Kapcsolatfelvétel hozzátartozóval, régi baráttal, ismerőssel

Ha Ön keresi hozzátartozóját, rég nem látott barátját, ismerősét, osztálytársát, csupán kapcsolatfelvétel céljából (bármilyen jogi vonatkozás nélkül), azaz csak újra beszélni szeretne vele, hallani akar felőle, kétféle kapcsolat felvételi forma közül választhat:

 • a járási hivatal megkeresi az Ön által megjelölt személyt, és írásos hozzájárulását kéri, hogy név, lakcím és értesítési cím adatait az Ön rendelkezésére bocsáthassa (írásos hozzájárulás kérése)
 • járási hivatal értesíti a keresett személyt, hogy Önt közvetlenül keresse meg a megadott címen vagy telefonszámon, amennyiben fel akarja venni Önnel a kapcsolatot (értesítés, üzenettovábbítás).
Jogosultak köre
 • magánszemélyek
 • jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek
Hol intézhető

A kapcsolatfelvétel iránti kérelem előterjeszthető:

 • bármely járási hivatalnál
 • Külföldről a kérelmező által közvetlenül megküldve, vagy a külföldi lakóhelye szerinti országba akkreditált magyar külképviseleti hatóság útján bármely járási hivatalnál

A kérelem benyújtható

 • személyesen vagy meghatalmazott képviselő útján, a szóban előterjesztett kérelem jegyzőkönyvbe foglalásával
 • írásban:
 • postai úton, vagy
 • telefax útján, kivéve, ha meghatalmazott képviselő jár el
Szükséges iratok

A kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

 • a kérelmező adatait (nevét, lakcímét, székhelyét, telephelyét, egyéb elérhetőségét: telefonszámát)
 • a keresett személy azonosítására alkalmas természetes személyazonosító adatait:
  • nevét
  • születési helyét és idejét
  • anyja nevét

  vagy

  • nevét
  • a kérelmező által ismert lakcímét (településnév, közterület elnevezés, házszám)
 • a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a kapcsolat felvételi formák közül melyik teljesítését igényli:
  • írásos hozzájárulás beszerzése vagy
  • az értesítést illetve üzenettovábbítást

Amennyiben az értesítés / üzenettovábbítás teljesítését kéri, fogalmazza meg pár mondatban a továbbítandó üzenetét, elérhetőségeivel (cím, telefonszám, e-mail cím) együtt.
Figyelem! A személyi adat- és lakcímnyilvántartás rokoni, családi kapcsolatokat nem tart nyilván, így csak abban az esetben lehetséges az érintett polgár kutatása (és így írásos hozzájárulás beszerzése), ha a kérelmező a keresett személy nevén kívül legalább még egy azonosító adatát is közli a kérelemben.

Ha a kérelmet a kérelmező meghatalmazott képviselője nyújtja be,
a meghatalmazott köteles csatolni:

 • eredeti meghatalmazását, vagy
 • annak hiteles másolatát

A meghatalmazásnak a teljes közigazgatási hatósági eljárásra vagy egyes közigazgatási eljárási cselekményre kell szólnia.

A külföldön kiállított meghatalmazást közokiratba vagy hitelesített magánokiratba kell foglalni, és felülhitelesítéssel kell ellátni.

A nem magyar nyelven kiállított okirat – ha az ügyfajtára vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik – csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el.

Költségek

Egyedi kapcsolatfelvétel (100 vagy annál kevesebb polgár esetén)
Az egyedi kapcsolat felvételi eljárás lefolytatásáért, utólag igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

 • 1-5 fő adatait érintő kapcsolatfelvétel esetén a fizetendő igazgatási szolgáltatási díj összege 3500 Ft
 • 5-nél több főt érintő kapcsolatfelvétel esetén a fizetendő igazgatási szolgáltatási díj összege az érintett személyek számának és a díjtételnek a szorzata.

A díjtétel mértéke: 730 Ft/tétel

Az igazgatási szolgáltatási díjat akkor is meg kell fizetni, ha [tovább...]

Csoportos kapcsolatfelvétel díjai

További információ
1818   (Külföldről: +36-1-550-1858)

Ügyintézési idő

Az ügyintézési idő ha a sommás eljárás feltételei fennállnak: 8 nap, egyéb esetekben 21 nap, mely határidők nem hosszabbíthatók meg.

A kérelemre induló eljárás sommás eljárás, ha

  a) a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok (ide értve az olyan adatokat is,      amelyek szolgáltatására a kérelmező nem kötelezhető) alapján a tényállás tisztázott, azaz nincs szükség      hiánypótlási felhívás kibocsátására

  b) nincs ellenérdekű ügyfél és

  c) az eljárásra irányadó ügyintézési határidő nem éri el a két hónapot, vagy a hatvan napot.

Elektronikus ügyintézés

A kérelem elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

Letölthető anyagok

Az ügytípushoz letölthető formanyomtatvány nem tartozik.

Fogalmak
Adatszolgáltatás
Csoportos adatszolgáltatás
Kapcsolat-felvételi eljárás
Személyes adatok
Gyakran ismételt kérdések
Ki juthat hozzá adatainkhoz?
Mit tegyünk, ha valakiről meg akarunk tudni valamilyen személyes adatot?
Jogszabályok
 • 2011. évi CXII. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 1992. évi LXVI törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 16/2007. (III. 13.) IRM-MeHVM rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásokért, valamint a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, illetőleg értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
 • 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról
 • 54/1999. (XII. 25.) BM rendelet a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról
 • 56/1999. (XII. 28.) BM rendelet a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu honlapon a jogszabálykeresőben.