Hatósági erkölcsi bizonyítvány
Jogosultak köre

Állampolgárságtól függetlenül bármely természetes személy előterjesztheti kérelmét Hatósági erkölcsi bizonyítvány iránt.

Hol intézhető

A bizonyítvány iránti kérelem benyújtható:

 • postai úton
 • elektronikusan az ügyfélkapun keresztül
 • Központi Okmányiroda ügyfélszolgálatán személyesen,
  kizárólag soron kívüli eljárás esetén
 • külföldön a nagykövetségeken illetve a konzulátusokon

A kiállított bizonyítvány átvehető:

 • postai úton tértivevényes küldeményként, amelynek átvételére kizárólag a címzett jogosult
 • személyesen soron kívüli eljárás esetén a Központi Okmányiroda ügyfélszolgálatán
 • a Külügyminisztérium Konzuli Főosztálya útján a külképviseleti szerven keresztül
Szükséges iratok

Az ügyintézéshez szükséges:

 • a kitöltött „Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap”
 • a kérelmező akadályoztatásakor – postai úton vagy személyes megjelenéssel előterjesztett kérelmek esetén – meghatalmazással a meghatalmazott terjeszti elő a kérelmet és / vagy veszi át a kiállított bizonyítványt.

A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazó és a meghatalmazott személyazonosító adatait (születési név, anyja születési neve, születési helye és ideje, lakóhelye) és saját kezű aláírását, a meghatalmazás tárgyát (mely kifejezetten a hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérelem előterjesztésére és /vagy a bizonyítvány átvételére szól), két tanú nevét, személyigazolvány számát, lakóhelyét, valamint aláírását, és a dátumot.

 • Költségmentességgel történő kérelmezéskor csatolni kell:

Az ügyfél költségmentességi kérelmet terjeszthet elő, ha kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni.

A költségmentesség iránti kérelem részletszabályait a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) határozza meg.

1.Jövedelemről szóló igazolás:

A Rendelet szerint a kérelmezőnek a költségmentesség engedélyezésére irányuló kérelméhez csatolnia kell a saját, valamint a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója 30 napnál nem régebbi munkáltatói jövedelemigazolását,

amennyiben nyugdíjas, a munkáltatói jövedelemigazolás helyett vagy mellett, az utolsó havi nyugdíjszelvényt (olyan postai szelvényt, amelyből megállapítható a folyósítás jogcíme, időpontja, valamint a jogosult személye), illetve, ha a nyugdíj fizetési számlára történő utalással történik, akkor az utolsó havi fizetési számlakivonatot.

Amennyiben a kérelmezőnek vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának munkajövedelemnek (nyugdíjjövedelemnek) nem minősülő jövedelme (pl. családi pótlék, gyermektartás, egyéb segélyek stb.) van, úgy köteles az ezen jövedelmekről szóló – a jogosult személyének, a juttatás jogcímének, valamint a fizetés időpontjának azonosítására alkalmas – postai szelvényt, fizetési számlakivonatot, kiadási pénztárbizonylatot vagy egyéb, a jövedelem igazolására alkalmas dokumentumot csatolni.

Amennyiben a kérelmezőnek vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának nincs munkaviszonya, nyugdíj ellátásra nem jogosult, valamint egyéb jövedelme sincs, akkor kérelmében ezen tényekről nyilatkoznia kell. Jövedelemnek minősül jogcímtől és rendszerességtől függetlenül minden bevétel.

Regisztrált álláskeresés esetén erről, valamint az ellátás mértékéről a munkaügyi központ igazolása is csatolandó.

2.Ingatlanról szóló igazolás:

Nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy ingatlan tulajdonnal rendelkezik-e. Amennyiben igen, közölnie szükséges a tulajdonát képező ingatlanok számát, és tulajdoni hányadát és azok becsült forgalmi értékét, valamint azt, hogy mely ingatlana szolgál lakhelyéül.

3.Jövedelmi helyzetének vizsgálata nélkül költségmentességben részesülhet az,

 • aki az aktív korúak ellátására jogosult,
 • aki időskorúak járadékában, ápolási díjban, vakok személyi járadékában, fogyatékossági támogatásban részesül,
 • aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevel vagy saját jogán rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 • aki pénzellátásban részesülő hadigondozott és nemzeti gondozott,
 • a hajléktalan személy,
 • a menekült, menedékes, illetve aki menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését kérő vagy menedékeskénti elismerését kérő személy számára biztosított ellátásra és támogatásra jogosult.

A jövedelmi helyzet vizsgálatát nem igénylő élethelyzet, státus fennállását, valamint ellátások folyósítását hitelesen igazolni kell.

Igazolásként nem fogadható el az Internetről letöltött számlakivonat és egyéb – nem hitelesített – Internetről származó irat.

 • személyes megjelenéssel előterjesztett kérelem esetén a személy azonosításához szükséges irat (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély) szükséges
Költségek

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 3100 forint

 • a postai úton előterjesztett és  
 • az elektronikus úton előterjesztett kérelem esetén.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 4400 forint

 • a személyes megjelenéssel előterjesztett kérelem esetén.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díját

 • papír alapú kérelmezéskor a kérőlaphoz mellékelt készpénz-átutalási megbízással
 • elektronikus ügyintézéskor banki átutalással vagy Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (EFER) keresztül (VPOS terminál segítségével) történő bankkártyás fizetéssel (a továbbiakban: EFER/VPOS)

kell megfizetni.


További információ
1818
Általános ügymenetre vonatkozó kérdések esetén:
BNYH@kekkh.gov.hu
A személyes megjelenéssel előterjesztett kérelmekkel kapcsolatos ügyintézés esetén:
kozponti.okmanyiroda@kekkh.gov.hu

Ügyintézési idő

A bizonyítvány 8 napon belül elkészül a kérelem beérkezésétől, illetve elektronikus fizetés esetén az igazgatási szolgáltatási díjnak a Hivatal bankszámlaszámára történő megérkezésétől számítva.

Az ügyintézési időbe nem számít bele a postai úton történő kézbesítés ideje.

Soron kívüli eljárás esetén a kiállított bizonyítvány legkorábban a kérelem benyújtását követő ügyfélfogadási napon, de legkésőbb 5 napon belül átvehető.

Érdemes tudni

A bizonyítvány a kiállításától számított kilencven napig érvényes, ha törvény másképpen nem rendelkezik.

Kizárólag magyar nyelven kerül kiállításra, a Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság hiteles fordítást nem készít.

A kérőlap alapján egy bizonyítvány kerül kiállításra. Minden további bizonyítvány kiállításához újabb kérőlap kitöltése, és az igazgatási szolgáltatási díj ismételt megfizetése szükséges.

Elektronikus ügyintézés

A Hatósági erkölcsi bizonyítvány a Webes ügysegéd alkalmazáson keresztül intézhető elektronikusan.

Fogalmak
Hatósági erkölcsi bizonyítvány
Gyakran ismételt kérdések
Mit kell tenni, ha hibásan kitöltött kérőlapot küldtünk be? Vissza lehet-e igényelni az ilyen esetben már kifizetett díjat?
Mit tartalmaz a Hatósági erkölcsi bizonyítvány?
Jogszabályok
 • 2012. évi CLXXXI. törvény a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történõ információcserérõl, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerûsítési Programmal összefüggõ módosításáról
 • 2009. évi XLVII. törvény a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról
 • 2009. évi LX. törvény az elektronikus közszolgáltatásról
 • 2009. évi LVI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról
 • 2007. évi CXII. törvény a Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság és az Osztrák Köztársaság között a határon átnyúló együttműködés fokozásáról, különösen a terrorizmus, a határon átnyúló bűnözés és az illegális migráció leküzdése érdekében létrejött Szerződés (Prümi Szerződés) kihirdetéséről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról 
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 2003. évi CXXX. törvény az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről
 • 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
 • 1996. évi XXXVIII. törvény a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről
 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről
 • 20/2009. (VI.19.) IRM rendelet a bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól
 • 21/2009. (VI.19.) IRM rendelet a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása részére történő adatközlés, valamint az ujj- és tenyérnyomatvétel és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól
 • 22/2009. (VI.19.) IRM rendelet a bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás rendjéről, valamint a bűnügyi nyilvántartásokban kezelt adatok igazolására kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának részletes eljárási rendjéről
 • 23/2009. (VI.19.) IRM rendelet a bűnügyi nyilvántartásokból a kérelmező saját adatairól történő adattovábbítási eljárásért és a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelem teljesítésére irányuló eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
 • 225/2009. (X. 14.) Korm. rendelet az elektronikus közszolgáltatásról és annak igénybevételéről
 • 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu honlapon a jogszabálykeresőben.