Elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés
Jogosultak köre

Állandó személyazonosító igazolvány a személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó,

 • magyar állampolgárnak,
 • bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállású személynek adható.

A személyazonosító igazolványra jogosult személyi kör tekintetében fontos változás, hogy 2016. január 1-jétől a külföldön élő magyar állampolgárok is jogosultak személyazonosító igazolvány igénylésére.

Köteles állandó személyazonosító igazolvány kiadását kérni az a személyiadat és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó magyar állampolgár, aki nem rendelkezik érvényes útlevéllel vagy kártya formátumú vezetői engedéllyel.

Köteles továbbá állandó személyazonosító igazolvány kiadását kérni a bevándorolt, a letelepedett, a menekült és az oltalmazott jogállású személy.

Hol intézhető

Állandó személyazonosító igazolvány kiadása személyesen kérelmezhető:

 • bármely járási hivatalnál
 • Budapest Főváros Kormányhivatalánál (kijelölt kormányhivatal)
 • a nyilvántartást kezelő szervnél
 • a konzuli tisztviselőnél

A lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél is előterjesztheti a kérelmet

 • a személyes megjelenésben egészségügyi okból akadályozott.

A fogvatartott állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelmét a büntetés-végrehajtási intézetnél terjesztheti elő, amely közreműködő hatóságként jár el.

A személyazonosító igazolvány elvesztését, eltulajdonítását, megsemmisülését, megrongálódását be kell jelenteni, ami megtehető:

 • bármely járási hivatalnál,
 • Budapest Főváros Kormányhivatalánál ,
 • külföldön a külképviseletnél
 • rendőrségnél (eltulajdonítás esetén feljelentéssel).

A személyazonosító igazolvány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése elektronikus úton is bejelenthető a Hivatal honlapján a Webes Ügysegéd alkalmazásával. A bejelentés teljesítéséhez ügyfélkapu regisztráció szükséges.

A kész okmány átvehető a kérelmező választása szerint:

 • a járási hivatalban, Budapest Főváros Kormányhivatalánál – a nála előterjesztett kérelem esetén – a nyilvántartást kezelő szervnél,
 • postai úton.

Csak a járási hivatalban, Budapest Főváros Kormányhivatalánál, illetve – a nála előterjesztett kérelem esetén – a nyilvántartást kezelő szervnél vehető át a kész okmány, ha

 • ideiglenes személyazonosító igazolványt adtak ki az eljárásban,
Szükséges iratok

Az ügyintézéskor be kell mutatni:

 • a személyazonosságot igazoló érvényes, vagy egy éven belül lejárt okmányt

Ha a kérelmező a fenti okmányokkal nem rendelkezik, vagy adataiban változás következett be:

 • bemutathatja születési anyakönyvi kivonatát és a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatát (ha az ügyfél az anyakönyvi kivonatot nem mutatja be, akkor az eljáró hatóság hivatalból intézkedik az illetékes anyakönyvvezető megkeresésével a szükséges adatok egyeztetése érdekében, ha a születést és a házasságkötést Magyarországon anyakönyvezték),
 • a bevándorolt, a menekült, az oltalmazott és a letelepedett jogállású kérelmező esetében a bevándorlási engedélyt, a menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését igazoló okiratot, a letelepedett jogállást igazoló okmányt, továbbá a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

A személyes megjelenésben egészségügyi okból akadályozott ügyfél esetén  az eljáró meghatalmazottnak be kell mutatnia

 • a kezelőorvos által kiállított igazolást,
 • a meghatalmazást,
 • saját személyazonosságát igazoló érvényes okmányát.

Kiskorú ügyfél esetén, a helyette eljáró törvényes képviselőjének be kell mutatnia 

 • a saját személyazonosító igazolványát, vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmányt (útlevél, kártyaformátumú vezető engedély),
 • ha személyesen csak az egyik szülő jár el, akkor a másik szülő hozzájáruló nyilatkozatát, vagy a szülői felügyelet megszűnését, szünetelését igazoló jogerős határozatot

A cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló kérelmező esetében  a törvényes képviselőnek be kell mutatnia:

 • a törvényes képviseletet igazoló jogerős gyámhatósági határozatot,
 • a törvényes képviselő személyazonosságát igazoló okmányt.
Költségek

A személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárás illetékmentes eljárás.

További információ
1818   (Külföldről: +36-1-550-1858)

 

Ügyintézési idő

Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelem elbírálásának ügyintézési határideje – ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott– 8 nap, egyéb esetekben 20 nap.

Lehetőség van SMS vagy/és e-mail értesítés kérésére az elkészült igazolvány postára adásának, illetve az okmányirodába érkezésének napjáról.

Érdemes tudni

Akinek a személyazonosító igazolványát eltulajdonították, megsemmisült, megrongálódott vagy elvesztette, köteles azt legkésőbb a tudomására jutásától számított három munkanapon belül bármely járási hivatalnál, a Budapest Főváros Kormányhivatalánál vagy külföldön a külképviseletnél bejelenteni. A személyazonosító igazolvány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése elektronikus úton is bejelenthető.

Az új állandó személyazonosító igazolvány érvényességének időtartama, ha a jogosult

 • a 12. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja, de legfeljebb a 12. életév betöltésének napjáig terjedő időtartam,
 • a 12. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja,
 • a 18. életévét betöltötte, a kiállítás napjától számított 6 évet követő születési idejének napja

Ha a jogosult február 29-én született, és az érvényességi idő lejártának évében ez a nap hiányzik, akkor a személyazonosító igazolvány érvényességi ideje február 28-án jár le.

A 65. életévet betöltött jogosult – a letelepedett jogállású személy kivételével – kérheti, hogy a részére határidő nélküli érvényességi idejű állandó személyazonosító igazolvány kerüljön kiállításra. A határidő nélküli érvényességi idejű személyazonosító igazolvány tároló elemet nem tartalmaz.

A letelepedett jogállású személy állandó személyazonosító igazolványát a letelepedési engedélyébe, ideiglenes letelepedési engedélyébe, nemzeti letelepedési engedélyébe, illetve EK letelepedési engedélyébe bejegyzett érvényességi idővel megegyező érvényességgel kell kiadni.

Az ideiglenes személyazonosító igazolványt az eljáró hatóság hivatalból állítja ki, ha az ügyfél nem rendelkezik érvényes, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal. Ha a magyar állampolgár első személyazonosító igazolvánnyal való ellátására kerül sor, az eljáró hatóság a jogosult vagy törvényes képviselője kérelmére állítja ki ideiglenes személyazonosító igazolványt. Az ideiglenes igazolvány érvényességi ideje a kiadástól számított 30 nap. Az állandó személyazonosító igazolvány kiadásáig az ideiglenes személyazonosító igazolvány ismételten kiadható.

Érvénytelen az ideiglenes személyazonosító igazolvány abban az esetben is, ha a jogosult állandó személyazonosító igazolványt kapott.

Elektronikus ügyintézés

A személyazonosító igazolvány kiadását, nem lehet elektronikus úton kérelmezni. A személyazonosító igazolvány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése elektronikus kapcsolattartás útján is bejelenthető.

Letölthető anyagok

Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik.

Fogalmak
Személyazonosság igazolására alkalmas okmányok
Személyazonosító igazolvány adattartalma
Tároló elem
A személyazonosító igazolványhoz kapcsolódó kódok
Személyazonosító igazolvány cseréje
Személyazonosító igazolvány fajtái
Személyazonosító igazolvány kiadásának megtagadása
Személyazonosító igazolvány kérelem aláírása
Személyazonosító igazolvány leadása találás esetén
Személyazonosító igazolvány leadása
Személyazonosító igazolvány leadása halál esetén
Személyazonosító igazolvány leadása szabadságvesztés esetén
Át nem vett személyazonosító igazolvány
Személyazonosító igazolvány visszavonása
Személyazonosító igazolvány érvénytelensége
Áttétel
Ellenőrzések az eljárás során
Döntések
A személyazonosító igazolvány birtokban tartására vonatkozó szabályok
Nemzetiségi személyazonosító igazolvány kiállítása
Gyakran ismételt kérdések

Mit kell tudni a személyazonosító igazolvány ügyintézésről?

Jogszabályok
 • 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról
 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról,
 • 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról
 • 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól
 • 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu honlapon a jogszabálykeresőben.