési jogának érvényesítése keretében. A tilalommal érintett adat a polgár erre irányuló eseti engedélye alapján kiadható.

A cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy saját nevében vagy törvényes képviselője, a cselekvőképtelen személy törvényes képviselője útján járhat el.

Hol intézhető

Az adatletiltási kérelem benyújtható illetve visszavonható:

 • bármely fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál személyesen és meghatalmazott útján, továbbá ajánlott levélben (a járási hivatalok elérhetőségei: http://www.kormanyhivatal.hu/hu)
 • Budapest Főváros Kormányhivatalánál (kijelölt kormányhivatal) személyesen és meghatalmazott útján, ajánlott levélben, valamint elektronikus úton
 • külföldön élő magyar állampolgár a konzuli tisztviselőnél, Budapest Főváros Kormányhivatalánál vagy a tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalnál teheti meg
 • elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján. (Ha a polgár korlátozó nyilatkozatát vagy annak visszavonását elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján teszi meg, akkor az eljárás automatikus döntéshozatal útján kerül lefolytatásra. Az automatikus döntéshozatali eljárás lefolytatásához a polgárnak a kérelemben meg kell adnia a 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 1. mellékletben meghatározott személyes adatokat.)
Szükséges iratok

Adatszolgáltatást korlátozó nyilatkozat adattartalma

Érintett:

  – családi neve,
  – utóneve, utónevei,
  – anyja születési neve,
  – születési neve,
  – lakóhelye,
  – tartózkodási helye,
  – személyi azonosítója.

Nyilatkozat arról, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján az érintett a róla nyilvántartott adatok

  a) tudományos kutatás céljából,
  b) közvélemény-kutatás és piackutatás céljából történő vagy
  c) teljes körű
  kiadását tiltja meg.

Szükséges iratok személyesen történő előterjesztés esetén:

 • személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány
  (személyazonosító igazolvány, kártyaformátumú vezetői engedély, útlevél)
 • lakcímigazolvány
 • eredeti vagy hitelesített meghatalmazás - ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza - képviseleti eljárás esetén.
Költségek

Adatainak letiltása díj- és illetékmentes, de a tilalommal érintett adat a polgár erre irányuló eseti engedélye alapján kiadható és ez utóbbi eljárás költségei a kérelmezőt terhelik.


További információ
1818   (Külföldről: +36-1-550-1858)
1818@1818.hu
Ügyintézési idő

Az a nyilvántartási szerv, amelynél a polgár a korlátozó nyilatkozatát megtette vagy visszavonta, az adatváltozásnak a nyilvántartáson történő átvezetéséről haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül gondoskodik.

A külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartási ügyében az ügyintézési határidő harminc nap.

Elektronikus kapcsolattartás útján megtett korlátozó nyilatkozat vagy annak visszavonása esetén az eljárás eredménye azonnal megjelenítésre kerül.

Érdemes tudni

Az adatletiltás nem érinti a törvényben kötelezően előírt adatszolgáltatások teljesítését (pl. adóigazgatás, honvédelmi nyilvántartás, ingatlan-nyilvántartás), továbbá a törvény 20. §-a alapján engedélyezett adatszolgáltatásokat.

A gyermekekre vonatkozó adatszolgáltatás iránti kérelmek esetében a fent leírtakon túlmenően megállapított további korlátozás szerint:

 • az újszülött adatairól csak a nyilvántartásba vételét követő 90 nap elteltét követően szolgáltatható adat

Az adatletiltás a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás teljesíthetőségét érinti, az üzenettovábbításra, értesítésre nem vonatkozik, mert ezekben az esetekben a címzettek személyes adatait, lakcímét a nyilvántartás szervei nem adják ki, csak az üzenetet, értesítést postázzák a nyilvántartásban szereplő lakcímére.

A személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatállományán átvezetett adatletiltás más nyilvántartásokra nem vonatkozik, így a választói névjegyzékre sem. A névjegyzék vezetését és a belőle történő adatszolgáltatások rendjét külön törvény szabályozza.

Elektronikus ügyintézés

Elektronikus ügyintézés

Az elektronikus ügyintézést a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül veheti igénybe, aki rendelkezik Ügyfélkapuval, Ügyfélkapu+ azonosítással, Telefonos Azonosítási szolgáltatás igénybevételére jogosító regisztrációval, eSzemélyi okmánnyal, vagy Videotechnológián keresztül történő azonosítási szolgáltatás igénybevételére jogosító regisztrációval.

1. lépés
A Személyre szabott Ügyintézési Felületen (https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal) oldalon az Adatszolgáltatást tiltó vagy visszavonó nyilatkozat ügytípus választása:

2. lépés
Bejelentkezés a Központi Azonosítási Ügynök segítségével.

3. lépés
A személyi azonosító (lakcímkártyán található) megadását követően betöltésre kerülnek a személyi- és lakcímadatok, továbbá itt van lehetősége az adatai tudományos kutatás céljából, közvélemény-kutatás és piackutatás céljából történő vagy teljes körű letiltására, illetve a letiltás visszavonására.

4. lépés
A nyilatkozat benyújtását, visszavonását választva a kérelem feldolgozásra kerül, melyről a lap tetején kap információt. A visszaigazolás a lap alján letölthető.

Letölthető anyagok

Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik.

Fogalmak
Adatszolgáltatás
Csoportos adatszolgáltatás
Kapcsolat felvételi eljárás
Személyes adatok
Gyakran ismételt kérdések
Az adatletiltás ellenére kinek teljesíthető adatszolgáltatás az adatainkról?
Érvényesül-e az adatletiltás az úgynevezett kapcsolatfelvétel eljárásnál?
Érvényesül-e az adatletiltás a választási kampány célú adatszolgáltatások esetében?
Érvényesül-e az adatletiltás a népszavazási eljárás során a közvetlen politika kampány célú adatszolgáltatások esetében?
Az adatszolgáltatási tilalom visszavonható-e?
Az adatletiltás kiterjed-e a gépjárműtulajdonra is?
Jogszabályok
 • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és a tanácsi rendelet (GDPR - általános adatvédelmi rendelet)
 • 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról
 • 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról
 • 513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről

A polgár adatszolgáltatást megtiltó nyilatkozatának megtételét a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 2. § (1) bekezdése, valamint a törvény végrehajtásáról kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 1. §-a, 2. §-a, 2/A. §-a és 3. § (5) bekezdése szabályozza.