Adatszolgáltatás a kötvénynyilvántartásból

A kötvénynyilvántartásból adatszolgáltatás jogszabályi rendelkezések alapján teljesíthető.

Jogosultak köre

A kötvénynyilvántartásból adatot igényelhet - jogának vagy jogos érdekének érvényesítése céljából, indokolt körben - bármely természetes személy, illetve jogi személy, egyéni vállalkozó, egyéni cég a felhasználás céljának és jogalapjának igazolása mellett.

Hol intézhető

Az adatszolgáltatás aláírással ellátott, írásbeli kérelem alapján igényelhető a Nyilvántartótól (1475 Budapest Pf.: 367.).

Szükséges iratok

A kérelemnek tartalmaznia kell :

 • a kérelmező (képviselője) nevét, lakcímét, székhelyét (telephelyét)
 • a gépjármű hatósági jelzését (rendszámát) és alvázszámát;
 • milyen adatok közlését kéri
 • az adatok felhasználásának célját és jogalapját
 • a kérelmező aláírását

A kérelemnek tartalmaznia kell :

 • az adatfelhasználás célját és jogalapját igazoló okirat
 • a kérelmező képviseleti jogosultságának igazolását, amennyiben más nevében jár el

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében:

 • 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést vagy - ha az ügyfél nem kívánja, hogy azt a hatóság szerezze be - a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonatot vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolatát
 • közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát, avagy ezek közjegyző által hitelesített másolatát
 • a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot
Költségek

Az adatszolgáltatásért a mindenkori általános tételű eljárási illetéknek megfelelő összegű díjat (3.000,- Ft) kell fizetni.
Az adatszolgáltatás teljesítésének feltétele, hogy a kérelmező a mindenkori általános tételű eljárási illetéknek megfelelő összegű díjat (3.000,- Ft) igazoltan megfizesse.

Telefon: 1818,  +36-1-432-1713;  Fax: +36-1-432-1714

Ügyintézési idő

A kérelem beérkezésétől számított 21 nap.

Elektronikus ügyintézés

A km-óra adatok folyamatosan, felmenő rendszerben kerülnek be a járműnyilvántartásba, ezért egy új személygépkocsi esetén akár négy, egy már forgalomban lévő esetén két év is eltelhet anélkül, hogy km-óra adat kerülne a nyilvántartásba, amennyiben nem történik változás a tulajdonos vagy az üzembentartó személyében.

Km-óra adat három módon kerülhet rögzítésre a járműnyilvántartásban:

 • A tulajdonos illetve az üzembentartó személyében bekövetkező változás nyilvántartásba vétele során az okmányirodában.

A bejegyzés alapját ebben az esetben a változás bejelentésére szolgáló teljes bizonyító erejű magánokirat képezi majd, amelynek 2012. január 1-jétől kötelező tartalmi eleme a km-óra adat is. A felek, azaz az eladó és a vevő illetve a tulajdonos és a majdani üzembentartó olvassák le a km-óra által mutatott értéket, ebben az esetben tehát hatóság nem látja, nem ellenőrzi annak valóságtartalmát.

 • A közlekedési hatóság által kiállított műszaki adatlap alapján, ha a műszaki vizsgálatot követően szükséges a forgalmi engedély cseréje.

Ebben az esetben a közlekedési hatóság a megállapított km-óra adatot a műszaki adatlapra feljegyzi, és azt az okmányiroda a forgalmi engedély cseréje során jegyzi be a járműnyilvántartásba.

 • A közlekedési hatóság a jármű műszaki megvizsgálását követően elektronikus úton fogja eljuttatni a járműnyilvántartásba a km-óra adatot abban az esetben, ha a forgalmi engedély cseréje nem szükséges.
Elektronikus ügyintézés

A kérelem elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

Fogalmak

Kötvénynyilvántartás

Jogszabályok
 • 2011. évi CXII. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu honlapon a jogszabálykeresőben.