Hatósági erkölcsi bizonyítvány

A Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításával kapcsolatos ügyek tekintetében a bűnügyi nyilvántartó szerv jár el országos illetékességgel

Jogosultak köre

Bármely természetes személy – állampolgárságtól függetlenül – jogosult Hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérelmet előterjeszteni.

Hol intézhető

A bizonyítvány iránti kérelem benyújtható:

 • postai úton
 • elektronikus úton Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező ügyfelek számára Hivatalunk honlapján elérhető Webes ügysegéd alkalmazáson keresztül.
 • személyesen a KEKKH Személyes Ügyfélszolgálatán(1133 Budapest, Visegrádi utca 110–112.) nyitva tartási időben
  Hétfő - Csütörtök 8:00 - 16:30
  Péntek: 8:00-14:00 között
 • külföldről a nagykövetségeken illetve a konzulátusokon. A konzulátushoz benyújtott kérelemmel kapcsolatos eljárásért, valamint a konzuli hatóság által teljesített szolgáltatásért (pl. hiteles fordítás készítése) konzuli díjat kell fizetni. A díjat a konzulátusok egyedileg határozzák meg. Az elkészült hatósági erkölcsi bizonyítványokat Hivatalunk elektronikusan kiállított közokiratként továbbítja a konzulátusok részére, ahol a fogadó állam szerinti jog ezt lehetővé teszi.

  A kiállított bizonyítvány átvehető:

  Szükséges iratok

  Az ügyintézéshez szükséges:

  • postai úton történő előterjesztés esetén a kitöltött „Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap” és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló készpénz-átutalási megbízás feladóvevényének eredeti példánya
  • személyes megjelenéssel előterjesztett kérelmezés során érvényes személyazonosításra alkalmas okmány (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély) és lakcímigazolvány (személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány)
  • költségmentesség kérelmezésekor a csatolandó kérelem részletszabályait a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet határozza meg.

   

  Költségek

  Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 3100 forint

  • a postai úton előterjesztett és  
  • az elektronikus úton előterjesztett kérelem esetén.

  Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 4400 forint

  • a személyes megjelenéssel előterjesztett kérelem esetén.

  Az eljárás igazgatási szolgáltatási díját

  • papír alapú kérelmezéskor a kérőlaphoz mellékelt készpénz-átutalási megbízással
  • elektronikus ügyintézéskor banki átutalással vagy Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (EFER) keresztül (VPOS terminál segítségével) történő bankkártyás fizetéssel (a továbbiakban: EFER/VPOS)

  kell megfizetni.


  További információ
  1818
  Általános ügymenetre vonatkozó kérdések esetén:
  BNYH@kekkh.gov.hu
  A személyes megjelenéssel előterjesztett kérelmekkel kapcsolatos ügyintézés esetén:
  kozponti.okmanyiroda@kekkh.gov.hu

  Ügyintézési idő

  A bizonyítvány a kérelem beérkezését, illetve elektronikus fizetés esetén az igazgatási szolgáltatási díj Hivatal bankszámlaszámára történő megérkezését követő 8 napon belül elkészül.

  Az ügyintézési időbe nem számít bele a postai úton történő kézbesítés ideje, valamint az esetleges hiánypótlási felhívás teljesítésének ideje.

  Személyes megjelenéssel történő előterjesztés esetén a kiállított bizonyítvány legkorábban a kérelem benyújtásának napján, de legkésőbb 5 napon belül átvehető.

  Érdemes tudni

  A bizonyítvány a kiállításától számított kilencven napig érvényes, ha törvény másképpen nem rendelkezik.

  Kizárólag magyar nyelven kerül kiállításra, a KEKKH hiteles fordítást nem készít.

  A kérőlap alapján egy bizonyítvány kerül kiállításra. Minden további bizonyítvány kiállításához újabb kérőlap kitöltése, és az igazgatási szolgáltatási díj ismételt megfizetése szükséges.

  A KEKKH a bizonyítványról másolatot, kivonatot nem készíthet.

  Az ügyfél költségmentességi kérelmet terjeszthet elő, ha kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni.

  A költségmentesség iránti kérelem részletszabályait a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) határozza meg.

  1. Jövedelemről szóló igazolás:

  A Rendelet szerint a kérelmezőnek a költségmentesség engedélyezésére irányuló kérelméhez csatolnia kell a saját, valamint a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója 30 napnál nem régebbi munkáltatói jövedelemigazolását, amennyiben nyugdíjas, a munkáltatói jövedelemigazolás helyett vagy mellett, az utolsó havi nyugdíjszelvényt (olyan postai szelvényt, amelyből megállapítható a folyósítás jogcíme, időpontja, valamint a jogosult személye), illetve, ha a nyugdíj fizetési számlára történő utalással történik, akkor az utolsó havi fizetési számlakivonatot.

  Amennyiben a kérelmezőnek vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának munkajövedelemnek (nyugdíjjövedelemnek) nem minősülő jövedelme (pl. családi pótlék, gyermektartás, egyéb segélyek stb.) van, úgy köteles az ezen jövedelmekről szóló – a jogosult személyének, a juttatás jogcímének, valamint a fizetés időpontjának azonosítására alkalmas – postai szelvényt, fizetési számlakivonatot, kiadási pénztárbizonylatot vagy egyéb, a jövedelem igazolására alkalmas dokumentumot csatolni.

  Amennyiben a kérelmezőnek vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának nincs munkaviszonya, nyugdíj ellátásra nem jogosult, valamint egyéb jövedelme sincs, akkor kérelmében ezen tényekről nyilatkoznia kell. Jövedelemnek minősül jogcímtől és rendszerességtől függetlenül minden bevétel.

  Regisztrált álláskeresés esetén erről, valamint az ellátás mértékéről a munkaügyi központ igazolása is csatolandó.

  2.Ingatlanról szóló igazolás:

  Nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy ingatlan tulajdonnal rendelkezik-e. Amennyiben igen, közölnie szükséges a tulajdonát képező ingatlanok számát, és tulajdoni hányadát és azok becsült forgalmi értékét, valamint azt, hogy mely ingatlana szolgál lakhelyéül.

  3.Jövedelmi helyzetének vizsgálata nélkül költségmentességben részesülhet az,

  • aki az aktív korúak ellátására jogosult,
  • aki időskorúak járadékában, ápolási díjban, vakok személyi járadékában, fogyatékossági támogatásban részesül,
  • aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevel vagy saját jogán rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
  • aki pénzellátásban részesülő hadigondozott és nemzeti gondozott,
  • a hajléktalan személy,
  • a menekült, menedékes, illetve aki menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését kérő vagy menedékeskénti elismerését kérő személy számára biztosított ellátásra és támogatásra jogosult.

  A jövedelmi helyzet vizsgálatát nem igénylő élethelyzet, státus fennállását, valamint ellátások folyósítását hitelesen igazolni kell.

  Igazolásként nem fogadható el az Internetről letöltött számlakivonat és egyéb – nem hitelesített – Internetről származó irat.

  Jogorvoslat

  A hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kapcsolatos hatósági döntés tekintetében felülvizsgálatra jogosult szerv: Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (A határozat bírósági felülvizsgálata – a közlésétől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala elleni kereset indításával – kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A keresetlevelet a közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A bírósági eljárás illetékköteles, azonban a felperest illeték feljegyzési jog illeti meg, amely alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél erre irányuló kérelmére tárgyalást tart.)

  • közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 109. § (1) bekezdés a) pontja
  • a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (7) bekezdése, a 327. § (2) bekezdése és a 330. § (2) bekezdése
  • a per tárgyaláson történő elbírálása a Pp. 338. § (1) és (2) bekezdésére tekintettel kérhető
  • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 59. § (1) bekezdése, 62. § (1) bekezdés h) pontja
  Elektronikus ügyintézés

  A Hatósági erkölcsi bizonyítvány a Webes ügysegéd alkalmazáson keresztül intézhető elektronikusan.

  Fogalmak
  Gyakran ismételt kérdések

  Jogszabályok
  • 2009. évi XLVII. törvény a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról
  • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
  • 20/2009. (VI.19.) IRM rendelet a bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól
  • 53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet a bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás, valamint a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás rendjéről és a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
  • 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról

  A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu honlapon a jogszabálykeresőben.